ጳዉሎሲ ቆሮንቶሳ ኣሳስ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ጳዉሎሲ ቆሮንቶሳ ኣሳስ ፃፊዳ ኮይሮ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ጳዉሎሲ ቆሮንቶሳን ኤሲዳ ዎሳ ኬꬃን ኣማኒያ ኣሳ ዴዖኒኔ ኣማኖ ቦላ ዴንዲዳ ሜቱዋስ ዛሮ ኢማናሳ። ሄ ዎዴ ቆሮንቶሳ ካታማይ ቢታን ዴዒያ ዱማ ዱማ ኣሳይ ዴዒያ ጊሪኬ ካታማኔ ኣካያ ጊያ ሮሜ ኣዉራጃስ ዋና ካታማ። ሄ ካታማይ ዛልዔን ኤሬቲዳ፥ ዎጋን ሚኒዳ፥ ዱማ ዱማ ኢታ ዴዖን ዳልጊዳይሳኔ ሃይማኖቴ ዳሮቴꬃን ኤሬቲዳይሳ።
ሃዋሬይ ሚንꬂዲ ኦዳናው ኮዪዳይ፥ ሄ ዎሳ ኬꬃ ጊዶን ሜꬌቲዳ ሻሆቴꬃባ፥ ዱማ ዱማ ኢታ ዴዖባ፥ ላይማቴꬃባ፥ ኤኮ ጌሎባ፥ ዎሳ ኬꬃ ዎጋባ፥ ጌሻ ኣያና ኢሞታታባኔ ሃይቆፔ ዴንዶባ። ዎንጌላይ ሃ ኦይሻታ ዋቲ ዛሪያኮ ሃዋሬይ ናጊዲ ኦዴስ።
ሲቆይ ፆሳይ ባ ኣሳስ ኢሚዳ ኣꬎ ኢሞታ ጊዴይሳ ሼምፖ ታማኔ ሄꬓይ ቆንጪሴስ፤ ቃሲ ሼምፖ ታማኔ ሄꬓይ ሃ ማፃፋን ዳሮ ኤሬቲዳ ኪፊሌ ጌቴቲዲ ኤሬቴስ።
1 ቆሮንቶሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-9
ኣማኒያ ኣሳ ጊዶን ሜꬌቲዳ ሻሄቴꬃ 1፡9-4፡21
ላይማቴꬂኔ ሶ ኣሳ ዴዖ ዎጋ 5፡1-7፡40
ኣማኒያ ኣሳኔ ኣማኖና ኣሳ 8፡1-11፡1
ዎሳ ኬꬂኔ ጎይኖ ዎጋ 11፡2-14፡40
ኪሪስቶሳ ዴንዱዋኔ ኣማኒያ ኣሳ ዴንዱዋ 15፡1-58
ዪሁዳን ዴዒያ ሜቶቴቲዳ ኣማኒያ ኣሳስ ማዶ 16፡1-4
ኩሻ ቆፋ 16፡5-24
1
ፆሳ ሼኒያን ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬ ጊዳናው ፄጌቲዳ ጳዉሎሲኔ፥ ኑ ኢሻ ሶስቴኒሲ፥ ቆሮንቶሳን ዴዒያ ፆሳ ዎሳ ኬꬃስ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳን ጌዪዳይሳታሲኔ ጌሺ ጊዳና ሜላ ፄጌቲዳይሳታስ፤ ቃሲ ኤንታሲኔ ኑስ ጎዳ ጊዲያ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ኡባ ቤሳን ፄጊያ ኡባስ፤ ሃ.ኦ 18፡1
ፆሳይ፥ ኑ ኣዋይኔ ጎዳይ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ሂንቴው ኣꬎ ኬሃቴꬃኔ ሳሮቴꬃ ኢሞ።
