ጳዉሎሲ ኤፌሶና ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ጳዉሎሲ ኤፌሶናን ዴዒያ ኣሳስ ፃፊዳ ኪታን ኡባፌ ኣꬂዲ ፄሊዳባይ፥ «ዎዴይ ጋኪያ ዎዴ ፆሳይ ፖላናው ቆፒዳ ቆፋይ፥ ሳሎኒኔ ሳዓን ዴዒያ ሜꬌቴꬃ ኡባይ ኪሪስቶሳፔ ጋርሳን ጊዳና ሜላሳ» ያጊያ ቆፋ (1፡10)። ሄሳ ቦላ ጉጂዲ ዬሱስ ኪሪስቶሳራ ዴዒያ ኢሲፌቴꬃን፥ ኣሳ ዜሬꬂ ኡባይ ኢሲኖ ጊዳና ሜላ ሃ ጊታ ቆፋ ኦሶን ፔሻና ሜላ ፆሳ ኣሳ ሃሳዪሴስ።
ኤፌሶና ኪታ ኮይሮ ኪፊሊያን ፃፌይ ካራ ቆፋ ጊዲዳ ኢሲፌቴꬃባ ፃፋናው ዶሚዳይሳ ዳልጊሲዲ፥ ፆሳ ኣዋይ ባ ኣሳ ዋቲ ዶሪዳኮ፥ ኤንቲካ ኢያ ናዓ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳን ባንታ ናጋራፔ ማሮታ ዴሚዲ ዋኒዲ ላዓ ኬዪዳኮኔ፥ ፆሳ ጊታ ኡፋይሳ ቃላይ ጌሻ ኣያና ባጋራ ቱማ ጊዴይሲ ኤሬቲዳኮ ኦዴስ። ናምዓንꬆ ኪፊሊያን ቃሲ ፃፌይ ሃ ኪታ ናባቢያ ኣሳይ ባንታ ኢሲፌቴꬃ ዴዑዋን ኪሪስቶሳን ኤንታው ዴዒያ ኢሲፌቴꬃይ ቱማ ጊዳና ሜላ ኤንቲ ዋኒዲ ዳናው ቤሲያኮ ቆፊሴስ።
ኣሳይ ኪሪስቶሳን ዴዒያ ኢሲፌቴꬃ ዋኒዲ ዳናው ቤሲያኮ ዱማ ዱማ ሌሚሶን ቆንጪስ። ዎሳ ኬꬂ ኣሳቴꬃ ሌሚሶ ጊዲያ ዎዴ ኪሪስቶሲ ሄ ኣሳቴꬃስ ሁዔ። ዎሳ ኬꬂ ጊምቤ ኬꬃን ሌሚሴቲያ ዎዴ ኪሪስቶሲ ሄ ኬꬃ ጎዳ ፃጱዋ ሚንꬂያ ዋና ሹቻ። ዎሳ ኬꬂ ማቺን ሌሚሴቲያ ዎዴ ኪሪስቶሲ ኣዚናን ሌሚሴቲስ። ፃፌይ ኪሪስቶሳ ባጋራ ቆንጪዳ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ዳሮ ናሺዲ ኦዲሼ፥ ጊዶይ ጪሞቲያ ሃሳያ ሃሳዬስ። ኢ ኡባባ፥ ኪሪስቶሳ ሲቁዋ፥ ኢያ ያርሼቴꬃ፥ ኢ ኢሚዳ ናጋራ ኣቶቴꬃ፥ ኢያ ኣꬎ ኬሃቴꬃኔ ኢያ ጌሻቴꬃ ባጋራ ፄሌስ።
ኤፌሶና ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ሳሮꬆ 1፡1-2
ኪሪስቶሳኔ ዎሳ ኬꬂ 1፡3-3፡21
ኪሪስቶሳን ዴዒያ ኦራꬃ ዴዑዋ 4፡1-6፡20
ኩሻ ቆፋ 6፡21-24
1
ፆሳ ሼኔን ኪሪስቶስ ዬሱሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳፔ፥ ኤፌሶናን ዴዒያ ጌሻታሲኔ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ኣማኔይሳታስ ፃፌቲዳ ኪታ። ሃ.ኦ 18፡19-21፤ 19፡1
ፆሳ ኑ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ።
ኪሪስቶሳን ዴዒያ ኣያና ኣንጁዋ
ሳሎን ዴዒያ ኣያና ኣንጆ ኡባን ኪሪስቶሳ ባጋራ ኑና ኣንጂዳ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣዋይ፥ ፆሳይ ጋላቴቶ። ኑኒ ኢያ ሲንꬃን ጌሻታኔ ቦሬይ ባይናይሳታ ጊዳና ሜላ ፆሳይ ኣላሜይ ሜꬌታናፔ ካሴ ኪሪስቶሳ ባጋራ ባ ሲቁዋን ኑና ዶሪስ። ፆሳይ ባ ሼኒያን ባ ዶሲዳይሳዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኑና ባ ናይታ ኦꬃናው ካሴቲዲ ቆፒ ዎꬂስ። ፆሳይ ባ ሲቂያ ናዓ ባጋራ ኑስ ጮ ኢሚዳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ቦንቼታና ሜላ ሄሳ ኦꬂስ።
ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ዱሬቴꬃዳ ኪሪስቶሳ ሱꬃን ዎዜቲዲ ናጋራ ኣቶቴꬃ ዴሚዳ። ባ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ጪንጫቴꬃኒኔ ኤራቴꬃን ኩንꬂዲ ኑስ ኢሚስ። ቆላ 1፡14 ፆሳይ ባ ዶሲዳይሳዳ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኢያ ሼኒያ ፁራ ኑ ኤራና ሜላ ኦꬂስ። 10 ዎዴይ ጋኪያ ዎዴ ፆሳይ ፖላናው ቆፒዳ ቆፋይ፥ ሳሎኒኔ ሳዓን ዴዒያ ሜꬌቴꬃ ኡባይ ኪሪስቶሳፔ ጋርሳን ጊዳና ሜላሳ።
11 ኡባባ ባ ሼኒያዳ ኦꬂያ ፆሳይ፥ ካሴቲዲ ባ ቆፒ ዎꬂዳይሳዳ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኑኒ ኢያባ ጊዳና ሜላ ኑና ዶሪስ። 12 ሄሳ ኢ ኦꬂዳይ፥ ኪሪስቶሳን ኡፋይሲ ዎꬂዲ ናጎን ኮይሮ ጊዲዳ ኑኒ ፆሳ ቦንቹዋ ጋላታን ቆንጪሳና ሜላሳ። 13 ሂንቴካ ሂንቴ ኣቶቴꬃ ዎንጌላ፥ ሄሲካ ቱማ ቃላ ሲዒዳ ዎዴ ኪሪስቶሳ ኣማኒዴታ። ፆሳይ ሂንቴው ኢማና ጊዳ ጌሻ ኣያናን ሂንቴ ኣታሜቲዴታ። 14 ፆሳ ቦንቾይ ጋላቴታና ሜላ ፆሳይ ባ ኣሳ ዎዛና ጋካናው ጌሻ ኣያና ኑስ ኦይꬁ ኦꬂዲ ኢሚስ።
ጳዉሎሳ ዎሳ
15 ሄሳ ጊሾ፥ ጎዳ ዬሱሳ ሂንቴ ኣማኔይሳኔ ጌሻታ ኡባ ሂንቴ ሲቄይሳ ታ ሲዒዳ ዎዴ 16 ታ ዎሳን ሂንቴና ቆፓሼ ሂንቴ ጊሾ ፆሳ ጋላቴይሳ ኣጋቢኬ። 17 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ፆሳይ፥ ቦንቾ ኣዋይ፥ ፆሳ ሂንቴ ኣꬂ ኤራናዳ ጪንጫቴꬃኔ ቆንጬꬃ ኣያና ሂንቴው ኢማናዳ ታኒ ፆሳ ዎሳይስ። 18 ፆሳይ ሂንቴና ፄጊዳ ኡፋይሳይኔ ጌሻቲ ላቲያ ቦንቾ ላታይ ኣይ ሜላ ዳሮኮ ሂንቴ ኤራና ሜላ ፆሳይ ሂንቴ ዎዛና ኣይፊያ ዶያና ሜላ ታኒ ፆሳ ዎሳይስ።
19 ቃሲ ኢያ ኣማኒያ ኑናን ኦꬂያ ኢያ ዎልቃይ ኣይ ሜላ ኣꬊዳ ጊቴኮ ሂንቴ ኤራና ሜላ ዎሳይስ። ሄ ዎልቃይ ፆኔቶናኔ ዳቡሮና ዎልቃ። ሃ ኑናን ዴዒዲ ኦꬂያ ዎልቃይኔ፥ 20 ኪሪስቶሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዲ፥ ሳሎን ፆሳፌ ኡሻቻ ባጋራ ኡቲሲዳ ጊታ ዎልቃይ ኢሲኖ። ማዝ 110፡1 21 ኢያ ሱንꬃይ፥ ኣይሴይሳታፔኔ ማታ ኣዋታፔ፥ ሃሬይሳታፔኔ ጎዳታፔ፥ ቦላ ጊዲዲ ሃ ኣላሚያ ፃላላን ጊዶናሺን ሲንꬃፌ ያና ኣላሚያንካ ሃራ ሱንꬃታ ኡባፌ ꬎቃ። 22 ፆሳይ ኡባ ኪሪስቶሳ ቶሁዋፔ ጋርሳን ሃሪሲስ፤ ቃሲ ዎሳ ኬꬃን ኡባባን ጎዳ ጊዳና ሜላ ኢያ ሹሚስ። ማዝ 8፡6፤ ቆላ 1፡22-23፤ 1፡18 23 ዎሳ ኬꬃይ ኪሪስቶሳ ኩሜꬂ ኦꬂያ ኢያ ኣሳቴꬃ። ሜꬌቴꬃይ ዴዒያ ቤሳ ኡባን ኪሪስቶሲ ባ ሁዔን ኡባባ ኩንꬄይሳ።

1:1 ሃ.ኦ 18፡19-21፤ 19፡1

1:8 ቆላ 1፡14

1:20 ማዝ 110፡1

1:22 ማዝ 8፡6፤ ቆላ 1፡22-23፤ 1፡18