ዮሃኒሲ ፃፊዳ
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ
ጋꬃ ቆፋ
ዮሃኒሲ ዬሱሳ፥ «ኣሴ ጊዲዲ ኣሳ ጊዶን ቤንቲዳ ፆሳ ቃላ» ያጊዲ ቆንጪሴስ። ሃ ዎንጌላይ ፃፌቲዳይ፥ ኢያ ናባቢያ ኣሳይ ዬሱሲ ኣሳ ኣሼይሳ ጊዲዲ ያና ጌቴቲዳ ፆሳ ናዓ ጊዴይሳ ኣማናና ሜላኔ ኢያን ኣማኔይሳታስ ሜሪና ዴዖይ ዴዔይሳ ኤንቲ ኤራና ሜላሳ (20፡31)።
ዎንጌላስ ኮይሮ ኪፊሌይ ሜሪናባ ጊዲዳ ፆሳ ቃላይኔ ዬሱሲ ኢሶ ጊዴይሳ ኦዲ ሲሚዲ፥ ዬሱሲ ኣሼይሳ ጊዲዲ ያና ጊዳ ፆሳ ናዓ ጊዴይሳ ቤሲያ ዱማ ዱማ ማላታታ ቆንጪሴስ። ፃፌይ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ባ ሁዔን ቱማ ፆሳ ናዓኔ ፆሳ ኣዋራ ኢሶ ጊዴይሳ (1፡1) ቦላ ቆንጪሲስ። ዬሱሲ ባ ሁዔን ታ ኣብራሃሜፔ ካሴ ዴዓይስ (8፡58) ያጊስ። ዉርሴꬃን ቶማሲ፥ «ታ ጎዳው፥ ታ ፆሳው» ያጊዲ ፄጊስ (20፡28)። ሄሳፌ ካሊዲ ቃሲ ሃ ማላታታፔ ቤንቲዳ ኣይፊያ ኦዲያ ታሪኬቲ ካሎሶና። ሃ ኪፊሌይ ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ዬሱሳ ኣማኒዲ ኢያ ካሌይሳታ ጊዲዳይሳ ኦዴስ፤ ቃሲ ሃራቲ ኢያራ ዋኒዲ ኤቄቲዳኮኔ ዋኒዲ ኣማኖና ኢፂዳኮ ኦዶሶና። ሼምፖ 13-17 ጋካናው ዬሱሲ ኦይኬቲዳ ኦማርሲ ኢያው፥ ኢያ ታማሬታራ ኣይ ሜላ ሚኖ ጋሄቴꬂ ዴዒያኮ፥ ቃሲ ዎንቴꬃ ጋላስ ካቄታናፔ ሲንꬄ ጊጌቴꬃ ቃላኔ ሚንꬄꬆ ቃላ ኤንታው ኦዲዳይሳ ቆንጪሴስ። ዉርሴꬃ ሼምፖቲ ዬሱሲ ኦይኬቲዳባኔ ፒርዳስ ሺቂዳባ፥ ኢያ ካቄቴꬃኔ ኢያ ዴንዱዋ፥ ሄሳዳካ ዴንዱዋፌ ጉዬ ባ ታማሬታስ ኢ ቆንጪዳ ቆንጬꬃባ ኦዶሶና።
ዮሃኒሳ ዎንጌላ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-18
ፃማቂያ ዮሃኒሳኔ ዬሱሳ ኮይሮ ታማሬታ 1፡19-51
ዬሱሲ ቆንጬን ኦሶ ኦይኮይሳ 2፡1-12፡50
ዉርሴꬃ ቃማታ ዬሩሳላሜ ሄራን 13፡1-19፡42
ጎዳ ዴንዱዋኔ ቆንጬꬃ 20፡1-31
ኩሻ ቆፋ፡ ጋሊላን ዛሪዲ ባ ታማሬታስ ቆንጮይሳ 21፡1-25
1
ዴዖ ቃላ
ቃላይ ኮይሮ ዴዔስ። ቃላይካ ፆሳራ ዴዔስ፤ ሄ ቃላይ ፆሳ። ኮይሮፔ ቃላይ ፆሳራ ዴዔስ። ፆሳይ ኡባባ ቃላ ባጋራ ሜꬊስ። ሜꬌቲዳባፔ ኢሶይካ ኢያ ባጋራ ሜꬌቶናባይ ባዋ። ኢያን ዴዖይ ዴዔስ፤ ሄ ዴዖይ ኣሳስ ፖዖ። ፖዖይ ꬉማን ፖዔስ፤ ꬉማይ ፖዑዋ ፆኒቤና።
