LOS HECHOS
DE LOS APÓSTOLES
1
Espíritu Santo outa
Teófilo, tenonde aicuatía ndeve vae pe amɨmbeu ndeve opaete Jesús uyapo vae jare jocua oporomboe jese vae. Ndei oo ye ara pe mbove, umee mboroyocui reta Espíritu Santo rupi jemimondo uiparavo vae reta pe. Jesús imano rendave pe, uyecuaa chupe reta. Jae reta uicuaa catu jae icove ye co jeta mbaembae uyapo jovaque vae jeco pegua. Jesús uyecuaa chupe reta cuarenta ara, jare umɨngueta reta Tumpa iporoyocuia re.
Jae reta uyembatɨ yave, Jesús oyocui agüɨye vaerã yugüɨraa tenta guasu Jerusalén güi. Oyocui uãro vaerã yandeRu umeeta chupe reta vae. Jesús jei chupe reta:
—Jocua re chemiari ma peve. Juan upurumbɨbautiza ɨ pe, ẽrei pe reta piyembɨbautizacata Espíritu Santo pe mbovɨ ara rupi —jei.
Jesús oo ye ara pe
Jayave yatɨ vae reta upɨrandu Jesús pe: —OreYa, ¿nemaeñota pa Israel pegua reta re uyeyapo vaerã mburuvicha retarã cua ara reta rupi?
—Ndarau picuaa jocua ara regua —jei Jesús—. Jaeño cheRu jeita jocua re —jei—. Ẽrei pe reta penoita Espíritu Santo imbaepuere, ou yave peve, jare pe reta chemɨmbeuta Jerusalén pe, opaete Judea rupi, Samaria rupi jare opaete ɨvɨ rupi —jei chupe reta.
Jare Jesús opa imiari chupe reta yave, oo ɨvate, jae reta umae jese rambueve. Jayave amapɨ̃tu umbɨyasoi Jesús, jare uecha'ã ma reta. 10 Jare umae ngatu ñugüɨnoi rambueve ara cotɨ, Jesús oo rambueve, mocui cuimbae uyecuaa jae reta iyɨpɨ pe. Cua cuimbae reta jemimonde tĩ asɨ. 11 Cua reta jei chupe reta:
—Cuimbae Galilea pegua reta, ¿maera pa piyemboɨ pemae peĩ ara cotɨ? Jesús oo ma pegüi ara pe. Ẽrei jae etei ou yeta jucuarãi ete, peecha oo rami —jei reta.
Uiparavo reta ĩru vae Judas ipepɨca pe
12 Jayave temimondo reta yugüeru ye Jerusalén pe ɨvɨtu guasu Olivos jee vae güi. Jocua ɨvɨtu guasu coiño oĩ Jerusalén güi. Judío reta iporoyocui umaeño uguata vaerã joco pe Jerusalén güi mbutuu ara pe. 13 Yugüeru uvãe yave, uique reta penti tenta pe, jare uyupi o ɨvate vae pe. Joco pe yugüɨreco Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo taɨ Jacobo jee vae, Simón Zelote jare Jacobo tɨvɨ Judas jee vae. 14 Opaete cua reta, jare Jesús ichɨ María jare ĩru cuña reta, jare Jesús tɨvɨ reta jecuae uyerure penti ramiño.
15 Upurugüɨrovia vae joco pe ñugüɨnoi vae reta ciento veinte rupi. Jare penti ara Pedro uyemboɨ ipɨte pe jare jei:
16 —Cherɨvɨ reta, jupi co uyeyapo vaerã David aracae uicuatía Judas re vae. Espíritu Santo etei cua umɨmbeu yandeve David rupi. Judas güɨraa cuimbae reta Jesús oĩ vae pe uipɨsɨca vaerã —jei—. 17 Jae icose yande ndive, jare uyeparavo co uyapo vaerã cua mbaravɨquɨ —jei—. 18 Jae uipɨsɨ corepoti icavi mbae vae uyapo vae re. Jayave corepoti pe ogua penti ɨvɨ. Joco pe oa ɨvate güi, jare jɨe osoro, jare opaete ichuri uyecuavo —jei Pedro—. 19 Cua jerãcua opaete Jerusalén pegua reta pe. Jáeramo jocua ɨvɨ jee Acéldama jae reta iñee pe —jei—. (Acéldama uipota jei: “Ɨvɨ tugüɨ jepɨcue”.) 20 Echa'ã uyecuatía oĩ Tumpa iñee pe Salmo reta pe cuarãi:
‘Tuyeyapo ɨvɨ ipo mbae ico vae,
jare agüɨye quía tuico pɨpe.’
Jare:
‘Ĩru vae tuyapo chugüi iparavɨquɨ.’
Jucuarãi uyecuatía oĩ —jei chupe reta—. 21-22 Ime cua pe ñugüɨnoi cua cuimbae reta. Jae reta yugüɨreco yande ndive, yandeYa Jesús ico yande ndive rambueve. Echa'ã yugüɨreco yande ndive Juan umbɨbautiza Jesús güive Jesús yandepɨte güi oo regua —jei Pedro—. Jáeramo icavi co cua cuimbae reta güi penti yaiparavo vaerã. Jae umɨmbeuta ĩru vae reta pe yande ndive Jesús icove ye co ou umanocue vae reta ipɨte güi —jei chupe reta. 23 Jayave uiparavo reta mocui cuimbae. Penti jee co José Barsabás - jae co uyembɨjee Justo pe vae. Ĩru cuimbae jee co Matías. 24 Jayave uyerure reta Tumpa pe cuarãi:
—OreYa, nde ndicuaa opaete vae ipɨa. Eechaca oreve quía nunga ra ndiparavo ma cua mocui cuimbae güi, 25 jae omborɨ vaerã cua mbaravɨquɨ pe, jare ico vaerã nderemimondorã. Judas opia cua mbaravɨquɨ güi, icavi mbae vae uyapo ramo, jare oo ma jendarã jae uiparavo vae pe —jei reta Tumpa pe.
26 Jayave uyuguari reta jee re, uicuaa vaerã quía nunga ra Tumpa uiparavo ma. Jare uiparavo Matías, jare jae uyeyapo Jesús jemimondorã ĩru once reta ndive.