ጳዉሎሲ ፂሞቲዮሳስ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ፂሞቲዮሳ ጌቴቲያ፥ ኣማኒያ ናዓቴꬃይ፥ ጉꬃ ኢሲያን ዬሌቲስ (ሃ.ኦ 16፡1-3)። ኢያ ኣያ ኣይሁዴ፤ ኢያ ኣዋይ ቃሲ ጊሪኬ ኣሲ። ኢ ጳዉሎሳራ ኢሲፌ ኦꬄይሳኔ ዎንጌላ ኦሶን ጳዉሎሳ ማታን ማዲያ ኣሲ። ጳዉሎሲ ፂሞቲዮሳስ ፃፊዳ ኮይሮ ኪታይ ሄꬑ ኣይፌ ቆፋታ ሚንꬂ ፄሌስ።
ኡባፌ ኮይሮቲዲ ኪታይ፥ ዎሳ ኬꬃን ዴንዲዳ ዎርዶ ቲሚርቲያባ ሚንꬂዲ ኦዴስ። ሃ ኢማꬃ ቲሚርቴይ ኣይሁዴ ቲሚርቲያፌ ባጋ፥ ቃሲ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳ ቲሚርቲያፌ ባጋ ኦይኪስ። ሄሲካ፥ «ሃ ቤንቲያ ኣላሜይ ናጋራን ኢቲዳ ጊሾ ኣሲ ኣቶቴꬃ ዴማናው ዱማ ጊዲዳ ፁራ ኤራናው፥ ኢሲ ኢሲ ካꬃታ ሞና ኣጋናዉኔ ማቾ ኤኮና ዎይኮ ኣዚና ጌሎና ኣጋናው ኮሼስ» ያጊያ ቆፋ ባሶ ኦꬂዲ ዴንዲስ።
ናምዓንꬆ ቆፋይ፥ ዎሳ ኬꬃ ኣይሶባኔ ጎይኖ ዎጋባ ታማርሲያ ቲሚርቲያ፥ ሄሳዳካ ዎሳ ኬꬃ ካሌꬄይሳቲኔ ኤንታ ማዴይሳቲ ኣይ ሜላ ማራ ዱሱ ዳናው ቤሲያኮ ኦዴስ።
ዉርሴꬃን፥ ፂሞቲዮሲ ዬሱስ ኪሪስቶሳስ ኦꬂያ ሎዖ ኣሲ ዋኒዲ ጊዳናው ቤሲያኮ፥ ቃሲ ዱማ ዱማ ኣማኒያ ኣሳ ማታን ኢያው ዴዒያ ኣዋቴꬃይ ኣይቤኮ፥ ጳዉሎሲ ኢያ ዞሪዳ ዞሪያ ዴሞስ።
1 ፂሞቲዮሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-2
ዎሳ ኬꬂ ኣይሲያ ኣሳስ ኢሜቲዳ ኣይሶ ዎጋ 1፡3-3፡16
ፂሞቲዮሳስ ኢሜቲዳ ቲሚርቲያ 4፡1-6፡21
1
ኑና ኣሺያ ፆሳኒኔ ኑ ኡፋይሳን ናጊያ ዬሱስ ኪሪስቶሳን ኪቴቲዳ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳ፥ ጳዉሎሳፔ፥ ኣማኖን ታው ቱማ ናዓ ጊዲዳ ፂሞቲዮሳስ። ሃ.ኦ 16፡1
ፆሳ ኑ ኣዋ፥ ኑ ጎዳ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ኔው ጊዶ።
ዎርዶ ቲሚርቲያፌ ናጌቴꬂ
ታኒ ማቄዶኒያ ባሼ ኔና ሃዳሪዳይሳዳ፥ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዎርዶ ቲሚርቲያ ታማርሴይሳ ዲጋናው ኔ ኤፌሶናን ጋምዓና ሜላ ኮያይስ። ኤንቲ ጎዒ ባይና ሃይሴ ኦዳኔ ባንታ ኮቻ ታይቡዋ ኣጋናዳ ኦዳ። ሄሳ ሜላባይ ፓላማ ካሌꬄሲፔ ኣቲን ኣማኖን ኦሴቲያ ፆሳ ኦሱዋስ ማዴና። ሃ ኪታ ሁዔ ቆፋይ ጌሻ ዎዛናፔ፥ ሎዖ ካሃፔኔ ቱማ ኣማኑዋፔ ቤንቲያ ሲቁዋ ዴንꬄꬃናሳ። ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሃይሳ ኣጊዲ፥ ፓꬆና ኦዳኮ ሲሚዶሶና። ኤንቲ ፆሳ ሂጊያ ኣስታማሬ ጊዳናው ኮዮሶና። ሺን ኤንቲ ኣይ ኦዲያኮ ዎይኮ ቱማ ኦꬂዲ ኦዴይሲ ኢ ኣይቤኮ ኤሮኮና።
