ጳዉሎሲ ፂሞቲዮሳስ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ጳዉሎሲ ፂሞቲዮሳስ ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታይ፥ ጳዉሎሳራ ኢሲፌ ኦꬄይሳኔ ጳዉሎሳ ማታን ማዲያ ናዓቴꬃ ፂሞቲዮሳ ዞሪዳ ዞሪያ ኦይኪስ። ሄ ዞሪያ ኣይፌ ቆፋይ፥ «ጌንጫን ሚናናው ቤሴስ» ጌይሳ። ፂሞቲዮሲ ዞሬኔ ሚንꬄꬆ ቃላ ኤኪዳይ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳባ ቱማ ማርካታና ሜላ ዎንጌላ ቃላኔ ጋልዓ ጫቆ ቲሚርቲያ ሚንꬂዲ ኦይካና ሜላኔ ሜቶይኔ ኢፆይ ዳሪኮካ ታማርሶኒኔ ዎንጌላ ሳባኮን ሚናና ሜላሳ።
ፂሞቲዮሲ ሃዳ ኤያቴꬃ ፓላማፔ ሃካና ሜላ ዱማ ሚኖ ዞሬይ ኢያው ኢሜቲስ። ሄሳ ሜላ ኦዳይ ኣሳ ꬋይሴሲፔ ኣቲን ኣይኮካ ማዴና።
ሄ ኡባን ፂሞቲዮሲ ኣኬካናው ቤሲያባይ፥ ጳዉሎሳ ሃኖታኔ ኢያ ዱሳ ቆፋ ሄሲካ፥ ኢያ ኣማኑዋ፥ ኢያ ጌንጫ፥ ኢያ ሲቁዋ፥ ኢያ ዳንዳዓኔ ኢያ ጋኪዳ ሜቱዋ ሌሚሶ ኦꬂዲ ካላናይሳ። ጳዉሎሲ ሃ ኪታ ፃፊዳይ፥ ኢ ባ ዎꬃ ኦንጊዲ ሃይቆስ ጊጌቲዳ ዎዴና።
2 ፂሞቲዮሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-2
ፂሞቲዮሳስ ኢሜቲዳ ዞሪያ 1፡3-2፡13
ዉርሴꬃ ዎዲያባ 2፡14-4፡5
ጳዉሎሲ ሃኒዲ ዴዒያ ዱሳ 4፡6-18
ኩሻ ቆፋ 4፡19-22
1
ፆሳ ሼኔን፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳን ቤንቲዳ ዴዖ ኡፋይሳ ማርካታናው ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳፔ፥ ታ ዶሲያ ናዓ ፂሞቲዮሳስ ኪቴቲዳ ኪታ።
ፆሳ ኣዋፔኔ ኑ ጎዳ ኪሪስቶስ ዬሱሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ኔው ጊዶ። ሃ.ኦ 16፡1
ፂሞቲዮሳስ ኢሜቲዳ ዞሪያ
ታኒ፥ ታ ዎሳን ቃማኔ ጋላስ ኔና ቆፓይስ። ታኒ ዎሲያ ዎዴ ታ ማይዛታ ፆሳኔ ታኒ ሎዖ ካሃን ሃጋዚያ ፆሳ ኔ ጊሾ ጋላታይስ። ታኒ ኔ ኣፉꬃ ቆፓይስ፤ ኔና ቤዓዳ ኡፋይታናው ዳሮ ላሞታይስ።
ቃሲ ኔው ዴዒያ ቱማ ኣማኑዋ ኤራይስ። ሄ ኣማኖይ ቤኒ ኔ ዎጋ ኣዬ ሎይዲኒኔ ኔ ኣዬ ኤዉኒቂን ዴዒያ ኣማኑዋ ሜላ። ሃ.ኦ 16፡1 ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ ታ ኩሺያ ኔ ቦላ ዎꬂዳ ዎዴ ፆሳይ ኔው ኢሚዳ ኢሞታ ኔኒ ዛራ ኤꬃና ሜላ ኣኬኪሳይስ። ኣይስ ጊኮ፥ ፆሳይ ኑስ ዎልቃ፥ ሲቆኔ ኑ ሁዔ ሃሪያ ኣያና ኢሚስፔ ኣቲን ያሻ ኣያና ኢሚቤና።
ሂዛ፥ ኑ ጎዳስ ማርካታናው ዬላቶፓ፤ ቃሲ ኢያ ጊሾ ቃሼቲዳ ታናንካ ዬላቶፓ። ሺን ፆሳይ ኔው ኢሚያ ዎልቃን ዎንጌላ ጊሾ ታራ ሜቶ ኤካ። ፆሳይ ባ ሼኔኒኔ ባ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ኑና ኣሺዲ፥ ባ ጌሻ ዴሬ ኦꬃናው ኑና ዶሪስፔ ኣቲን ኑኒ ኦꬂዳ ኦሱዋ ጊሾ ጊዴና። ሃ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ኣላሜይ ሜꬌታናፔ ሲንꬄ ኑስ ኢሚስ። 10 ሃዒ ሃ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ኑና ኣሺያ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ዩሳን ቆንጪስ። ኢ ሃይቆ ዎልቃ ꬋይሲዲ፥ ዎንጌላ ባጋራ ꬋዮና ዴዖ ኑስ ቆንጪሲስ።
11 ታኒ ዎንጌላ ሳባኬ፥ ሃዋሬኔ ኣስታማሬ ጊዳና ሜላ ፆሳይ ታና ዶሪስ። 1ፂሞ 2፡7 12 ታኒ ሄሳ ጊሾ ሃ ሜቱዋ ኤካይስ፤ ሺን ታ ኣማኔይ ኦኔኮ ኤሪያ ጊሾ ዬላቲኬ። ታው ኢሜቲዳ ሃዳራ ሄ ጋላሳይ ጋካናው ኢ ናጋናው ዳንዳዔይሳ ኤራይስ።
13 ታኒ ኔና ታማርሲዳ ቱማ ቃላ ሌሚሶ ኦꬃ ኦይካዳ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ኑባ ጊዲዳ ኣማኑዋኒኔ ሲቁዋን ዴዓ። 14 ኑ ጊዶን ዴዒያ ጌሻ ኣያና ዎልቃን ኔው ኢሜቲዳ ሎዖ ሃዳራ ናጋ።
15 ኢሲያ ቢታን ዴዒያ ኡባይ ታፔ ሃኪዳይሳ ኤራሳ፤ ኤንታ ጊዶን ፊጌሉሲኔ ሄርሞጌኔሲ ዴዖሶና።
16 ኣኔስፎሪ ታና ዳሮ ዎዴ ሚንꬄꬂዳ ጊሾ ጎዳይ ኢያ ሶ ኣሳስ ቃꬌቶ። ታኒ ቃሾ ኬꬃን ዴዒያ ዎዴ ኢ ታናን ዬላቲቤና። 17 ሄሳ ቦላ ኢ ሮሜ ካታማ ዪዳ ዎዴ ታና ሚንꬂ ኮዪዲ ዴሚስ። 18 ዉርሴꬃ ጋላሳን ጎዳይ ኢያው ቃꬌታና ሜላ ታኒ ጎዳ ዎሳይስ። ኤፌሶና ካታማን ኢ ታና ኣይ ሜላ ማዲዳኮ ኔ ሎይꬃ ኤራሳ።

1:2 ሃ.ኦ 16፡1

1:5 ሃ.ኦ 16፡1

1:11 1ፂሞ 2፡7