ጳዉሎሲ ቆላሲያሳ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ጳዉሎሲ ቆላሲያሳ ኣሳስ ፃፊዳ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ጉꬃ ኢሲያን፥ ኤፌሶናፔ ዶሎሃ ባጋራ ዴዒያ ቆላሲያሳ ካታማን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃሳ። ሄ ዎሳ ኬꬃ ኤሲዳይ ጳዉሎሳ ጊዶና ኢፂኮካ፥ ሮሜ ቢታን ኢሲያ ዋና ካታማ ጊዲዳ ኤፌሶናፔ ዎንጌላ ኦሳንቾታ ኪቴይ ኢያ ጊዲያ ጊሾ ቆላሲያሳስካ ኣዋቴꬂ ኢያው ዴዔስ። ቆላሲያሳ ዎሳ ኬꬃን፥ «ፆሳ ኤራናዉኔ ኩሜꬃ ኣቶቴꬃ ዴማናው ኣሲ ኡባይ ኣያና ዎልቃታሲኔ ማታታስ ጎይናናው ኮሼስ» ያጊያ ዎርዶ ኣስታማሬቲ ዴዔይሳ ጳዉሎሲ ሲዒስ። ሄ ኣስታማሬቲ ታማርሲያ ሃራባይ፥ ቃሲ፥ «ኣሲ ኡባይ ቃፃሮ ዳኒያ ዎጋታስ ሃሬታናዉኔ ካꬃ ዎጋ ኡባ ናጋናው ኮሼስ» ያጎሶና።
ጳዉሎሲ ሃ ኪታ ፃፊዳይ፥ ቱማ ኣማኖ ቲሚርቲያ ታማርሲዲ፥ ኤንታ ዎርዶ ቲሚርቲያ ላላናሳ። ኢ ዛሪዳ ዛሮታፔ ዋናቴይ፥ «ዬሱስ ኪሪስቶሲ ኩሜꬃ ኣቶቴꬃ ኢሜስ፤ ሃራ ሃይማኖቴቲኔ ኦሶቲ ኢያፔ ሃሶሶና» ያጌይሳ። ፆሳይ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኣላሚያ ሜꬊስ። ቃሲ ኢያ ባጋራ ዛሪዲ ባኮ ኤሃና። ሃ ኣላሚያስ ኣቶቴꬃ ኡፋይሳይ ዴዔይ ኪሪስቶሳ ኣማኖና። ሄሳ ጊሾ፥ ጳዉሎሲ ሃ ጊታ ቲሚርቴይ ኣማኒያ ኣሳ ዴዖን ዋኒዲ ኦሶን ፔዓናው ቤሲያኮ ኦዴስ። ሃ ኪታይኔ ኤፌሶና ኣሳስ ፃፊዳ ኪታይ፥ ባ ኦይኪዳ ቆፋኒኔ ኪታን ዎሊ ዳኖሶና። ሃ ናምዑ ማፃፋታ ጊዶን ዴዒያ ዱማቴꬃይ፥ ኤፌሶናን ኪሪስቶሲ ዎሳ ኬꬃስ ሁዔ፥ ቆላሲያሳን ኪሪስቶሲ ሜꬌቴꬃስ ሁዔ።
ሃ ኪታ ጳዉሎሳፔ ኤኪዲ ቆላሲያሳ ጋꬃናው ቢዳ ቲኪቆሳራ ኢሲፌ ዴዔይ ኣናስሞሳ ጊዴይሳ ቤሶይ ማዲያባ። ዋኒዲ ጊኮ፥ ጳዉሎሲ ኣናስሞሳ ጌቴቲያ ባ ኦሳንቹዋባ ፊልሞናስ ሃራ ኪታ ፃፊስ።
ቆላሲያሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-8
ኪሪስቶሳ ካንዱዋኔ ኦሱዋ 1፡9-2፡19
ኪሪስቶሳን ዴዒያ ኦራꬃ ዴዖ 2፡20-4፡6