ፆሳይ ኪቲዳ፥ ኢሲ ዮሃኒሳ ጊያ ኣሲ ዴዔስ። ማቶ 3፡1፤ ማር 1፡4፤ ሉቃ 3፡1-2 ኣሳ ኡባይ ፖዑዋን ኣማናና ሜላ ኢ ፖዖስ ማርካ ጊዲዲ ዪስ። ኢ ፖዑዋባ ማርካታናው ዪሲፔ ኣቲን ባ ሁዔን ፖዖ ጊዴና። ኣሳ ኡባስ ፖዒሲያ ቱማ ፖዖይ ኣላሚያ ዬስ።
10 ቃላይ ኣላሜን ዴዒስ። ፆሳይ ቃላን ኣላሚያ ሜꬊስ፥ ሺን ኣላሜይ ኢያ ኤሪቤና። 11 ኢ ባይሳታኮ ዪስ፥ ሺን ኢያይሳቲ ኢያ ኤኪቦኮና። 12 ሺን ኢ ባና ኤኪዳይሳታሲኔ ኢያ ሱንꬃን ኣማኒዳይሳታስ ፆሳ ናይታ ጊዳና ሜላ ማታ ኢሚስ። 13 ኤንቲ ፆሳፌ ዬሌቲዶሶናፔ ኣቲን ኣሲ ዬሌቲያ ዎጋን ዎይኮ ኣዴ ሼኔን ዎይኮ ኣሳ ኣሞን ዬሌቲቦኮና። ፆሳይ ኢ ኤንታ ኣዋ።
14 ቃላይ ኣሴ ጊዲስ፤ ኣꬎ ኬሃቴꬃኔ ቱማ ኩሚዲ ኑ ጊዶን ዴዒስ። ኢ ኣዋስ ኢሲ ናዓ ጊዲዲ ኤኪዳ ኢያ ቦንቹዋ ኑኒ ቤዒዳ።
15 ዮሃኒሲ ኢያባ ማርካቲስ። ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ታኒ፥ ‹ታፔ ጉዬራ ዬይሲ ታፔ ካሴ ዴዒያ ጊሾ ታፔ ኣꬌስ› ጋዳ ማርካቲዳይሲ ሃይሳ» ያጊስ።
16 ኑኒ ኡባይ ኢያ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ኩሜꬃፌ ኣንጆ ቦላ ኣንጆ ኤኪዳ። 17 ፆሳይ ሂጊያ ሙሴ ባጋራ ኢሚስ፥ ሺን ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ቱማቴꬃይ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ዪስ። 18 ፆሳ ቤዒዳ ኣሲ ኦኒካ ባዋ፤ ባ ኣዋ ማታን ዴዒያ ኢሲ ናዓ ፃላሊ ባው ፆሴ ጊዲዳይሲ ኢያ ቆንጪሲስ።
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ማርካቴꬃ
(ማቶ 3፡1-12፤ ማር 1፡1-8፤ ሉቃ 3፡1-8)
19 ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣይሁዴ ሃላቃቲ፥ ካሂኔታኔ ሌዌታ፥ «ኔኒ ኦኔ?» ጊዲ፥ ዮሃኒሳ ኦይቻና ሜላ ኢያኮ ኪቲን፥ ዮሃኒሲ ኤንታው ማርካቲዳ ማርካቴꬃይ ሃይሳ።
20 ዮሃኒሲ፥ «ታኒ ኪሪስቶሳ ጊዲኬ» ያጊዲ፥ ጌሺዲ ማርካቲሲፔ ኣቲን ካዲቤና።
21 ኤንቲ፥ «ያቲን፥ ኔኒ ኦኔ? ኔኒ ኤሊያሴዬ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና። ሚል 4፡5፤ ዛሬ 18፡15-18
