ማቶሲ ፃፊዳ
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ
ጋꬃ ቆፋ
ማቶሳ ዎንጌላይ፥ ያና ጌቴቲዲ ኡፋይሳን ናጌቲያ ኣሼይሲ ዬሱሳ ጊዴይሳኔ ፆሳይ ጋልዓ ጫቁዋን ባ ኣሳስ ኢሚዳ ኡፋይሳ ቃላ ፖሊዳይ ኢያ ባጋራ ጊዴይሳ ኦዲያ ዎንጌላ። ሃ ዎንጌላይ ዬሱሲ ኤንታ ጊዶን ዬሌቲዲ ዲጪዳ ኣይሁዴታ ፃላላስ ጊዶናሺን ኩሜꬃ ኣላሚያ ኡባሳ።
ማቶሳ ዎንጌላይ፥ ዳሮ ናጌቴꬃን ፃፌቲዳ ማፃፋ። ማቶሲ ባ ማፃፋ ዬሱሳ ዬሌቴꬃን ዶሚዲ፥ ኢያ ፃማቄቴꬃኔ ኢያ ፓጬቴꬃ ኦዲ ሲሚዲ፥ ጋሊላን ኢ ሳባኪዳባ፥ ታማርሲዳባኔ ሃርጋንቾታ ፓꬂዳባ ኦዴስ። ሄሳፌ ካሊዲ፥ ዬሱሲ ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ቢዳይሳኔ ኢ ሃ ሳዓን ዴዒዳ ዎዴ ዉርሴꬃ ሳሚንታን ሃኒዳባታ ቆንጪሴስ። ሄሲካ ኢያ ካቄቴꬃ፥ ኢያ ሃይቁዋኔ ኢያ ዴንዱዋ ኦይኬስ።
ሃ ዎንጌላይ፥ ዬሱሲ ፆሳ ሂጊያ ቢርሻናው ማቲ ዴዔይሳኔ ፆሳ ካዎቴꬃባ ታማርሲያ ጊታ ኣስታማሬ ኦꬂዲ ሺሼስ። ኢያ ቲሚርቲያፌ ዳሪያ ባጋይ ዱማ ዱማ ማራን ጊጌቲዳ ኢቻሹ ኪፊሌታን ሻኬቴስ።
1. ፆሳ ካዎቴꬃን ዴዒያ ኣሳ ሃኖቴꬃ፥ ኦሱዋ፥ ማታኔ ዉርሴꬃ ቃዳ ኦዲያ ዴሪያ ቦላ ቲሚርቲያ (ሼም 5-7)።
2. ታማኔ ናምዑ ታማሬቲ ዎንጌላ ሳባካናው ቢዳ ዎዴ ኤንታው ኢሜቲዳ ካሌሱዋ (ሼም 10)።
3. ፆሳ ካዎቴꬃባ ታማርሳናው ሺቂዳ ዱማ ዱማ ሌሚሶታ (ሼም 13)።
4. ኢያ ታማሬ ጊዶባ ቢርሼꬃ ኦዲያ ቲሚርቲያ (ሼም 18)።
5. ሃዒ ኣላሚያ ዉርሴꬃኔ ፆሳ ካዎቴꬃ ዩሳባ ኦዲያ ቲሚርቲያ (ሼም 24-25)።
ማቶሳ ዎንጌላ ኣይፌ ቆፋታ
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴꬃ ሱሳኔ ኢያ ዬሌቴꬃ 1፡1-2፡23
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ኦሱዋ 3፡1-12
ዬሱሳ ፂንቃቲያኔ ፓጬቴꬃ 3፡13-4፡11
ዬሱሲ ጋሊላን ባ ኦሱዋ ኦይኪዳይሳ 4፡12-18፡35
ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ጋካናው 19፡1-20፡34
ዉርሴꬃ ሳሚንታ ዬሩሳላሜ ሄራን 21፡1-27፡66
ጎዳ ሃይቆፔ ዴንዱዋኔ ቆንጬꬃ 28፡1-20
1
ዬሱሳ ዬሌቴꬃ ሱሳ
(ሉቃ 3፡23-38)
ሃይሳፌ ካሊዲ ፃፌቲዳይሲ ዳዊቴ ናዓ ኣብራሃሜ ናዓ ጊዲዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴꬃ።
ኣብራሃሜይ ዪሳቃ ዬሊስ፤
ዪሳቂ ያይቆባ ዬሊስ፤
ያይቆቢ ዪሁዳኔ ኢያ ኢሻታ ዬሊስ፤
ዪሁዲ ቲዒማሪፔ ፋሬሴኔ ዛራ ዬሊስ፤
ፋሬሲ ኣስሮሜ ዬሊስ፤
ኣስሮሜይ ራሜ ዬሊስ፤
ራሜይ ኣሚናዳቤ ዬሊስ፤
ኣሚናዳቤይ ናዓሶና ዬሊስ፤
ናዓሶኔይ ሳልሞና ዬሊስ፤
ሳልሞኔይ ራዓቢፔ ቦዔዛ ዬሊስ፤
ቦዔዚ ኡሩቲፔ ኢዮቤዴ ዬሊስ፤
ኢዮቤዲ ኢሴዬ ዬሊስ፤
ኢሴዬይ ካዉዋ ዳዊቴ ዬሊስ፤
ዳዊቴይ ኦሪዮ ማቼፌ ሶሎሞኔ ዬሊስ፤