ጳዉሎሲ ፆሳ ጋላቴስ
ፆሳይ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ሂንቴው ኢሚዳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ጊሾ ታኒ ኡባ ዎዴ ፆሳ ጋላታይስ። ኢያን ኦዳኒኔ ኤራቴꬃ ኡባን ሂንቴ ዱሬቲዴታ። ታኒ ኪሪስቶሳባ ማርካቲዳይሲ ቱማ ጊዴይሳ ሄሲ ቆንጪሴስ። ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዩሳ ናጊሼ ዴዒሺን፥ ኣይ ኣያና ኢሞይካ ሂንቴው ፓጬና። ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ሲሚያ ዎዴ ሂንቴ ቦሬቶናይሳታ ጊዳና ሜላ ኢ ዉርሴꬂ ጋካናው ሂንቴና ሚንꬃና። ባ ናዓ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌቴꬃይ ዳና ሜላ ሂንቴና ፄጊዳ ፆሳይ ኣማኔቲዳይሳ።
ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ ሻሁዋ
10 ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴ ጊዶን ሻኬቴꬂ ዶናዳ ሂንቴ ኢሲ ዎዛናኒኔ ኢሲ ቆፋን ኢሶ ጊዲዲ፥ ዳና ሜላ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ታ ሂንቴና ዎሳይስ። 11 ታ ኢሻቶ፥ ቄሎዔ ሶ ኣሳይ ሂንቴ ጊዶን ኦሺ ዴዔይሳ ታው ኦዲዶሶና። 12 ሂንቴፌ ኢሶቲ ኢሶቲ፥ «ታኒ ጳዉሎሳሳ፤ ታኒ ኣጲሎሳሳ፤ ታኒ ጴፂሮሳሳ፤ ታኒ ኪሪስቶሳሳ» ያጌታ። ሃ.ኦ 18፡24 13 ኪሪስቶሲ ሻኬቲዴዬ? ሂንቴ ጊሾ ማስቃሊያ ቦላ ካቄቲዳይ ጳዉሎሴዬ? ዎይኮ ሂንቴ ጳዉሎሳ ሱንꬃን ፃማቄቲዴቲዬ?
14 ታኒ ቃሪስጶሲኔ ጋዮሲ ኣቲን ሂንቴፌ ኦናካ ፃማቃቦና ጊሾ ፆሳ ጋላታይስ። ሃ.ኦ 18፡8፤ ሃ.ኦ 19፡29፤ ሮሜ 16፡23 15 ሄሳ ጊሾ፥ ኦኒካ ሂንቴና ታ ሱንꬃን ፃማቄቲዴታ ጋናው ዳንዳዔና። [ 16 ቃሲ ኢስፂፋኖሴ ሶ ኣሳካ ታ ፃማቂዳይሳ ኣኬካይስ፥ ሺን ሃራ ኦና ፃማቂዳኮ ሃሳዪኬ።] 1ቆሮ 16፡15 17 ኪሪስቶሲ ታና ኪቲዳይ ዎንጌላ ኦዳና ሜላሳፌ ኣቲን ፃማቃና ሜላ ጊዴና። ኪሪስቶሲ ማስቃሊያ ቦላ ሃይቂዳይሲ ሃዳ ጊዶና ሜላ ታኒ ኣሳ ጪንጫቴꬃ ቃላን ኦዲኬ።