ዮሃኒሲ፥ «ኣካይ ጊዲኬ» ያጊስ።
ቃሲ ኤንቲ፥ «ኔኒ ያና ጌቴቲዳ ናቢያዬ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
ዮሃኒሲ፥ «ኣካይ» ጊዲ ዛሪስ።
22 ያቲን፥ «ኔኒ ኦኔ? ኑኒ ኑና ኪቲዳይሳታስ ኦዳና ሜላ ኔኒ ኔና ኦና ጋይ?» ያጊዶሶና።
23 ዮሃኒሲ ዛሪዲ፥ «ናቢያ ኢሳያሲ ጊዳይሳዳ፥
‹ጎዳ ኦጊያ ሱሪሲቴ!›
ጊዲ ባዞ ቢታን ዋሲያ ኡራ ቃላይ ታና»
ያጊስ። ኢሳ 40፡3
24 ቃሲ ፋሪሳዌቲ ኪቲዳ ኣሳቲ 25 ዮሃኒሳኮ፥ «ኔኒ ኪሪስቶሳ ዎይኮ ኤሊያሳ ዎይኮ ናቤ ጊዶና ኢፂኮ፥ ያቲን ኣይስ ፃማቃይ?» ጊዲ ኦይቺዶሶና።
26 ዮሃኒሲ ዛሪዲ፥ «ታኒ ሃꬃን ፃማቃይስ፥ ሺን ሂንቴ ኤሮና ኣሲ ሂንቴ ጊዶን ኤቂስ። 27 ኢ ታፔ ጉዬራ ዬስ። ታኒ ሃሪ ኣቶሺን ኢያ ጫማ ዎዶሩዋ ቢላናው ቤሲኬ» ያጊስ።
28 ሄሲ ኡባይ ዮርዳኖሴ ሻፋፔ ሄፊንꬃን፥ ቢታኒያ ካታማን፥ ዮሃኒሲ ፃማቂያ ቤሳን ሃኒስ።
ፆሳ ዶርሳ
29 ዮሃኒሲ ዎንቴꬃ ጋላስ ዬሱሲ ባኮ ዪሺን ቤዒዲ፥ «ኣላሚያ ናጋራ ቁቺያ ፆሳ ዶርሳይ ሃይሳ! 30 ታኒ፥ ‹ታፔ ጉዬራ ኢሲ ኣሲ ያና። ኢ ታፔ ካሴ ዴዒያ ጊሾ ታፔ ኣꬌስ› ጋዳ ኦዲዳይሲ ሃይሳ። 31 ኢ ኦኔኮ ታኒ ኤሪኬ። ሺን ኢስራዔሌ ኣሳስ ኢያ ቆንጪሳናው ሃꬃን ፃማቃሼ ያስ» ያጊስ።
32 ዮሃኒሲ ሃይሳዳ ያጊዲ ማርካቲስ፡ «ጌሻ ኣያናይ ሳሎፔ ሆሌዳ ዎꬊሺኒኔ ኢያራ ዴዒሺን ቤዓስ። 33 ሄሲ ሃናናፔ ካሴ ታኒ ኢያ ኤሪኬ። ሺን ሃꬃን ፃማቃናው ታና ኪቲዳ ፆሳይ፥ ‹ጌሻ ኣያናይ ዎꬊዲ ኢያራ ዴዒሺን ኔኒ ቤዓናይሲኔ ጌሻ ኣያናን ፃማቃናይሲ ኢያ› ያጊዲ ታው ኦዲስ። 34 ታኒ ሄሲ ሃኒሺን ቤዓዳ፥ ኢ ፆሳ ናዓ ጊዲዳይሳ ማርካታይስ» ያጊስ።
ዬሱሳ ካሊዳ ኮይሮ ታማሬታ
35 ቃሲ ዎንቴꬃ ጋላስ ዮሃኒሲ ባ ታማሬታፔ ናምዓታራ ኢሲፌ ኤቂስ። 36 ዬሱሲ ኣꬊሺን ዮሃኒሲ ቤዒዲ፥ «ፆሳ ዶርሳይ ሃይሲሽ!» ያጊስ።
37 ናምዑ ዮሃኒሳ ታማሬቲ ዮሃኒሲ ጌይሳ ሲዒዲ ዬሱሳ ካሊዶሶና። 38 ዬሱሲ ባና ካሌይሳታ ጉዬ ሲሚ ቤዒዲ፥ «ኣይ ኮዬቲ?» ያጊዲ ኦይቺስ።
ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ኔኒ ኣዉን ዴዓይ?» ያጊዶሶና።
