ጴፂሮሲ ፃፊዳ
ኮይሮ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ሃዋሪያ ጴፂሮሲ ፃፊዳ ኮይሮ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ «ዶሬቲዳ ፆሳ ኣሳታ» ጌቴቲ ፄጌቲዳይሳታሲኔ ጉꬃ ኢሲያን ፑዴሃ ባጋን ላሌቲዳ ኣማኒያ ኣሳሳ። ሃ ኪታ ኣይፌ ቆፋይ፥ ኣማኖ ጋሶን ሜቶይኔ ዋዬይ ጋኪዳ ኣሳ ሚንꬄꬃናሳ። ሃ ማፃፋ ፃፌይ፥ ኢያ ሃይቁዋ፥ ኢያ ዴንዱዋ፥ ኢያ ናምዓንꬆ ዩሳ ኦዲያ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ ቃላ ኤንታ ሃሳይሴስ። ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዴዑዋ ሌሚሶ ኦꬂ ፄሊዲ፥ ሜቱዋ ዳንዳዓን ካንꬃናዳ ኤንታ ቆፊሴስ። ሄሳራ ጋꬂዲ፥ ሜቶይ ኤንታ ኣማኑዋ ጌሻቴꬃ ፓጬይሳኔ፥ «ዬሱስ ኪሪስቶሲ ቆንጪያ ጋላስ» ቤሲያ ዎይቶ ኤንቲ ኤካናው ዴዔይሳ ሃሳይሴስ።
ፃፌይ፥ ኤንቲ ሜቶ ዳንዳዓና ሜላ ሚንꬄꬄይሳ ቦላ ኪሪስቶሳ ካሊያ ኣሳቲ ዴዔይሳዳ ዳና ሜላ ቆፊሴስ።
1 ጴፂሮሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ሳሮꬆ 1፡1-2
ፆሳይ ኑስ ኢሚዳ ኣቶቴꬃ 1፡3-12
ጌሻቴꬃ ዱሱ 1፡13-2፡10
ሜቶ ዎዴ ኣማኒያ ኣሳይ ሃናናው ቤሲያባ 2፡11-4፡19
ጪማታሲኔ ናዓቴꬃታስ ኢሜቲዳ ዞሬ 5፡1-11
ኩሻ ቆፋ 5፡12-14
1
ታኒ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬይ ጴፂሮሲ፤ ጳንፆሳን፥ ጋላቲያን፥ ቃጳዶቂያን፥ ኢሲያኒኔ ቢቲኒያን ቤታንቾዳ ላሌቲዲ ዴዒያ ፆሳይ ዶሪዳ፥ ኣሳስ ሃ ዳብዳቢያ ፃፋስ። ዬሱስ ኪሪስቶሳስ ሂንቴ ኪቴታና ሜላኔ ኢያ ሱꬃን ጌያና ሜላ፥ ፆሳ ኣዋይ ባ ካሴ ኤራን ዶሪዳይሳታሲኔ ጌሻ ኣያናን ጌዪዳ፥ ሂንቴው ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ጊዶ።
ꬋዮና ኡፋይሳ
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዲ ባ ጊታ ማሮቴꬃን ናምዓንꬆ ዬሌቴꬃኔ ꬋዮና ኡፋይሳ ኢሚዳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣዋይ፥ ፆሳይ ጋላቴቶ። ቃሲ ፆሳይ ሂንቴው ꬋዮና፥ ኢቶናኔ ቡቆና ላታ ሳሎን ጊጊሲስ። ሄ ላታይ ዎዴ ዉርሴꬃን ቆንጫናው ዴዒያ ኣቶቴꬃስ ፆሳ ዎልቃን ኣማኖን ሂንቴው ናጌቲዲ ዴዔስ።
