ጳዉሎሲ ቴሴሎንቄ ኣሳስ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ኪሪስቶሳ ናምዓንꬆ ዩሳ ቦላ ዴንዲዳ ኦይሾይ ፓላማ ሜꬊሼ ቢዳ ጊሾ ቴሴሎንቄ ዎሳ ኬꬃን ሜቶይ ዳሪ ዳሪ ቢስ። ጳዉሎሲ ቴሴሎንቄ ኣሳስ ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታይ፥ «ጎዳ ዩሳ ጋላሳይ ማቲስ» ያጊያ ኣማኖ ቲሚርቲያ ቦላ ሚንꬂዲ ኦዴስ። ጳዉሎሲ ኦዲሼ፥ ኪሪስቶሲ ያናፔ ሲንꬄ፥ «ጌላ ኡራ» ጌቴቲያ ኪሪስቶሳ ኢፄይሳ ካሌሱዋን ሃ ኣላሚያ ቦላ ኢታቴꬂኔ ጌላቴꬂ ዳሪሼ ባና ያጊዲ ኤንታ ኣማኑዋ ሱሪሴስ።
ሃዋሬይ፥ ሜቶይኔ ዋዬይ ዳሪኮካ ኤንቲ ባንታ ኣማኑዋን ሚናናዳ ኢኔ ኢያራ ኢሲፌ ዴዔይሳቲ ኦꬄይሳዳ፥ ኤንቲ ባንታ ዱሳስ ኮሺያባ ዴማናው ሚኒዲ ኦꬃና ሜላ ቃሲ ሎዖ ኦሶ ኦꬃናው ጉዬ ጎና ሜላ ኤንታ ሚንꬂዲ ዞሬስ።
2 ቴሴሎንቄ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-2
ጋላታኔ ዎሳ 1፡3-12
ኪሪስቶሳ ናምዓንꬆ ዩሳባ ኢሜቲዳ ቲሚርቴ 2፡1-17
ኣማኖ ዱሳ ዎጋ ቦላ ኢሜቲዳ ዞሬ 3፡1-15
ኩሻ ቆፋኔ ሳሮꬆ 3፡16-18
1
ጳዉሎሲ፥ ሲላሴይኔ ፂሞቲዮሲ ቴሴሎንቄ ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ፥ ፆሳ ኣዋባኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳባ ጊዲዳ ኣሳስ ፃፊዳ ኪታ። ሃ.ኦ 17፡1
ፆሳ ኑ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ።
ኪሪስቶሲ ያ ዎዴ ሃናና ፒርዳ
ኑ ኢሻቶ፥ ሂንቴ ኣማኖይኔ ሂንቴ ኢሶይ ኢሱዋኔ ሃራታ ሲቂያ ሲቆይ ዳሮ ዲጪያ ጊሾ ኑኒ ሄሳስ ፆሳ ኡባ ዎዴ ጋላታናው ቤሴስ። ሂንቴና ጋኪዳ ጎዳኒኔ ዋዬ ኡባን ጌንጫኒኔ ኣማኖን ሚኒዲ ኤቂዳ ጊሾ ኑኒ ኑ ሁዔን ፆሳ ዎሳ ኬꬃታን ሂንቴባ ማርካቲሼ ሂንቴናን ጬቄቶስ።
ሂንቴ ኢያ ጊሾ ጊዲ ሜቶ ኤኪያ ፆሳ ካዎቴꬃስ ቤሴይሳታ ጊዲዲ ታይቤታና ሜላ ፆሳ ፂሎ ፒርዳስ ሃይሲ ማላ። ፆሳይ ቱማ ፒርዳ ፒርዳና። ፆሳይ ሂንቴና ዋይሴይሳታ ቦላ ዋዬ ኤሃና። ጎዳይ ዬሱሲ ባ ዎልቃማ ኪታንቾታራ፥ ታማ ላጮራ ሳሎፔ ያ ዎዴ ዋዬቲያ ሂንቴናኔ ኑና ሼምፒሳና። ቃሲ ፆሳይ ባና ኤሮናይሳታኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዎንጌላስ ኪቴቶናይሳታ ፒርዳና። ኤንቲ ጎዳ ሲንꬃፌኔ ኢያ ቦንቹዋ ዎልቃፌ ሻኬቲዲ ሜሪና ꬋዩዋን ፒርዴታና። ኢሳ 2፡10 10 ሄ ጋላስ፥ ኢ ባይሳታኒኔ ባና ኣማኔይሳታ ኡባን ቦንቼታንዉኔ ሳቤታናው ያ ዎዴ ኑ ሂንቴው ኦዲዳ ኪታ ሂንቴ ኣማኒዳ ጊሾ ሂንቴ ኢያ ቦንቼይሳታ ጊዶኒኔ ሳቤይሳታ ጊዶን ዳና።
11 ኑኒ ሂንቴው ኡባ ዎዴ ፆሳ ዎሴይ ሄሳሳ። ኑ ፆሳይ ሂንቴና ፄጊዳ ዴዑዋስ ቤሴይሳታ ጊዲዲ ታይቤታና ሜላ ኑኒ ዎሶስ። ሂንቴ ሎዖባ ኦꬃናው ኣሞቲያ ኣሙዋኔ ሂንቴ ኣማኖ ኦሱዋ ኢ ባ ዎልቃን ፖሎ። 12 ሄሳን ኑ ፆሳኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃን፥ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃ ሂንቴ ቦንቻና፤ ሂንቴናካ ኢ ቦንቻና።

1:1 ሃ.ኦ 17፡1

1:9 ኢሳ 2፡10