ዉርሴꬃ ሳሮꬆኔ ኩሻ ቆፋ 4፡7-18
1
ፆሳ ሼኔን ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሲኔ ኑ ኢሻ ፂሞቲዮሲ፥ ቆላሲያሳ ካታማን ዴዒያ ኪሪስቶሳን ጌሻታሲኔ ኣማኔቲዳ ኣሳስ ፃፊዳ ኪታ።
ፆሳ ኑ ኣዋፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ።
ጋላታ ዎሳ
ኑኒ ሂንቴው ዎሲያ ዎዴ ፆሳ ኑ ጎዳ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣዋ ኡባ ዎዴ ጋላቶስ። ኑኒ ኪሪስቶስ ዬሱሳን ዴዒያ ሂንቴ ኣማኑዋኔ ጌሻታ ኡባስ ዴዒያ ሂንቴ ሲቁዋ ሲዒዳ። ሄሳ ሂንቴ ኦꬂዳይ ሂንቴ ኡፋይሳይ ሳሎን ሂንቴው ናጌቲዳ ጊሾሳ። ሂንቴ ቱማ ኪታ ጊዲዳ ዎንጌላ ኮይሮ ኣማኒዳ ዎዴ ሄ ኡፋይሳ ሲዒዴታ። ሂንቴ ሄ ዎንጌላ ሲዒዳ ዎዴኔ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ቱማ ሻኪ ኤሪዳ ዎዴፔ ዶሚዲ ሂንቴ ጊዶን ሃኒዳይሳዳ ቢታ ኡባን ዲጪሼኔ ኣይፊሼ ዴዔስ።
ሂንቴ ሄሳ ኑራ ኢሲፌ ኪሪስቶሳስ ኦꬂያ ኣማኔቲዳ፥ ዶሴቲዳ ኤጳፊራፔ ታማሪዴታ። ቆላ 4፡12፤ ፊልሞ 23 ኢ ሄሳ ቦላ ጉጂዲ ኣያናይ ሂንቴው ኢሚዳ ሲቁዋባ ኑስ ኦዲስ።
ሄሳ ጊሾ፥ ኑኒ ሂንቴባ ሲዒዳ ጋላሳፔ ዶሚዲ፥ ፆሳይ ባ ሼኒያ ሂንቴና ቤሳና ሜላኔ፥ ጌሻ ኣያናይ ኢሚያ ኤራቴꬃኒኔ ጪንጫቴꬃ ኡባን ሂንቴና ኩንꬃና ሜላ ኡባ ዎዴ ሂንቴው ፆሳ ዎሶስ። 10 ሄሳዳካ፥ ጎዳይ ኮዬይሳዳ ሂንቴ ዳና ሜላ፥ ኡባ ዎዴ ኢያ ኡፋይሳና ሜላ፥ ሎዖ ኦሶ ኡባን ሂንቴ ኣይፌ ኣይፋና ሜላኔ ፆሳ ኣꬂ ኤሪሼ ዲጫና ሜላ ፆሳ ዎሶስ።
11 ፆሳ ቦንቾ ዎልቃይ ሂንቴ ኡባባ ጌንጫናዳኔ ዳንዳዓናዳ ባ ሚኖቴꬃ ኢሚዲ ሂንቴና ኡፋይሶ። 12 ቃሲ ጌሻታ ፖዖ ካዎቴꬃ ላታና ሜላ ሂንቴና ኦꬂዳ ኣዋ ጋላቲቴ። 13 ኢ ኑና ꬉማ ዎልቃፌ ኣሺዲ ባ ዶሲያ ናዓ ካዎቴꬃኮ ኤሂስ። 14 ኢያን ዎዜቲዲ ኢያ ሱꬃን ናጋራ ኣቶቴꬂ ዴሚዳ። ኤፌ 1፡7
ኪሪስቶሳ ꬎቃቴꬃ