ሃዒ ጉꬃ ዎዴስ ሂንቴ ዱማ ዱማ ፓጬን ኡንዔቲኮካ ሄሳን ኡፋይቲቴ። ሄ ፓጬይ ሂንቴና ጋኪዳይ፥ ታማን ዬጊን ꬋያ ዎርቃፌ ሂንቴ ኣማኖይ ኣꬎኔ ቱማ ጊዴይሳ ቤሳናሳ። ሄ ፓጬቲዳ ኣማኑዋን ዬሱስ ኪሪስቶሲ ቆንጪያ ዎዴ ጋላታ፥ ቦንቾኔ ሳባ ሂንቴ ኤካና። ሂንቴ ዬሱሳ ቤዒቤኬታ፥ ሺን ኢያ ሲቄታ። ሂንቴ ሃዒ ኢያ ቤዒቦናባ ጊዲኮካ፥ ኢያ ኣማኔታ። ቃሲ ኦዳን ቆንጪሳናው ዳንዳዔቶና ኡፋይሳኒኔ ቦንቾን ኩሚዴታ። ሂንቴ ኣማኖን ናጊያ ሂንቴ ሼምፑዋ ኣቶቴꬃ ኤካና።
10 ኣꬎ ኬሃቴꬃ ባጋራ ሂንቴው ጊጊዳ ሃ ኣቶቴꬃባ ናቤቲ ኤራናው ጊታ ኮሻኒኔ ናጎን ኮዪዶሶና። 11 ኤንታን ዴዒያ ኪሪስቶሳ ኣያናይ ኢያ ዋያባኔ ሄሳፌ ጉዬ ያና ቦንቹዋባ ካሴቲዲ ማርካቲሼ፥ ኣዉዴ ዎይኮ ዋኒዲ ሃናኔኮ ኣኬካን ፒልጊዶሶና። 12 ናቤቲ ኦዲዳ ቲንቢቴይ ባንታው ጊዶናሺን ሂንቴው ጊዴይሳ ፆሳይ ሂንቴው ቆንጪሲስ። ሃዒ ኣሳይ ሂንቴው ኦዲዳ ዎንጌላ ሳሎፔ ኪቴቲዳ ጌሻ ኣያና ዎልቃን ሂንቴው ኦዲዶሶና። ኪታንቾቲካ ሄሳ ቤዓናው ኣሞቲዶሶና።
ጌሻቴꬃን ዴዒቴ
13 ሄሳ ጊሾ፥ ኦሶስ ሂንቴና ጊጊሲቴ፤ ሂንቴና ሃሪቴ። ዬሱስ ኪሪስቶሲ ቆንጪያ ዎዴ ሂንቴ ኤካና ኣꬎ ኬሃቴꬃ ኡፋይሳን ናጊቴ። 14 ፆሳ ናይታዳ ኢያው ኪቴቲቴ፤ ሂንቴ ካሴ ኤሮና ኦꬂዳ ኢታ ኣሙዋ ካሎፊቴ። 15 ሺን ሂንቴና ፄጊዳ ፆሳይ ጌሺ ጊዲዳይሳዳ ሂንቴካ ሂንቴ ዱሳ ኡባን ጌሺ ጊዲቴ። 16 ጌሻ ማፃፋን፥ «ታኒ ጌሺ ጊዲዳ ጊሾ ሂንቴካ ጌሺ ጊዲቴ» ጌቴቲ ፃፌቲስ። ሌዌ 11፡44-45፤ 19፡2
17 ኣሳ ሶምዖ ቤዖና ኢያ ኦሱዋዳ ፒርዲያ ፆሳ፥ «ኑ ኣዋው» ጊዲ ፄጊያባ ጊዲኮ፥ ሃ ሳዓ ኢማꬃቴꬃ ዱሳ ያሻን ዴዒቴ። 18 ሂንቴ፥ ሂንቴ ኣዋታፔ ላቲዳ ፓꬆና ዴዑዋፔ ዎዜቲዳይሲ፥ ꬋያ ቢራን ዎይኮ ዎርቃን ጊዶናይሳ ኤሬታ። 19 ቦሬይ ዎይኮ ቦርሶይ ባይና ዶርሳ ሱꬃዳ ኣልዖ ጊዲዳ ኪሪስቶሳ ሱꬃን ዎዜቲዴታ። 20 ፆሳይ ኣላሜይ ሜꬌታናፔ ካሴ ኪሪስቶሳ ዶሪስ፥ ሺን ሃ ዉርሴꬃ ዎዲያን ኪሪስቶሲ ሂንቴ ጊሾ ቆንጪስ። 21 ሂንቴ ኣማኖይኔ ሂንቴ ኡፋይሳይ ፆሳን ጊዳና ሜላ ኢያ ሃይቆፔ ዴንꬂዲ፥ ቦንቺዳ ኪሪስቶሳ ባጋራ ፆሳን ኣማኔታ።
22 ሂንቴ ቱማቴꬃስ ኪቴቲዲ ሂንቴናቴꬃ ጌሺዴታ። ሂንቴ ኢሶይ ኢሱዋ ዎዛናፔ ሲቄታ፥ ሺን ሃዒካ ቱማ ዎዛናፔ ሚንꬂዲ ሲቂቴ።
23 ሂንቴ ናምዓንꬆ ዬሌቲዳይ ꬋያ ዜሬꬃፌ ጊዶናሺን ሜሪናው ዴዒያ ፆሳ ቃላን ꬋዮና ዜሬꬃፌ ዬሌቲዴታ። 24 ፆሳ ቃላይ፥
«ኣሲ ኡባይ ማታ ሜላ፤
ኢያ ቦንቾ ኡባይ ጪሻ ሜላ።
ማታይ ሜሌስ፥ ጪሻይካ ቆሌቴስ። ኢሳ 40፡6-8
25 ሺን ጎዳ ቃላይ ሜሪናው ዴዔስ»
ያጌስ። ሂንቴው ኦዴቲዳ ዎንጌላ ቃላይ ሃይሳ።

1:16 ሌዌ 11፡44-45፤ 19፡2

1:24 ኢሳ 40፡6-8