16
Weka'-wikaŋa yana rrupiyanydja, guŋga'yurra Garraywalaŋumirrinhanvdja walalanha
Manymak, wiripunydja ŋarra yurru nhumalanha waŋa, nhuma yurru rrupiya weka'-wikaŋa ŋurukuna ŋunhi Garraywalaŋumirriwuna yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala yukurra nhina ŋurruwuykmirri ŋunha Djurutjalam wäŋaŋura. Liŋguna ŋarra bitjarrayinydja waŋana ḻakaraŋala malalili ga malalili Galatjiyawuywalanydja walalaŋgala, ga nhumanydja yurru biyakayi bili yana dhiyali Gorinŋuranydja rrupiya weka'-wikaŋa. Biyaka bili Djandi yana nhuma yurru waŋga'-waŋganydhu gurrunhandja marrtji rrupiyanydja ŋuliŋuruyi malaŋuru ŋunhi nhäyinyara mala nhe ŋuli märrama. Biyaka bili walala gurrunharranydja marrtjiya, märr yurru ŋayi rrupiyanydja ŋorrana yukurra, märr yurru nhuma yakana ŋäŋ'thundja marrtji rrupiyawu ŋulinyaramirriyunydjayi ŋunhi ŋarra yurru dhiyali nhumalaŋgala.
Ŋunhi ŋarra yurru bunanydja dhiyali, nhumanydja yurru djarr'yunna nhumalaŋguwaynydja ŋula ḏarramuwurrunha, ga djuy'yundja ŋarra yurru walalanha goŋ-djorra'mirrinhana, märr yurru walalana gäma ŋunhi nhumalaŋguŋu rrupiyanydja, mundhurr ŋurikiyi Garraywalaŋumirriwunydja walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu ŋunhamala Djurutjalamlilinydja. Yo, ŋuli nhumalaŋguŋu yurru wakindja ŋula mundhurr rrupiya, ŋarranydja yurru ŋarrapi warray mak marrtji gäma balayi, ga walalanydja nhumalaŋguŋunydja djarr'yunara ŋunhi yurru malthun ŋarrakuna.
Bolyu ḻakarama yukurra withiyanarawuy goyurr nhanukalaŋuwuy ŋayi
Yo, galki ŋarra yurru marrtjina dhuwala yulŋunydja, withiyanna nhumalanha, yurru ŋäthilinydja ŋathili ŋarra yurru marrtji ŋula Matjataniyakurru wäŋakurru, ga ŋulaŋuruyina dhurrwaraŋuru ŋarra yurru marrtji nhumalaŋgalanydja dhipalinydja. Nhinanydja ŋarra yurru dhiyali nhumalaŋgala märr-weyin, ŋunhi ŋayi yurru wäŋa djingaryun guyiŋarrmirrinydja yukurra, ga dhipuŋuruna dhurrwaraŋur nhuma yurru ŋarranha guŋga'yundja marrtjinyaralilinydja, wanhamala ŋarra yurru marrtji yukurra. Yaka ŋarra ḏukṯuk nhumalaŋgu gurririwunydja yana nhänharawu; ŋarranydja yurru nhina märr-weyin yana nhumalaŋgala, ŋuli yurru ŋayi Garrayyunydja yaka ŋarranha djuy'yun ŋula wanhamala wäŋalili.
8-9 Yurru nhinanydja ŋarra yukurra yurru dhiyala bäyma Yipatjatj wäŋaŋura, ga bay yurru ŋunhi Walu Bandikutjmirri yäku djuḻkthun, liŋgu dhiyala Yipatjatjtja yukurra dhuwala dhärra ḻapthunna dhaḻakarr Garraywalaŋunydja djämawu, liŋgu guḻku' yolŋu walala wirrki ḏukṯuk dhiyaku dhäwu'wu, yurru guḻku'yu romdhu yukurra dhukarrnydja gungama, yana bini walala yurru gulmarama Garraywunydja.
10 Ŋunhi boŋguŋu ŋayi Dimithinydja dhiyali buni, gumurr-ŋamathiya nhanŋu ga märraŋa ŋanya yulŋunydja dhiyaliyinydja wäŋaŋura, liŋgu ŋayinydja dhuwali djäma yukurra Garraywu, balanyara yana liŋgu bitjan ŋarra. 11 Yaka walala ŋanya nhäŋa, ga ŋula nhaltjarra nhäŋiniŋ' ḻakaraŋanydja, yana walala guŋga'yurra ŋanya, märr yurru ŋayi roŋiyirrinydja ŋarrakala lili ŋayaŋu-ŋamathirri dhika yana. Liŋgu ŋarra yukurra dhukarr-nhämana dhuwala yulŋunydja, ŋayi yurru roŋiyirrinydja goŋ-guḻku'mirrina walalaŋgalaŋumirri.