39 ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ሃ ዪዲ ቤዒቴ» ያጊስ። ኤንቲ ቢዲ ኢ ዴዒያሱዋ ቤዒዶሶና። ሄ ጋላስ ሳዓይ ታሙ ሳቴ ሄራ ጊዲያ ጊሾ ኢያ ማታን ፔዒዶሶና።
40 ዮሃኒሲ ጊዳይሳ ሲዒዲ፥ ዬሱሳ ካሊዳ ናምዑ ታማሬታፔ ኢሶይ፥ ሲሞን ጴፂሮሳ ኢሻ ኢንዲሪያሳ። 41 ኢንዲሪያሲ ኮይሮ ባ ኢሻ ሲሞናራ ጋሄቲዲ፥ «ኑኒ ኪሪስቶሳ ዴሚዳ» ያጊስ። 42 ኢንዲሪያሲ ሲሞና ዬሱሳኮ ኤሂስ።
ዬሱሲ ሲሞና ቤዒዲ፥ «ኔኒ ዮና ናዓ ሲሞና፤ ኔ ሱንꬃይ ኬፋ * ኬፋ፡ ጊያ ቃላይ ኣራማይኬ ዶና ጊዲሺን፥ ጊሪኬ ዶናን ቢርሼꬃይ ጴፂሮሳ ዎይኮ ዛላ ጉሱ። ጊዲ ፄጌታና» ያጊስ።
ዬሱሲ ፊልጶሳኔ ናቲናዔላ ፄጊስ
43 ዎንቴꬃ ጋላስ ዬሱሲ ጋሊላ ቢታ ባናው ቆፋ ቃቺስ። ኢ ፊልጶሳራ ጋሄቲዲ፥ «ታና ካላ!» ያጊስ። 44 ፊልጶሲ፥ ኢንዲሪያሲኔ ጴፂሮሲ ዴዒዳ ቤቴሳይዳ ካታማፔ ዪዳ ኣሴ።
45 ፊልጶሲ ናቲናዔላራ ጋሄቲዲ፥ «ሙሴይ ሂጌ ማፃፋን፥ ቃሲ ናቤቲካ ኢያባ ፃፊዳ ዮሴፋ ናዓ ናዚሬቴ ዬሱሳ ኑኒ ዴሚዳ» ያጊስ።
46 ናቲናዔሊ ዛሪዲ፥ «ናዚሬቴ ካታማፔ ሎዖባይ ኬያናው ዳንዳዒ?» ያጊስ።
ፊልጶሲ፥ «ያዳ ቤዓ» ያጊስ።
47 ናቲናዔሊ ባኮ ዬይሳ ዬሱሲ ቤዒዲ፥ «ጌኔይ ባይና ቱማ ኢስራዔሌ ኣሲ ሃይሳ!» ያጊስ።
48 ናቲናዔሊ ዬሱሳኮ፥ «ኔኒ ታና ኣዉን ኤራይ?» ያጊስ።
ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ፊልጶሲ ኔና ፄጋናፔ ሲንꬄ፥ ኔኒ ባላሴ ሚꬃ ጋርሳን ዴዒሺን ታኒ ኔና ቤዓስ» ያጊስ።
49 ናቲናዔሊ ዛሪዲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ኔኒ ፆሳ ናዓ! ኔኒ ኢስራዔሌ ካዎ!» ያጊስ።
50 ዬሱሲ ኢያኮ፥ «ታኒ ኔና ባላሴ ሚꬃ ጋርሳን ቤዓስ ጊዳ ጊሾ ኣማናይ? ኔኒ ሃይሳፌ ኣꬊያባ ቤዓና!» ያጊስ። 51 ቃሲ ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሳሎይ ዶዬቲን፥ ፆሳ ኪታንቾቲ ኣሳ ናዓ ቦላ ኬዪሺኒኔ ዎꬊሺን ሂንቴ ቤዓና» ያጊስ። ሜꬌ 28፡12

1:6 ማቶ 3፡1፤ ማር 1፡4፤ ሉቃ 3፡1-2

1:21 ሚል 4፡5፤ ዛሬ 18፡15-18

1:23 ኢሳ 40፡3

*1:42 ኬፋ፡ ጊያ ቃላይ ኣራማይኬ ዶና ጊዲሺን፥ ጊሪኬ ዶናን ቢርሼꬃይ ጴፂሮሳ ዎይኮ ዛላ ጉሱ።

1:51 ሜꬌ 28፡12