ኪሪስቶሲ ፆሳ ዎልቃኔ ጪንጫቴꬃ
18 ኪሪስቶሲ ማስቃሊያ ቦላ ሃይቂዳይሳ ኦዲያ ቃላይ ꬋዬይሳታስ ኤያቴꬂ፥ ሺን ኑስ ኣቴይሳታስ ፆሳ ዎልቃ። 19 ጌሻ ማፃፋን፥
«ታኒ ጪንጫታ ጪንጫቴꬃ ꬋይሳና፤
ኣኬካንቾታ ኣኬካ ባሌꬃና»
ያጌስ። ኢሳ 29፡14
20 ያቲን፥ ጪንጪ ኣዉን ዴዒ? ሂጌ ኣስታማሬይ ኣዉን ዴዒ? ዎይኮ ሃ ሳዓ ኤራንቾይ ኣዉን ዴዒ? ፆሳይ ሃ ሳዓ ጪንጫቴꬃ ኤያቴꬂ ኦꬂቤኔ? ኢዮ 12፡17፤ ኢሳ 19፡12፤ 33፡18፤ 44፡25
21 ሃ ሳዓ ኣሳይ ባንታ ጪንጫቴꬃን ፆሳ ኤሮና ሜላ ባ ጪንጫቴꬃን ዲጊዲ፥ ኤያቴꬃን ታይቤቲያ፥ ኑኒ ኦዲያ ቃላን ኣማኔይሳታ ኣሻናው ፆሳ ሼኔ ጊዲስ። 22 ኣይሁዴቲ ማላታ ቤዓናው ኮዮሶና፤ ቃሲ ጊሪኬቲ ጪንጫቴꬂ ኮዮሶና። 23 ሺን ኑኒ ማስቃሊያ ቦላ ካቄቲዳ ኪሪስቶሳ ሳባኮስ። ሄሲ ኣይሁዳታስ ꬉቤ፤ ቃሲ ጊሪኬታስ ኤያቴꬂ። 24 ሺን ፆሳይ ፄጊዳይሳታስ፥ ኣይሁዴ ጊዲን፥ ጊሪኬ ጊዲን ኪሪስቶሲ ፆሳ ዎልቃኔ ኢያ ጪንጫቴꬃ። 25 ፆሳ ኤያቴꬃይ ኣሳ ጪንጫቴꬃፌ ኣꬌስ፤ ቃሲ ፆሳ ዳቡራይ ኣሳ ሚኖቴꬃፌ ሚኔስ።
26 ሂዛ፥ ታ ኢሻቶ፥ ፆሳይ ሂንቴና ፄጊያ ዎዴ ሂንቴ ኣይ ሜላ ኣሴኮ ቆፒቴ። ኣሳ ቆፋን ሂንቴ ጊዶን ጪንጫቲ፥ ዎልቃማቲኔ ꬎቃ ዛሬቲ ዶኮና። 27 ሺን ፆሳይ ጪንጫታ ዬላያናው ኣላሜን ዴዒያ ኤያታ ዶሪስ፤ ቃሲ ሚኖታ ዬላያናው ኣላሜን ዴዒያ ዳቡራንቾታ ዶሪስ። 28 ፆሳይ ሃ ኣላሚያን ጊታ ጌቴቲዳባ ꬋይሳናው፥ ሃ ሳዓ ካዉሻባ፥ ካꬌቲዳባኔ ፓꬆናባ ዶሪስ። 29 ኦኒካ ፆሳ ሲንꬃን ጬቄቶና ሜላ ሄሳ ኦꬂስ። 30 ሺን ፆሳይ ሂንቴው ኪሪስቶስ ዬሱሳራ ኢሲፌቴꬂ ዳና ሜላ ኦꬂስ። ኢ ኑስ ፆሳፌ ጪንጫቴꬂ፥ ፂሎቴꬂ፥ ጌሻቴꬂኔ ኣቶቴꬂ ጊዲስ። 31 ሄሳ ጊሾ፥ ጌሻ ማፃፋን፥ «ጬቄቲያ ኦኒካ ጎዳን ጬቆ» ያጌስ። ኤር 9፡24

1:2 ሃ.ኦ 18፡1

1:12 ሃ.ኦ 18፡24

1:14 ሃ.ኦ 18፡8፤ ሃ.ኦ 19፡29፤ ሮሜ 16፡23

1:16 1ቆሮ 16፡15

1:19 ኢሳ 29፡14

1:20 ኢዮ 12፡17፤ ኢሳ 19፡12፤ 33፡18፤ 44፡25

1:31 ኤር 9፡24