ያይቆቢ ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ያይቆባ ኪታይ፥ ኣማኒያ ኣሲ ጋላስ ጋላስ ባ ዴዑዋ ካሌꬂያ ቆፋታ ኦይኪስ። ሃ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ቢታ ኡባን ላሌቲዳ ታማኔ ናምዑ ኣይሁዴ ዜሬꬃሳ። ሃ ማፃፋ ፃፌይ፥ ጪንጫቴꬂ ኑኒ ኦሶን ፔሺያ ሂላ፥ ኣማኒያ ኣሳ ሞኮባኔ ሎዖ ካንዶስ ኦጌ ቤሲያ ኦዳታ ሚሲሌዳ ቆንጪሴስ።
ያይቆባ ኪታይ፥ ማንቆቴꬃባ፥ ዱሬቴꬃባ፥ ፓጬባ፥ ሎዖ ካንዶባ፥ ቃናቴባ፥ ኣማኖባ፥ ሎዖ ኦሶባ፥ ኢንፃርሳ ሃሮባ፥ ጪንጫቴꬃባ፥ ኢሶይ ኢሱዋራ ኦሻባ፥ ኦቶሮባ፥ ኣሽኬቴꬃባ፥ ሃራ ኣሳ ቦላ ፒርዳባ፥ ጬቄቴꬃባ፥ ጌንጫባ፥ ዎሳባኔ ኣማኒያ ኣሲ ኦꬃናው ቤሲያባ ኡባ ቆሪዲ ፃፊስ።
ያይቆባ ኪታይ፥ ኣማኖ ዴዖን ኣማኖይ ኦሶን ፔዒያ ሃኖታታ ቆንጪሲዲ ቤሴስ።
ያይቆባ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ሳሮꬆ 1፡1
ኣማኖኔ ጪንጫቴꬂ 1፡2-8
ማንቆቴꬂኔ ዱሬቴꬂ 1፡9-11
ፓጬ 1፡12-18
ፆሳ ቃላ ሲሲኔ ኦሶን ፔሾ 1፡19-27
ኣሴ ኣሳፔ ዱማዮ ኮሾናይሳ 2፡1-13
ኣማኖኔ ኦሶ 2፡14-26
ኢንፃርሲ ሃሮባ 3፡1-18
ኣማኒያ ኣሲኔ ሃ ኣላሚያ 4፡1-5፡6
ዱማ ዱማ ዞሬታ 5፡7-20
1
ፆሳኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣይሌይ፥ ያይቆቢ፥ ቢታ ኡባን ላሌቲዳ ታማኔ ናምዑ ሼሻታስ ኪቲዳ ኪታ። ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3፤ ሃ.ኦ 15፡13፤ ጋላ 1፡19
ሳሮ፥ ኣይ ሜላ ዴዔቲ?
ኣማኖኔ ጪንጫቴꬂ
ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴና ዱማ ዱማ ፓጬይ ጋኪያ ዎዴ ሂንቴ ሎዖባ ዴሚዳዳ ኩሜꬃ ኡፋይሳን ኤኪቴ። ሂንቴ ኣማኑዋ ፓጬቴꬃይ ዳንዳዓ ሂንቴው ኢሜይሳ ኤሬታ። ሂንቴ ዉርሴꬂ ጋካናው ዳንዳዒኮ ኣይቢ ፓጬይ ባይና ፖሎኔ ኩሜꬂ ጊዴታ። ሂንቴፌ ኦዴስካ ጪንጫቴꬂ ꬋዪኮ ፆሳ ዎሶ። ኢያው ኢሜታና። ፆሳይ ኦናካ ቦሮና ኡባስ ኬሃቴꬃን ኢሚያ ፆሴ። ሺን ኢ ዎሲያ ዎዴ ሲꬎና ኣማኖን ፆሳ ዎሶ። ሲꬊያ ኦኒካ ጫርኮይ ሱጊን ቃፂያ ኣባ ዙሌ ሜላ። 7-8 ናምዑ ቆፊ ዴዔይኔ ባ ኦጊያን ኤቆና ኦኒካ ጎዳፔ ኣይኮካ ዴማና ጊዲ ቆፖፎ።
ማንቆ ኣሳኔ ዱሬ ኣሳ
