ጳዉሎሲ ቆሮንቶሳ ኣሳስ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ጳዉሎሲ ቆሮንቶሳ ኣሳስ ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ኢያው ቆሮንቶሳ ዎሳ ኬꬃራ ዴዒያ ጋሄቴꬃይ ዳሮ ሜቶ ጊዶ ጌሊዲ ዴዒያ ዎዴና። ኢሲ ኢሲ ዎሳ ኬꬃ ኣሳቲ ጳዉሎሳ ኢታ ቦሬ ቦሪኮካ ጳዉሎሲ ሲጋ ሜꬋናው ኢያው ኣሞይ ዴዔይሳ ቤሲስ። ሄሲ ሃኒያ ዎዴ ጊታ ኡፋይሳ ኡፋይታናው ዳንዳዔይሳ ቆንጪሴስ።
ጳዉሎሲ ባ ኪታን ኮይሮ ኪፊሊያን፥ ቆሮንቶሳ ዎሳ ኬꬃራ ኢያው ዴዒያ ጋሄቴꬃ ቆንጪሲዲ፥ ዎሳ ኬꬃን ሜꬌቲዳ ቦሪያሲኔ ኢፁዋስ ኣይስ ሚኖ ዛሮ ኢሚዳኮ ኦዴስ። ሄሳራ ጋꬂዲ ኢያ ሴራይ ኤንታ ናጋራፔ ዛሪዲ ሲጋን ጋꬂዳ ጊሾ ኢ ኡፋይቲዳ ኡፋይሳ ኤንታው ቆንጪሴስ። ካሊዲካ፥ ዪሁዳን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳ ማዳናው ባንታው ዴዒያባፔ ጮ ኢማና ሜላ ሃሳይሴስ። ዉርሴꬃ ሼምፖታን ጳዉሎሲ ባ ሃዋሬቴꬃ ቦላ ዴንዲዳ ሞቱዋስ ዛሮ ኢሜስ። ጋሶይካ፥ ቆሮንቶሳ ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ባንታና፥ «ቱማ ሃዋሬ» ኦꬂዲ፥ «ጳዉሎሳ ዎርዳንቾ ሃዋሬ» ኦꬂዲ ሞቶሶና።
2 ቆሮንቶሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-11
ጳዉሎሳኔ ቆሮንቶሳ ዎሳ ኬꬃ 1፡12-7፡16
ዪሁዳን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳ ማዴ 8፡1-9፡15
ጳዉሎሲ ባ ሃዋሬቴꬃ ማታስ ኢሚዳ ዛሮ 10፡1-13፡10
ኩሻ ቆፋ 13፡11-14
1
ፆሳ ሼኔን ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሲኔ፥ ኑ ኢሻ ፂሞቲዮሲ፥
ቆሮንቶሳን ዴዒያ ፆሳ ዎሳ ኬꬃሲኔ ኣካያ ቢታን ዴዒያ ፆሳ ኣሳ ኡባስ ፃፊዳ ኪታ። ሃ.ኦ 18፡1
ፆሳ ኑ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ፥ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ።
ጳዉሎሲ ፆሳ ጋላቴስ
ማሮቴꬃ ኣዋስ፥ ኡባ ዎዴ ኑና ሚንꬄꬂያ ፆሳስ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣዋስ ጋላቲ ጊዶ። ፆሳይ ኑስ ኢሚዳ ሚንꬄꬁዋን፥ ሜቶን ዴዔይሳታ ኑ ሚንꬄꬃና ሜላ ፆሳይ ኑና ኑ ሜቶ ኡባን ሚንꬄꬄስ። ኑኒ ኪሪስቶሳ ዳሮ ዋያ ሻኬቲዳይሳዳ ቃሲ ኑኒ ኢያ ዳሮ ሚንꬄꬁዋን ሚናና። ኑኒ ዋዬቲኮ ሄሲ ሂንቴና ሚንꬄꬃናሳኔ ሂንቴና ኣሻናሳ። ቃሲ ኑኒ ሚኔቲኮ ኑኒ ጌንጪዳ ዋያ ሜላ ሂንቴካ ጌንጪዲ፥ ፆሳይ ሂንቴው ኢሚያ ሚንꬄꬁዋን ሚናና። ሂንቴ ኑ ኤኪዳ ሜቱዋ ሜላ ኤኪዲ፥ ኑ ሚንꬄꬁዋን ሻኬታናይሳ ኑ ኤሪያ ጊሾ ኑ ኡፋይሳይ ሂንቴናን ሚኖ።