12 Ga wiripunydja ŋarra wirrki yana dhika waŋana Bulatjnhanydja marrtjinyarawu balayi ŋunhimalayi, malthuna be ŋayi ŋuripa wiripu-guḻku'wa gutha-ŋaliwa walalambala. Yurru ŋayi Bulatjtja waŋana bitjarra warray, “Yoooo?... yaka dhuwala ŋarraku ŋamakurru dhiyaŋunydja-wala walu marrtjinyarawu bala,” bitjarra ŋayi Bulatjtja. Yurru marrtjinydja ŋayi yurru nhumalaŋgala yalalana, ŋuli nhanŋu yurru gatjaḻnydja ḻapthun.
Dhawar'yunarana marrtjinyara-bala wukurriwuy dhäruk Bolwuŋu
13 Gutha walala, bira'yurra yana yulŋunydja, ga dhärriya yana wuṉḏaŋarrthiya märr-yuwalkthinyara-ŋuranydja. Yaka wilwilyurra ŋula nhäkunydja, yana ḏälthiya wal'ŋu biyaka. 14 Ga djämanydja wirrki yana wal'ŋu, yurru märr-ŋamathinyarayu djämanydja bala bukmak nhä malanha.
15 Liŋgu nhuma marŋgi ḏarramuwu yäkuwu Dhipaniwunydja ga yolŋu'-yulŋuwunydja nhanukalaŋuwu, ŋunhi walalana ŋurruthaŋalanydja märraŋala Godku rom ŋunhilina Guriknha wäŋaŋura, bala walala yukurrana wekanhaminana walalanhawuy walala Garraywala, märr yurru walala guŋga'yun wiripuŋunha Garraywalaŋumirrinha yolŋu'-yulŋunha. 16 Gutha walala, ḏälku'-ḏalkuma ŋarra yukurra dhuwala nhumalanha waŋanydja. Nhuma yurru dhärukku malthurra balanyarawu yolŋuwu, ga ŋuriki wiripuwurruŋgu ŋunhi walala ŋuli djäma wirrki Garraywu, bitjan ŋayi ŋuli Dhipaniyu. Märraŋa yana walalaŋgu dhäruktja, märr walalana yurru nhumalanha gämanydja yukurra.
17-18 Yo, ŋarranydja dhuwala ḏukṯuk nhumalaŋgu bukmakku nhänharawu, yurru wirrki yana ŋarra märr-ŋamathinanydja ŋunhi walala Dhipani ga Butjunata ga Gayaka marrtjina ŋarrakala dhipuŋuruyi nhumalaŋgala malaŋuru, ga dhiyaŋuna ḻurrkun'thuna ŋarranha mäḏapthunmaraŋalanydja, bitjarra yana liŋgu bitjan walala mäḏapthunmarama ŋuli yukurra nhumalanha. Nhuma yurru nhämanydja dhara'-dharaŋan marrtji balanyarayiwalana ŋamakurru'mirriwalana ḏarramuwala walalaŋgala, bala märr-ŋal'yurrana manaparra.
19 Garraywalaŋumirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu dhipuŋuru Yaytjaŋurunydja malaŋuru ga malaŋuru, bukmakthu walala djuy'yurruna märr-ŋamathinyara nhumalaŋgunydja dhipali Gorinlilinydja, ga maṉḏa Guwilayu ga dhäykayu nhanukala Burutjilayu ga wiripu-guḻku'yu ŋunhi walala ŋuli waŋgany-manapanmirri maṉḏakala wäŋalili buku-ŋal'yunarawu, walala wiripunydja dhiyaŋuyi walalay djuy'yurruna märr-ŋamathinyara nhumalaŋgu bitjarrayi liŋgu. 20 Ga bukmakthu yana ŋanapurrunydja märr-ŋamathinyara djuy'yurruna nhumalaŋgu dhipuŋurunydja.
Ŋunhi nhuma yurru Garraywalaŋumirri yolŋu walala waŋgany-manapanmirrinydja ḻuŋ'thun, nhuma yurru dhangi'yunmiya märr-ŋamathiya nhumalaŋguway nhuma bala-lili'yunmiya, liŋgu ŋunhayinydja nhuma gutha'manydjina, gurruṯu'mirrina Garraywalanydja.
21 Yo, dhuwalanydja ŋarra yurru dhawar'marama wukirri ŋarrakalaynha ŋarra goŋdhu wal'ŋu. Ŋarrapinydja dhuwala märr-ŋamathinyara ŋarrakuŋuwaynydja djuy'yurrunayi yana nhumalaŋgu.
22 Ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi yukurra yaka märr-ŋamathirri Garraywu, ŋayinydja yurru ŋuriŋiyinydja yolŋuyu yukurra märrama ŋula nhä yätjnha malanha ŋula yolkuŋuna wekanhara, yakana ŋamakurru'.
Go Garray buniyana.
23 Ŋarra bukumirriyamanydja yukurra nhumalaŋgu, märr yurru nhuma nhina yukurra märr-ŋamathinyaraŋura dhika wal'ŋu, dhambay-manapanmirri Garraywala Djesu-Christkala.
24 Ŋarrakuŋunydja märr-ŋamathinyara nhumalaŋgu bukmakku yana, yäkuyu Djesu-Christkalana yana.
Ga liŋguna dhuwala.