ጳዉሎሲ ጋላቲያ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ዬሱሲ ኣሼይሳ ጊዴይሳ ኦዲያ ዎንጌላ ቃላይ ዱማ ዱማ ቤሳን ሳባኬቲን፥ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳይ ኣማኒ ኣማኒ ቢያ ዎዴ «ኪሪስታኔ ጊዳናው ሙሴ ሂጌ ፖላናው ኮሺዬ ኮሼኔ?» ያጊያ ኦይሾይ ኢሲፌ ዴንዲስ። ሄ ዎዴ ጳዉሎሲ፥ «ኪሪስታኔ ጊዳናው ሙሴ ሂጌ ፖላናው ኮሼና፤ ዬሱሳን ኦራꬃ ዴዖ ዴማናው ኮሺያ ዋናይ ኣማኖ። ኣሳይ ፆሳ ሲንꬃን ፂላናው ዳንዳዔይ ኣማኖ ፃላላን» ያጊዲ ታማርሲስ። ሺን ጉꬃ ኢሲያን፥ ጋላቲያ ኣዉራጃን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃን ዴዒያ ኣሳ ጊዶን፥ «ኣሲ ፆሳ ሲንꬃን ፂላናው ዬሱሳ ኣማኖ ፃላላ ጊዶናሺን ሙሴ ሂጊያካ ፖላናው ኮሼስ» ያጊዲ ጳዉሎሳ ቲሚርቲያ ጳልቂያ ኣሳቲ ዴዖሶና።
ጳዉሎሲ ጋላቲያ ማፃፋ ፃፊዳይ፥ ሄ ባላ ቲሚርቲያን ጪሜቲዳ ኣሳ ቱማ ኣማኑዋኮኔ ኣማኖ ዴዑዋኮ ዛራናሳ። ጳዉሎሲ ዬሱሳ ሃዋሬ ጊዴይሳ ቲላይዲ ኦዶ ኦይኪስ። ኢያ ሃዋሬ ኦꬂዲ ፄጊዳይ ኣሴ ጊዶናሺን ፆሳ ጊዴይሳኔ ኢ ኪቴቲዳይ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳስ ጊዴይሳ ቆንጪሲዲ ኦዲስ። ኢያራ ኦይሴꬂዲ ኣሳይ ፂላናው ዳንዳዔይ ኣማኖ ፃላላና ጊዴይሳ ኦዴስ። ዉርሴꬃ ሼምፖታን ኣማኖ ዴዖይ ዬሱሳ ኣማኖን ቤንቲያ ሲቆፔ ፑልቴይሳ ጊዴይሳ ኦዴስ።
ጋላቲያ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-10
ጳዉሎሳ ሃዋሬቴꬃ ማታ 1፡11-2፡21
ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ዎንጌላ 3፡1-4፡31
ላዓቴꬂኔ ኣማኖን ዱሱ 5፡1-6፡10
ኩሻ ቆፋ 6፡11-18
1
ኣሳፔ ዎይኮ ኣሳ ባጋራ ጊዶናሺን ዬሱስ ኪሪስቶሳፔኔ ኢያ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ፆሳ ኣዋፔ ሃዋሬ ጊዳና ሜላ ኪቴቲዳ ታ ጳዉሎሲ፥ ታራ ዴዒያ ኣማኒያ ኢሻቲ ኡባይ፥ ጋላቲያን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃታስ ኪቲዳ ኪታ።
ፆሳይ ኑ ኣዋይኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ሂንቴው ኣꬎ ኬሃቴꬃኔ ሳሮቴꬃ ኢሞ።
ሃ ኢታ ዎዲያፔ ኑና ኣሻናው፥ ኑ ፆሳ፥ ኑ ኣዋ ሼኔን ኪሪስቶሲ ኑ ናጋራ ጊሾ ባና ኣꬂ ኢሚስ። ፆሳስ ሜሪናፔ ሜሪና ጋካናው ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚንዒ።
ቱማ ዎንጌላይ ኢሲኖ
ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ሂንቴና ፄጊዳ ፆሳ ኣጊዲ፥ ሃራ ዎንጌላኮ፥ ሂንቴ ኤሌሲዲ፥ ዋኒዲ ሲሚዳኮ ታና ማላሊሴስ። ሂንቴና ባሌꬃናዉኔ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ ዎቢሳንው ኮያ ጉꬃ ኣሳቲ ዴዖሶናፔ ኣቲን ቱማ ዎንጌላይ ኢሲኖ። ሺን ኑና ጊዲን ዎይኮ ሳሎ ኪታንቾ ጊዲን ኑኒ ሂንቴው ኮይሮ ኦዲዳ ዎንጌላፔ ዱማቲያ ሃራ ዎንጌላ ሂንቴው ኦዲያባ ጊዲኮ፥ ኢ ቃንጌቲዳባ ጊዶ። ሃይሳፌ ሲንꬄ ኑኒ ጊዳይሳዳ ሃዒካ ዛራዳ ጋይስ። ሂንቴ ኤኪዳ ዎንጌላፔ ዱማቲያ ዎንጌላ ኦኒካ ሂንቴው ኦዲኮ ሄ ኡራይ ቃንጌቲዳባ ጊዶ።
10 ያቲን፥ ታና ኣሲ ናሻና ሜላ ኮያይናዬ? ዎይኮ ፆሲ ናሻና ሜላ ኮያይና? ዎይኮ ታ ኣሴ ኡፋይሳናው ኮያይና? ታ ኣሴ ኡፋይሳናው ኮያባ ጊዲኮ፥ ኪሪስቶሳ ኣይሌ ጊዲኬ።
ጳዉሎሳ ፄጌቴꬃ
11 ታ ኢሻቶ፥ ታ ሂንቴው ኦዲዳ ዎንጌላይ ኣሳፔ ጊዶናይሳ ሂንቴ ኤራና ሜላ ታ ኮያይስ። 12 ታው ሃ ዎንጌላ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ቆንጪሲሲፔ ኣቲን ኣሳፔ ኤካቢኬ ዎይኮ ኣሲ ታና ታማርሲቤና።
13 ታ ካሴ ኣይሁዴ ኣማኖን ዴዒያ ዎዴ ዋና ዴዒዳኮ፥ ሂንቴ ሲዒዴታ። ታ ዎሳ ኬꬃ ቃꬌይ ባይና ጎዳናዉኔ ꬋይሳናው ባፄታስ። ሃ.ኦ 8፡3፤ 22፡4-5፤ 26፡9-11 14 ኣይሁዴ ኣማኖ ናጎን፥ ታ ዎዴን ዴዒያ ኣይሁዴ ኢሻታፔ ኣꬋይስ። ኑ ኣዋታ ዎጋስካ ኣꬋዳ ሚሼታይስ። ሃ.ኦ 22፡3
15 ሺን ታ ቡሮ ታ ኣዬ ኡሎን ዴዒሺን ፆሳይ ታና ዶሪስ፤ ባ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ታና ፄጊስ። ሃ.ኦ 9፡3-6፤ 22፡6-10፤ 26፡13-18 16 ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳስ ዎንጌላ ኦዳና ሜላ ፆሳይ ባ ናዓ ታው ቆንጪሲዳ ዎዴ ታ ኦዴራካ ዞሬታቢኬ። 17 ዎይኮ ታፔ ሲንꬄ ሃዋሬ ጊዲዳይሳታራ ጋሄታናው ዬሩሳላሜ ባቢኬ። ሺን ታ ካሴታዳ ኣራቤ ቢታ ባስ፤ ሄሳፌ ሲማዳ ዳማስቆ ካታማ ያስ። 18 ሄꬑ ላይꬃፌ ጉዬ፥ ጴፂሮሳራ ጋሄታናው ዬሩሳላሜ ባዳ ኢያራ ታማኔ ኢቻሹ ጋላስ ኡታስ። ሃ.ኦ 9፡26-30 19 ሺን ጎዳ ኢሻ ያይቆባፔ ኣቲን ሃንኮ ሃዋሬታ ቤዓቢኬ።
20 ታ ሂንቴው ፃፊይዳይሲ ዎርዶ ጊዶናይሳ ፆሳ ሲንꬃን ሂንቴው ቆንጪሳይስ።
21 ሄሳፌ ጉዬ፥ ታኒ ሶሪያ ቢታኔ ኪልቂያ ቢታ ባስ። 22 ዪሁዳን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ታና ቤዒዲ ኤሪቦኮና። 23 ሺን ኤንቲ፥ «ካሴ ኑና ጎዲያ ኡራይ፥ ሃዒ ሄ ኢ ꬋይሳናው ኮያ ኣማኑዋባ ሳባኬስ» ያጌይሳ ሲዒዶሶና። 24 ሲዒዳ ኡባይ ታ ጋሶን ፆሳ ጋላቲዶሶና።

1:13 ሃ.ኦ 8፡3፤ 22፡4-5፤ 26፡9-11

1:14 ሃ.ኦ 22፡3

1:15 ሃ.ኦ 9፡3-6፤ 22፡6-10፤ 26፡13-18

1:18 ሃ.ኦ 9፡26-30