ጳዉሎሲ ቴሴሎንቄ ኣሳስ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ቴሴሎንቄይ፥ ሮሜ ቢታን ዴዒያ ማቄዶኒያ ኣዉራጃስ ዋና ካታማ። ጳዉሎሲ ፊልጲሲዩሳ ዬዲዲ ቢዳፔ ጉዬ ቴሴሎንቄን ዎሳ ኬꬃ ኤሲስ። ጊዶሺን፥ ኣይሁዴታ ኣማኑዋ ኤካናው ጊጌቲዲ ኡቲዳ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳይ፥ ጳዉሎሲ ታማርሲያ፥ ኪሪስቲና ኣማኖ ቲሚርቲያን ፆኔቲዳ ጊሾ ኣይሁዴቲ ቃናቲዲ፥ ጳዉሎሳ ቲሚርቲያ ጳልቂዶሶና። ሄሳ ጊሾ፥ ጳዉሎሲ ጋምዖናሺን ቴሴሎንቄ ዬዲዲ፥ ቤሪያ ቢስ (1፡9-10)። ጉዬፔ ኢ ቴሴሎንቄ ጋኪዳ ዎዴ ኢያ ማዲያ ፂሞቲዮሲ ቴሴሎንቄ ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ ሃኖታ ኢያው ጌሺዲ ኦዲስ።
ጳዉሎሲ ኮይሮ ኪታ ቴሴሎንቄ ኣሳስ ፃፊዳይ፥ ኣማኒያ ኣሳ ዞራናሳኔ ሚንꬄꬃናሳ። ኢ ኤንታ ኣማኑዋኔ ኤንታ ሲቁዋ ሎዖ ማርካቴꬃ ሲዒዳ ዎዴ ፆሳ ጋላቴስ። ካሴ ኢ ኤንታ ጊዶን ዴዒዳ ዎዴ ኣይ ሜላ ዱሱ ዴዒዳኮ ኤንታ ሃሳይሴስ። ሄሳፌ ኪሪስቶሳ ናምዓንꬆ ዩሳባ ኦይሼቲዳ ኦይሻስ ዛሮ ኢሜስ። ሄ ኦይሻታፔ ጉꬃቲ፥ «ኪሪስቶሲ ናምዓንꬆ ያናፔ ሲንꬄ ሃይቂዳ ኣማኒያ ኣሲ ኪሪስቶሳ ዩሳይ ኢሚያ ሜሪና ዴዖ ኤካናው ዳንዳዒ? ኪሪስቶሲ ናምዓንꬆ ያናይ ኣዉዴ?» ጌቴቴይሳታ። ጳዉሎሲ ሄ ኢንጄ ዎዲያ ጎዔቲዲ፥ «ኪሪስቶሳ ናምዓንꬆ ዩሳ ኡፋይሳን ናጊሼ ኢ ያና ጋካናው ዎፑ ጊዲ ሂንቴ ኦሶ ኦꬂቴ» ያጊዲ ዞሬስ።
1 ቴሴሎንቄ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1
ጳዉሎሳ ኡፋይሳኔ ጋላታ 1፡2-3፡13
ኣማኒያ ኣሳ ዴዖ ካሌሱዋ 4፡1-12
ኪሪስቶሳ ናምዓንꬆ ዩሳባ 4፡13-5፡11
ዉርሴꬃ ዞሬ 5፡12-22
ኩሻ ቆፋ 5፡23-28
1
ጳዉሎሲ ሲላሴይኔ ፂሞቲዮሲ ቴሴሎንቄ ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ፥ ፆሳ ኣዋባኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳባ ጊዲዳ ኣሳስ ፃፊዳ ኪታ። ሃ.ኦ 17፡1
ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮይ ሂንቴው ጊዶ።
ቴሴሎንቄ ኣሳ ዴዑዋኔ ኣማኑዋ
ኑኒ ፆሳ ዎሲያ ዎዴ ኡባን ሂንቴና ቆፒሼ ሂንቴ ጊሾ ኡባ ዎዴ ፆሳ ጋላቶስ። ፆሳ ኑ ኣዋ ሲንꬃን ኣማኖን ሂንቴ ኦꬂዳ ኦሱዋ፥ ሲቆን ሂንቴ ዳቡሪዳ ዳቡራኔ ዬሱስ ኪሪስቶሳን ዴዒያ ኡፋይሳ ኤካናው ሂንቴ ሚኒዲ ኤቂዳ ኤቁዋ ኡባ ዎዴ ቆፖስ።
ኑ ኢሻቶ፥ ፆሳይ ሂንቴና ዶሴይሳኔ ባ ኣሴ ኦꬂዲ ሂንቴና ዶሪዳይሳ ኤሮስ። ኣይስ ጊኮ፥ ኑኒ ዎንጌላ ዶና ፃላላን ጊዶናሺን ዎልቃን፥ ጌሻ ኣያናኒኔ ዎንጌላ ቱማ ኣማኖን ሂንቴው ኤሂዳ። ኑኒ ሂንቴራ ጋምዒዳ ዎዴ ኡባን ሂንቴ ጊሾ ዋኒዲ ዴዒዳኮ ሂንቴ ኤሬታ። ሂንቴ ዳሮ ሜቶ ኤኪኮካ ጌሻ ኣያናይ ኢሚያ ኡፋይሳን ኪታ ኤኪዴታ፤ ኑናኔ ጎዳ ዳኒዴታ። ሃ.ኦ 17፡5-9 ሄሳ ጊሾ፥ ማቄዶኒያኔ ኣካያ ቢታን ዴዒያ ኣማኒያ ኡባስ ሌሚሶ ጊዲዴታ። ጎዳ ቃላይ ሂንቴፌ ኬዪዲ፥ ማቄዶኒያኒኔ ኣካያ ፃላላን ጊዶናሺን ፆሳ ሂንቴ ኣማኔይሲ ኡባሶን ሲዔቲስ። ሂዛ፥ ኑኒ ጋናባይ ኣይኮይካ ባዋ። ኑኒ ሂንቴኮ ቢዳ ዎዴ ሂንቴ ኑና ሞኪዳ ሞኩዋኔ ሂንቴ፥ ሂንቴ ኤቃ ኣጊዲ ቱማኔ ዴዖ ፆሳ ሃጋዛናው ሂንቴ ሲሚዳይሳ ኤንቲ ባንታ ሁዔን ኦዶሶና። 10 ቃሲ ፆሳ ናዓይ፥ ዬሱሲ፥ ፆሳይ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሲ፥ ሲንꬃፌ ያና ፆሳ ሃንቁዋፌ ኑና ኣሻናይሲ፥ ሳሎፔ ያናይሳ ሂንቴ ናጌይሳ ኤንቲ ማርካቶሶና።

1:1 ሃ.ኦ 17፡1

1:6 ሃ.ኦ 17፡5-9