15 ኪሪስቶሲ ቤንቶና ፆሳስ ቱማ ሌሚሶ። ኢ ሜꬌቴꬃ ኡባፌ ባይራ። 16 ኡባባይ ኢያ ባጋራ ሜꬌቲስ። ቤንቲያባቲኔ ቤንቶናባቲ፥ ዎልቃቲኔ ጎዳቲ፥ ሃሬይሳቲኔ ማታ ኣዋቲ፥ ሳሎኒኔ ሳዓን ዴዒያ ኡባይ ኢያዉኔ ኢያ ባጋራ ሜꬌቲስ። 17 ኢ ኡባባፔ ካሴ ዴዔስ። ኡባባይ ኢያን ባ ቤሳን ቤሳን ኦይኬቲዲ ዴዔስ። 18 ኢ ባ ኣሳቴꬂ ጊዲዳ ዎሳ ኬꬃስ ሁዔ። ኢ ኡባፌ ቦላ ጊዳናው ሃይቆፔ ዴንዶን ሲንꬄኔ ባይራ። ኤፌ 1፡22-23
19 ፆሳይ ባ ኩሜꬃ ፆሳቴꬃራ ኢያን ዳናው ኮዪስ። 20 ቃሲ ማስቃሊያ ቦላ ጉሲዳ ባ ናዓ ሱꬃን ሳሮቴꬂ ሜꬊዲ ሳሎኒኔ ሳዓን ዴዒያ ኡባ ኢያ ባጋራ ባራ ሲጌꬂስ። ኤፌ 2፡16
21 ሃይሳፌ ካሴ ሂንቴ ቆፋ ኢታቴꬃይ ሂንቴና ፆሳፌ ሻኪሲኔ ኢያራ ሞርኬ ኦꬂስ፤ ሂንቴ ኦሶይካ ኢታ። 22 ሺን ሃዒ ኪሪስቶሲ ኣሾን ሃይቂዳ ሃይቁዋ ባጋራ ፆሳይ ሂንቴና ባራ ሲጌꬂዲ፥ ጌሻታ፥ ቦሬይ ባይናይሳታኔ ፂሎታ ኦꬂስ። 23 ሂንቴ፥ ሂንቴ ኣማኑዋን ቃፆና ሚኒዲኔ ፃጲዲ ዳናው ቤሴስ። ሂንቴ ዎንጌላ ቃላ ሲዒዳ ዎዴ ኤኪዳ ኡፋይሳ ሚንꬂ ኦይኪቴ። ሄ ዎንጌላይ ሂንቴ ሲዒዳይሳኔ ቢታ ኡባን ሳባኬቲዳይሳ። ታ፥ ጳዉሎሲካ ሃ ዎንጌላስ ኦሳንቾ ጊዳስ።
ጳዉሎሳ ሃዋሬቴꬃ ኦሱዋ
24 ታኒ ሂንቴ ጊሾ ሃዒ ኤኪያ ዋያን ኡፋይታይስ። ኪሪስቶሲ ኢያ ኣሳቴꬂ ጊዲዳ ዎሳ ኬꬃስ ኤኪዳ ዋያ ታኒ ታ ኣሹዋን ፖላይስ። 25 ፆሳ ቃላ ሂንቴው ፖላዳ ኦዳና ሜላ ታው ኢሜቲዳ ማታን ዎሳ ኬꬃስ ኦሳንቾ ጊዳስ። 26 ሃ ቃላይ ካሴ ኣꬊዳ ዎዲያን ዬሌቴꬃ ኡባፌ ጌሚዲ ዴዒስ። ሺን ሃዒ ፆሳይ ሃ ፁራ ኣማኒያ ኡባስ ቆንጪሲስ። 27 ፆሳይ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳ ጊዶን ሃ ፁራ ቦንቾ ዱሬቴꬃ ቆንጪሲስ። ኢካ ቦንቾ ኡፋይሲ ጊዲዳ ሂንቴ ጊዶን ዴዒያ ኪሪስቶሳ።
28 ሄሳ ጊሾ፥ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ኪሪስቶሳን ኩሜꬃ ኣሲ ኦꬂዲ ሺሻናው ጪንጫቴꬃ ኡባን ኣሳ ታማርሶኒኔ ዞሬን ኪሪስቶሳባ ሳባኮስ። 29 ፆሳይ ባ ጊታ ዎልቃን ታናን ኦꬂያ ጊሾ ሃዒ ጋካናው ኢያ ዎልቃን ባፄታይሲኔ ዳቡራይስ።
 

1:7 ቆላ 4፡12፤ ፊልሞ 23

1:14 ኤፌ 1፡7

1:18 ኤፌ 1፡22-23

1:20 ኤፌ 2፡16