ኣማኒያ ማንቆ ኣሳቲ፥ ፆሳይ ኤንታና ꬎቁ ኦꬂያ ዎዴ ኡፋይቶ። 10 ቃሲ ኣማኒያ ዱሬ ኣሳቲ ፆሳይ ኤንታና ዚቂ ኦꬂያ ዎዴ ኡፋይቶ። ዱሬ ኣሳቲ ጪሻዳ ꬋያና። ኢሳ 40፡6-7 11 ኣዋይ ባ ሚሻራ ኬዪዲ ማታ ሜሊሲን፥ ጪሻይ ቆሌቴስ፤ ኢያ ሎዖቴꬃይካ ꬋዬስ። ሄሳዳካ፥ ዱሬ ኣሳቲ ባንታ ኦሱዋን ዳቡሪሼ ꬋያና።
ኣሴ ጋኪያ ፓጪያ
12 ሜቱዋ ፆኒዲ ኣꬊዳፔ ጉዬ፥ ፆሳይ ባና ሲቄይሳታስ ኢማና ጊዲ ቃላ ጌሊዳ ዴዖ ካላቻ ኤካና ጊሾ ሜቶን ጌንጪያ ኣሲ ኣንጄቲዳይሳ። 13 ኦኒካ ፓጬቲያ ዎዴ «ታና ፆሳይ ፓጬስ» ጎፖ። ፆሳይ ኢታን ፓጬቴና፤ ቃሲ ኢ ኦናካ ፓጬና። 14 ሺን ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባ ኢታ ኣሙዋን ጎሼቲያ ዎዴኔ ጪሜቲያ ዎዴ ፓጬቴስ። 15 ሄሳፌ ጉዬ፥ ኣሞቴꬂ ቃንꬃቲዲ ናጋራ ዬሌስ፤ ቃሲ ናጋሪ ዲጪዲ ሃይቆ ዬሌስ።
16 ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ጪሜቶፊቴ። 17 ሎዖ ኢሞይኔ ኩሜꬃ ኣንጆ ኡባይ ሳሎፔኔ ሳሉዋ ፖዑዋ ሜꬊዳ ፆሳ ኣዋፔ ዬስ። ፆሳይ ኩያዳ ኡባ ዎዴ ላሜቴና። 18 ኑኒ፥ ኢያ ሜꬌቴꬃስ ኮይሮ ጊዳና ሜላ ኑና ቱማ ቃላን ባ ሼኔን ዬሊስ።
ሲሲኔ ኦሶ
19 ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ሃይሳ ኣኬኪቴ። ኣሲ ኡባይ ሲዓናው ኤሌሶ፥ ሺን ኦዴታናዉኔ ሃንቄታናው ኤሌሶፖ። 20 ኣሳ ሃንቆይ ፆሳይ ኮያ ፂሎቴꬃ ኤሄና። 21 ሄሳ ጊሾ፥ ቱና ሃኖታኔ ኢታቴꬃ ኡባ ዲጊዲ፥ ፆሳይ ሂንቴ ዎዛናን ቶኪዳ ሂንቴ ሼምፑዋ ኣሻናው ዳንዳዒያ ቃላ ኣዳቴꬃን ኤኪቴ።
22 ሺን ፆሳ ቃላ ኦሶን ፔሺቴፔ ኣቲን ሲሳ ፃላላን ሂንቴና ጪሞፊቴ። 23 ቃላ ሲዒዲ ኦꬆና ኣሲ፥ ኢ ባ ሶምዑዋ ማስቶቴን ቤዒያ ኣሳ ሜላ። 24 ኢ ባ ሶምዑዋ ቤዒዲ ቤስ፥ ሺን ኢ ኣይ ዳኒያኮ ኤሌሲ ዶጌስ። 25 ሺን ኦኒካ ኣይሌቴꬃፌ ኬሲያ ፖሎ ሂጊያ ኣኬካን ቤዒዲ፥ ካሊዲ ናጌይ፥ ሲዒዳይሳ ዶጎና ኦሶን ፔሺያ ኡራይ፥ ባ ኦሶ ኡባን ኣንጄታና።
26 ባ ኢንፃርሳ ናጎና ኣማናይስ ጊያ ኡራይ ባና ጪሜስ፤ ኢያ ኣማኖይ ሃዳ። 27 ፆሳ ኣዋ ሲንꬃን ቦሬይ ባይና ጌሻ ኣማኖይ ሃይሳ፡ ኣያ ኣዉ ባይና ናይታኔ ኣምዔታ ማዶኔ ኣላሚያ ቱናፔ ባና ናጎ።

1:1 ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3፤ ሃ.ኦ 15፡13፤ ጋላ 1፡19

1:10 ኢሳ 40፡6-7