ሶሎሞኔይ ሮቢዓማ ዬሊስ፤
ሮቢዓሜይ ኣቢያ ዬሊስ፤
ኣቢዬይ ኣሳፌ ዬሊስ፤
ኣሳፊ ኢዮሳፌፄ ዬሊስ፤
ኢዮሳፊፄይ ኢዮራሜ ዬሊስ፤
ኢዮራሜይ ኦዚያኔ ዬሊስ፤
ኦዚያኔይ ኢዮዓታሜ ዬሊስ፤
ኢዮዓታሜይ ኣካዛ ዬሊስ፤
ኣካዚ ሂዚቂያሳ ዬሊስ፤
10 ሂዚቂያሲ ሚናሴ ዬሊስ፤
ሚናሴይ ኣሞና ዬሊስ፤
ኣሞኒ ኢዮሲያሳ ዬሊስ፤
11 ኢስራዔሌ ኣሳይ ዲዔቲዲ ባቢሎኔ ቢታ ቢዳ ዎዴ ኢዮሲያሲ ኢኮኒያናኔ ኢያ ኢሻታ ዬሊስ። 2ካዎ 24፡14-15፤ 2ታሪ 36፡10፤ ኤር 27፡20
12 ባቢሎኔ ቢታ ኢስራዔሌ ኣሳይ ዲዔቲዲ ቢዳፔ ጉዬ ኢኮኒያኒ ሳላቲያሌ ዬሊስ።
ሳላቲያሌይ ዜሩባቤላ ዬሊስ፤
13 ዜሩባቤሊ ኣብዲዩ ዬሊስ፤
ኣብዲዩይ ኤሊያቄሜ ዬሊስ፤
ኤሊያቄሜይ ኣዛራ ዬሊስ፤
14 ኣዛሪ ሳዶቄ ዬሊስ፤
ሳዶቄይ ኣኪሜ ዬሊስ፤
ኣኪሜይ ኤሊዩዳ ዬሊስ፤
15 ኤሊዩዲ ኣላዛራ ዬሊስ፤
ኣላዛሪ ማታኔ ዬሊስ፤
ማታኔይ ያይቆባ ዬሊስ፤
16 ያይቆቢ ዮሴፋ ዬሊስ፤
ዮሴፊ ኪሪስቶሳ ጊያ ዬሱሳ ዬሊዳ ማይራሚ ኣዚና።
17 ሂዛ፥ ዬሌቴꬃይ ኣብራሃሜፔ ዳዊቴ ጋካናው ታማኔ ኦይዳ። ዳዊቴፔ ቢዲ ባቢሎኔ ዲዑዋ ጋካናው ታማኔ ኦይዳ። ባቢሎኔ ዲዑዋፔ ቢዲ ኪሪስቶሳ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴꬂ ጊዴስ።
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴꬃ
(ሉቃ 2፡1-7)
18 ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴꬃ ታሪኬይ ሃይሳፌ ካሌይሳ። ኢያ ኣያ ማይራማ ዮሴፋስ ኦይሼታ ዴዓሼ ዮሴፋራ ጋሄቶና ጌሻ ኣያናፔ ቃንꬃታሱ። ሉቃ 1፡27 19 ዮሴፊ ፂሎ ኣሲ ጊዲዳ ጊሾ ኢዮ ኣሳን ኬሳናው ኮዪቤና። ያኒያ ጊሾ ቆሳን ኢዮ ኣጋናው ቆፒስ። 20 ኢ ሄ ቆፋን ዴዒሺን ፆሳ ኪታንቾይ ኣሙሆን ቆንጪዲ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ዮሴፋ፥ ማይራማ ቃንꬃቲዳይ ጌሻ ኣያናፔ ጊዲያ ጊሾ ኢዮ ኤካናው ያዮፋ» ያጊስ። 21 ኢያ ኣዴ ናዓ ዬላና፥ ኢ ባ ዴሪያ ኤንታ ናጋራፔ ኣሺያ ጊሾ ኢያ ሱንꬃ ኔ ዬሱሳ ጋዳ ፄጋና። ሉቃ 1፡31
22 ጎዳይ ናቢያ ኢሳያሳ ዶናን፥ 23 «ሄኮ ጌላዒያ ቃንꬃታና፤ ኣዴ ናዓካ ዬላና፤ ኢያ ሱንꬃይ ኣማኑዔላ ጌቴታና» ጎይሲ ፖሌታና ሜላ ሃ ኡባይ ሃኒስ። ኣማኑዔላ ጌይሳስ ቢርሼꬃይ «ፆሳይ ኑራ ዴዔስ» ጉሱ። ኢሳ 7፡14
24 ዮሴፊ ꬊስኮፌ ባርኪዲ ጎዳ ኪታንቾይ ኪቲዳይሳ ሜላ ማይራሞ ባ ሶ ኤፊስ። 25 ሺን ባ ባይራ ናዓ ዬላና ጋካናው ኢዮ ቦቺቤና፤ * ኢዮ ቦቺቤና፡ ማቺራ ኣዚናራ ኣቄይሳዳ ኢሲፌ ኣቂቦኮና ጉሱ። ዬሌቲዳ ናዓካ ዬሱሳ ጊዲ ፄጊስ። ሉቃ 2፡21

1:11 2ካዎ 24፡14-15፤ 2ታሪ 36፡10፤ ኤር 27፡20

1:18 ሉቃ 1፡27

1:21 ሉቃ 1፡31

1:23 ኢሳ 7፡14

*1:25 ኢዮ ቦቺቤና፡ ማቺራ ኣዚናራ ኣቄይሳዳ ኢሲፌ ኣቂቦኮና ጉሱ።

1:25 ሉቃ 2፡21