ኣሲ ቤሴይሳዳ ሂጊያን ጎዔቲኮ ሂጌይ ሎዖ ጊዴይሳ ኤሮስ። ኢሲባ ኣኬካናው ኮሼስ። ሂጌይ ሎዖ ኣሳስ ሜꬌቲቤና። ሺን ሂጌይ፥ ሂጌ ሜንꬄይሳታ፥ ዎራንꬖታ፥ ፆሴ ያዮናይሳታ፥ ሼምፖ ዎꬌይሳታ፥ ናጋራንቾታ፥ ጌሻቴꬂ ባይናይሳታ፥ ቱናታ፥ ሃሪ ኣቶሺን ባንታ ኣዪው ዎይኮ ኣዋ ዎꬌይሳታ፥ 10 ላሜይሳታ፥ ኣዴይ ኣዴራ ላይማቴይሳታ፥ ኣሴ ባይዜይሳታ፥ ዎርዳንቾታ፥ ዎርዶን ጫቄይሳታ፥ ዎይኮ ቱማ ቲሚርቲያራ ጋሄቶና ኣይ ኦሶ ኦꬄይሳታ ሴራናው ኬዪስ። 11 ሄ ቲሚርቴይ ቦንቾኔ ኣንጄቲዳ ፆሳይ ታኒ ኣዋጃና ሜላ ታው ሃዳራ ኢሚዳ ዎንጌላ ጊዶን ዴዔስ።
ፆሳ ማሮቴꬃስ ጳዉሎሲ ጋላቲዳ ጋላታ
12 ታኒ ኦꬂያ ኦሱዋን ታው ዎልቃ ኢሚዳ ኑ ጎዳ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ጋላታይስ። ታና ባ ኦሱዋስ ሹሚዲ ሄ ኦሱዋስ ቤሳሳ ጊዲ ታይቢዳ ጊሾ ኢያ ጋላታይስ። 13 ታኒ ሃይሳፌ ካሴ ኢያ ጫዬይሳ፥ ኢያ ዬዴꬄይሳኔ ሜቶꬄይሳ ጊዲኮካ ታኒ ሄሳ ኤሮናኔ ኣማኖና ኦꬂዳ ጊሾ ፆሳይ ታና ማሪስ። ሃ.ኦ 8፡3፤ 9፡4-5 14 ኑ ጎዳይ ባ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ታ ቦላ ጉሲዲ፥ ሄ ኣꬎ ኬሃቴꬃራ ኣማኖኔ ሲቆ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ታው ኢሚስ።
15 «ኪሪስቶስ ዬሱሲ ናጋራንቾታ ኣሻናው ሃ ኣላሚያ ዪስ» ጊያ ቃላይ ኣማንꬄይሳኔ ኣሳ ኡባይ ኤካናው ቤሴይሳ። ኡባፌ ኣꬊዳ ናጋራንቾይ ታና። 16 ሺን ሜሪና ዴዑዋ ኤካናው ኢያ ኣማኒያ ኣሳስ ታኒ ሌሚሶ ጊዳና ሜላ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ዳሮ ዳንዳዒስ። ታው ኡባፌ ኣꬊዳ ናጋራንቹዋስ ፆሳይ ባ ማሮታ ዳርሲስ። 17 ኣይፌን ቤንቶናይሳስ፥ ኢሲ ፆሳስ፥ ሃይቆናይሳስ፥ ሜሪና ካዉዋስ፥ ሜሪናፔ ሜሪና ጋካናው ጋላታይኔ ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚንዒ።
18 ፂሞቲዮሳ፥ ታ ናዓው፥ ካሴ ኔባ ናቤቲ ኦዲዳ ቃላ ቦላ ኤቃዳ ሃ ኪታ ሃዳራ ኔው ኢማይስ። ኔ ሄ ቃላ ካሊኮ ሎዖ ኦላ ኦሌታና። 19 ኣማኖይኔ ሎዖ ካሂ ኔው ዴዖ። ኢሶቲ ኢሶቲ ካሃ ꬋዪዲ ማርካቤይ ሆቤን ꬋዬይሳዳ ባንታ ኣማኑዋ ꬋይሲዶሶና። 20 ሄሳ ሃኒዳይሳታ ጊዶን ሄሜኔዮሲኔ ኢስኪንዲሬይ ዴዖሶና። ኤንቲ ታማሪዲ ፆሳ ጫዬይሳ ኣጋና ሜላ ታኒ ፃላሄስ ኤንታና ኣꬃ ኢማስ።

1:2 ሃ.ኦ 16፡1

1:13 ሃ.ኦ 8፡3፤ 9፡4-5