ዮሃኒሲ ፃፊዳ
ኮይሮ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ሃዋሪያ ዮሃኒሲ ፃፊዳ ኮይሮ ኪታይ፥ ናምዑ ኣይፌ ቆፋታ ኦይኬስ። ሄሲካ ናባቤይሳቲ ፆሳራኔ ኢያ ናዓ ዬሱስ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌቴꬂ ዳና ሜላ ሚንꬄꬃናሳኔ ሄ ኢሲፌቴꬃ ꬋይሲያ ዎርዶ ቲሚርቲያፌ ሃካና ሜላ ኤንታ ኣኬኪሳናሳ። ሄ ዎዴ ዴንዲዳ ዎርዶ ቲሚርቴይ፥ «ፆሳይ ቤንቶና ኣያና ኣላሜ ሜꬊስ። ሃ ቤንቲያ ኣላሚያኔ ኑ ኣሳቴꬃ ፆሳይ ሜꬊቦና ጊሾ ኢታ። ቃሲ ሃ ቤንቲያ ኣላሜይኔ ኑ ኣሳቴꬃይ ኑ ኣያና ቆሃናዉኔ ቱኒሳናው ዳንዳዔና» ያጊዲ ታማርሶሶና። ሄሳ ጉሳይ፥ ኮይሮ፥ ዬሱሲ ኣሴ ጊዲዲ ዪቤና። ናምዓንꬆ፥ ኢሲ ኣሲ ባ ኣያና ቱኒሶና ዴዒሼ ባ ኣሾን ናጋራ ኦꬃናው ዳንዳዔስ ያጉሱ።
ሄሳ ጊሾ፥ ዮሃኒሲ ባ ኪታን፥ ዬሱሲ ኣሴ ጊዲዲ ዪዳይሳ ካዲያ ኦኒካ ፆሳ ናዓ ጊዴና (4፡2-3)። ቃሲ ፆሳፌ ዬሌቲዳ ኦኒካ ኡባ ዎዴ ናጋራን ዴዔና (3፡6) ያጊዲ ፃፊስ።
ሄ ዎርዶ ኣስታማሬቲ፥ «ኣቶቴꬂ ጉሳይ፥ ሃ ሳዓ ዱሳስ ኡንዔቴꬃፌ ኬዪዲ ዬዳ ጊዲዲ ዴዖ» ያጎሶና። ሄሳ ቦላ ጉጂዲ፥ «ኢታኔ ሎዖ ሻኪዲ ኦይኬꬂ ጊዲን፥ ቃሲ ሃራ ኣሲ ሲቆ ጊዲን ኣቶቴꬃራ ኣይቢ ጋሄቴꬂካ ባዋ» ያጎሶና።
ፃፌይ ሄ ቲሚርቲያ ኢፂዲ፥ «ዬሱስ ኪሪስቶሲ ፖሎ ኣሴ። ዬሱሳ ኣማኔይሳቲኔ ፆሳ ሲቄይሳቲ ኡባይ ባንታ ጊዶን ኢሶይ ኢሱዋራ ሲቄታናው ቤሴስ» ያጊዲ ኦዲስ።
1 ዮሃኒሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-4
ፖዖኔ ꬉማ 1፡5-2፡29
ፆሳ ናይታኔ ፃላሄ ናይታ 3፡1-24
ቱማኔ ዎርዶ 4፡1-6
ሲቆ ኦሶ 4፡7-21
ፆኒያ ኣማኖ 5፡1-21
1
ዴዖ ኢሚያ ቃላ
ኑኒ ኮይሮፔ ዶሚዲ ዴዒያ፥ ኑ ሃይꬃን ሲዒዳ፥ ኑ ፄሊዳ፥ ኣይፊያን ቤዒዳ፥ ኑ ኩሺያን ቦቺዳ ዴዖ ቃላባ ሂንቴው ፃፎስ። ዮሃ 1፡1 ሄ ዴዖይ ቆንጪን፥ ኑኒ ኢያ ቤዒዲ፥ ኢያባ ማርካቶስ። ኣዋ ማታን ዴዒያ ኑስ ቆንጪዳ፥ ሜሪና ዴዑዋባ ሂንቴው ኣዋጆስ። ዮሃ 1፡14 ኑራ ሂንቴው ኢሲፌቴꬂ ዳና ሜላ ኑኒ ቤዒዳይሳኔ ሲዒዳይሳ ሂንቴው ኦዶስ። ሂንቴው ኑራ ኢሲፌቴꬂ ዴዒያ ጊሾ ኣዋራኔ ኢያ ናዓ ዬሱስ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌቴꬂ ዴዔስ። ኑ ኡፋይሳይ ፖሎ ጊዳና ሜላ ሄሳ ሂንቴው ፃፎስ።
ፆሳይ ፖዖ
ኑኒ ዴዖ ጊዲዳ ኢያፔ ሲዒዲ፥ ሂንቴው ኦዲያ ኪታይ ሃይሳ፡ «ፆሳይ ፖዖ፤ ኢያን ꬉሚ ባዋ» ያጌይሳ። ኑስ ኢያራ ኢሲፌቴꬂ ዴዔስ ያጊሼ ꬉማን ዴዒኮ፥ ኑ ኦዳኒኔ ኑ ኦሱዋን ዎርዶቶስ። ሺን ፖዖን ኢ ዴዔይሳዳ፥ ኑካ ፖዖን ዴዒኮ፥ ኑስ ዎሊ ጊዶን ኢሲፌቴꬂ ዴዔስ። ኢያ ናዓ፥ ዬሱሳ ሱꬃይ ናጋራ ኡባፌ ኑና ጌሼስ።
ኑኒ፥ ኑናን ናጋሪ ባዋ ጊኮ ኑ ኑና ጪሞስ፤ ኑናን ቱሚ ባዋ። ሺን ፆሳስ ኑ ናጋራ ፓፂኮ፥ ኢ ኑ ናጋራ ኣቶ ጋናዉኔ ኑ ቆሆ ኦሶ ኡባፌ ኑና ጌሻናው፥ ኣማኔቲዳይሳኔ ቱማ። 10 ኑኒ ናጋራ ኦꬂቦኮ ጊኮ ፆሳ ዎርዳንቾ ኬሶስ፤ ኢያ ቃላይካ ኑናን ዴና።

1:1 ዮሃ 1፡1

1:2 ዮሃ 1፡14