ኑ ኢሻቶ፥ ኢሲያ ቢታን ኑና ጋኪዳ ሜቱዋ ሂንቴ ኤራና ሜላ ኮዮስ። ሄ ኑና ጋኪዳ ሜቶይ ኑ ዎልቃፌ ዳሪን፥ ሃይቆና ኣቶኮ ጊዲ ኡፋይሲ ቃንፂዳሺን። 1ቆሮ 15፡32 ኑኒ ኑ ቦላ ሃይቆ ፒርዲ ፒርዴቲዳ ሜላ ቆፒዳ። ሺን ኑኒ ኑ ሁዔን ጊዶናሺን፥ ሃይቂዳይሳታ ዴንꬂያ ፆሳን ኣማኔታና ሜላ ሄሲ ሃኒስ። 10 ፆሳይ ሄሳ ሜላ ኢታ ሃይቆፔ ኑና ኣሺስ፤ ሃዒካ ኣሻና፤ ሲንꬃፌካ ኢ ኑና ኣሻና ጊዲ ኢያን ኡፋይሲ ዎꬆስ። 11 ዎሳን ኑና ማዲቴ። ዳሮ ዎሳ ጋሶን ፆሳ ማዱዋ ኑ ዴሚያ ዎዴ ዳሮ ኣሳይ ኑ ጊሾ ፆሳ ጋላቶሶና።
ጳዉሎሲ ባናው ቆፒዳ ቆፋ ላሚስ
12 ኑኒ ኑ ጌሻ ካሃን ጬቄቶስ። ኑኒ ሃ ኣላሚያን ዴዒዳ ዴዑዋን ኡባራካ ኑ ዴዒዳ ዴዑዋን ቱማቴꬃኒኔ ሱሬቴꬃን ሂንቴራ ዴዒዳ። ሄሲካ፥ ሃ ኣላሚያ ጪንጫቴꬃን ጊዶናሺን ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃና። 13 ኑ ሂንቴው ፃፊዳ ዳብዳቤይ ሂንቴ ናባባናዉኔ ኣኬካናው ዳንዳዒያባፔ ኣቲን ሃራ ጊዴና። ሂንቴ ኢያ ኣኬካናው ዳንዳዔይሳ ታ ኣማናይስ። 14 ሃዒ ሂንቴ ኑና ሃኒዳ ኬና ኤሬታ፥ ሺን ሲንꬃፌ ኩሜꬂ ኤራናይሳ ታ ኣማኔታይስ። ኑ ጎዳ ዬሱሲ ሲሚያ ዎዴ ኑኒ ሂንቴናን ጬቄቲዳይሳዳ ሂንቴካ ኑናን ጬቄታና።
15 ሄሳ ታኒ ሎይꬃ ኤሪዳ ጊሾ ሂንቴ ናምዓንꬆ ጎዔታና ሜላ ካሴታዳ ሂንቴኮ ባናው ቆፋ ቃቻስ። 16 ታኒ ማቄዶኒያ ባሼኔ ያፔ ሲማሼ ሂንቴና ቤዓና። ታኒ ያፔ ዪሁዳ ቢያ ዎዴ ሂንቴ ታና ታ ኦጊያን ማዳና ጋዳ ቆፓስ። ሃ.ኦ 19፡21 17 ታኒ ሄሳ ጋሼ ኣይ ኦꬃናው ቤሲያኮ ኤሮና ኣሲ ዳናይና? ዎይኮ ታኒ ታ ቆፋ ቃቺያ ዎዴ ኣሳ ቆፋዳ፥ ኢሲ ቶሆ «ኤ» ቃሲ ኢሲ ቶሆ «ኣካይ» ጊያ ኣሳ ሜሌዬ?
18 ሺን ፆሳይ ኣማኔቴይሳ ጊዲያ ጊሾ ኑ ሂንቴው ኦዲያ ቃላይ «ኤ» ዎይኮ «ኣካይ» ጌይሳ ጊዴና። 19 ታኒ፥ ሲላሴይኔ ፂሞቲዮሲ ሂንቴው ማርካቲዳ ፆሳ ናዓይ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ኡባ ዎዴ «ኤፔ» ኣቲን «ኤ» ኔ «ኣካይ» ጊዴና። ሃ.ኦ 18፡5 20 ፆሳይ ኢማና ጊዳ ኡባይ ኪሪስቶሳ ባጋራ «ኤ» ጊዴስ። ኑኒ ኪሪስቶሳ ባጋራ ፆሳ ቦንቾስ፥ «ኣሚንዒ» ጌይ ሄሳ ጊሾሳ። 21 ኑኔ ሂንቴ ኪሪስቶሳን ሚኒዲ ኤቃና ሜላ ኦꬂዳይኔ ባ ኦሱዋስ ዶሪዳይ ፆሳ። 22 ኑኒ ኢያባ ጊዴይሳ ኤሪሳናው ባ ማታሚያ ኑ ቦላ ዎꬂስ፤ ቃሲ ባ ጌሻ ኣያና ኦይꬂ ኦꬂዲ ኑ ዎዛናን ዎꬂስ።
23 ታኒ ቆሮንቶሳ ቦና ኣጊዳይ ሂንቴ ኣዛኖና ኣታና ሜላሳ፤ ሄሲ ዎርዶ ጊዲኮ ፆሳይ ታ ሼምፑዋ ታፔ ኤኮ። 24 ሂንቴ፥ ሂንቴ ኣማኑዋን ሚኒዲ ዴዒያ ጊሾ ኑ ሂንቴና ኡፋይሳናው ሂንቴራ ኢሲፌ ኦꬄይሳታፔ ኣቲን ሂንቴና ዎልቃን ኣማንꬄይሳታ ጊዶኮ።
 

1:1 ሃ.ኦ 18፡1

1:8 1ቆሮ 15፡32

1:16 ሃ.ኦ 19፡21

1:19 ሃ.ኦ 18፡5