ጳዉሎሲ ፊልጲሲዩሳ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ጳዉሎሲ ፊልጲሲዩሳ ኣሳስ ፃፊዳ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ሮሜ ቢታን ማቄዶኒያ ኣዉራጃን፥ ፊልጲሲዩሳ ቢታን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃሳ። ሄ ዎሳ ኬꬃይ ጳዉሎሲ ኣዉሮፓ ቢታን ኮይሮ ኤሲዳ ዎሳ ኬꬂ። ሃ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ጳዉሎሲ ቃሾ ኬꬃን ዴዒያ ዎዴ ሃራ ኣማኒያ ኦሳንቾቲ ኢያ ኢፂዳ ዎዴኔ ፊልጲሲዩሳ ዎሳ ኬꬃን ዴንዲዳ ዎርዶ ቲሚርቲያ ጋሶን ኢያ ዎዛናይ ዳሮ ኣዛኒዳ ዎዴ። ጊዶሺን፥ ጳዉሎሲ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሚንꬂዲ ኣማኒያ ጊሾ ሃ ኪታን ቆንጪዲ ቤንቴይ፥ ኡፋይሲኔ ኩሜꬃ ኣማኔቴꬂ። ፊልጲሲዩሳን ዴዒያ ዳሮ ኣሳይ ሮሜፔ ዲዔቲዲ ዪዳ ኣሲ። ኤንቲ ሮሜ ቢታስ ሚሼቶሶናኔ ሎይꬂ ናጎሶና። ኤንታፌ ኢሶቲ ኢሶቲ ኣማኒዲ ባንታ ቢታ ኣሳን ጎዴቲዶሶና። ሄ ጎዳይ ኤንታ ቦላ ሜቶኔ ማንቆቴꬂ ኤሂስ (ሃ.ኦ 16፡20-21)።
ጳዉሎሲ ሃ ኪታ ፃፊዳ ኮይሮ ጋሶይ ኢያ ሜቱዋ ዎዴ ኢያ ማዳናው ፊልጲሲዩሳ ኣማኒያ ኣሳይ ኢሞታ ኢያው ዬዲዳ ጊሾ ኤንታ ጋላታናሳ። ኢያ ቦላኔ ኤንታ ቦላ ዱማ ዱማ ሜቶይ ጋኪዳባ ጊዲኮካ ኤንቲ ሚኔታና ሜላኔ ኩሜꬂ ኣማኔቲዲ ዳና ሜላ ሃ ዴሚዳ ኢንጂያን ኤንታ ሚንꬄꬄስ። ጬቆኔ ኦቶሮ ኣጊዲ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣሽኬቴꬃን ኤንቲ ኩማና ሜላ ሚንꬂዲ ኤንታ ኣኬኪሴስ። ዬሱስ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌ ጊዶን ኤንቲ ዴሚዳ ዴዖይ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃፌ ፑልቲዳይሳኔ ኣማኖን ኤንቲ ኤኪዳይሳፌ ኣቲን ኣይሁዴታ ዎጋ ፖሎን ቤንቲዳባ ጊዶናይሳ ኤንታ ኣኬኪሴስ። ዬሱስ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌ ዴዒያ ኡባስ ፆሳይ ኢሚያ ሳሩዋኔ ኡፋይሳ ኤንታው ፃፌስ።
ሃ ኪታይ ኤሬቴይ ኡፋይሲ፥ ኣማኔቴꬂ፥ ኢሲፌቴꬂኔ ኣማኖን ሚኒዲ ዴዖ ቆንጪሲዲ ቤሴይሳና። ሄሳ ቦላ ጉጂዲ፥ ጳዉሎሲ ፊልጲሲዩሳ ዎሳ ኬꬃ ሲቂያ ጊታ ሲቁዋ ቆንጪሴስ።
ፊልጲሲዩሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-11
ጳዉሎሲ ሃኒዲ ዴዒያ ዱሳ 1፡12-26
ኣማኖን ሌሚሶ ዴዖ 1፡27-2፡18
ፂሞቲዮሳሲኔ ኤጳፊራዲቱስ ዴዒያ ቆፋ 2፡19-30
ሞርኬታፔኔ ኢታታፔ ናጌቴꬂ 3፡1-4፡9
ጳዉሎሳኔ ፊልጲሲዩሳ ኣማኒያ ኣሳ 4፡10-20
ሳሮꬆኔ ኣንጆ 4፡21-23
1
ኪሪስቶስ ዬሱሳራ ኢሲፊዳ ጊሾ ፆሳባ ጊዲዳ፥ ፊልጲሲዩሳ ካታማን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃ ጪማታሲኔ ዳቆኔታ ኡባስ። ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣይሌ ጊዲዳ፥ ጳዉሎሳፔኔ ፂሞቲዮሳፔ ኪቴቲዳ ኪታ። ሃ.ኦ 16፡12
ኑ ኣዋ ፆሳፌኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ።
ጳዉሎሳ ጋላታ ዎሳ
ታኒ ሂንቴና ቆፒያ ዎዴ ኡባን፥ ታ ፆሳ ጋላታይስ። ታኒ ሂንቴ ኡባስ ፆሳ ዎሲያ ዎዴ ኡፋይሳን ዎሳይስ። ሂንቴ ኮይሮ ጋላሳፔ ሃዒ ጋካናው፥ ዎንጌላ ማርካቴይሳን ታራ ኢሲፌ ጊዲዲ፥ ታና ማዲዳ ጊሾ ፆሳ ጋላታይስ። ሂንቴ ጊዶን ሎዖ ኦሶ ዶሚዳ ፆሳይ፥ ኪሪስቶስ ዬሱሲ ሲሚያ ጋላሳይ ጋካናው፥ ፖላናይሳ ኤራይስ።
ሂንቴ ኡባ ዎዴ ታ ዎዛናን ዴዔታ። ታኒ ኡባ ዎዴካ ሄሳዳ ቆፓናው ቤሴስ። ሃዒ ታኒ ቃሾን ዴዓሼኔ ቃሼታናፔ ሲንꬄ ዎንጌላ ናጎኒኔ ዎንጌላ ሚንꬃ ኤሶን ፆሳይ ታው ቃዲዳ ቃዳ ሂንቴካ ታራ ሻኬቲዴታ። ታኒ ሂንቴና ኡባ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ሲቁዋን ኣይ ሜላ ላሞቲያኮ ፆሳይ ታው ማርካ።
ሂንቴ ሲቆይ ቱማ ኤራቴꬃራኔ ኣኬካራ ኢሲፌ ጉጂ ጉጂ ዲጫና ሜላ ፆሳ ዎሳይስ። 10 ሄሳን ሂንቴ ሎዖባ ሻኪዲ፥ ዶሬይሳታ፥ ኪሪስቶሲ ሲሚያ ጋላሳን ጌሻታኔ ቦሬቶናይሳታ ጊዳና። 11 ሂንቴ ዴዖይ ፆሳ ቦንቹዋሲኔ ጋላታስ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ቤንቲያ ፂሎቴꬃ ኣይፊያን ኩሚዲ ኣይፋና።
ጳዉሎሳ ቃሼቴꬃይ ዎንጌላይ ዳልጋና ሜላ ማዲስ
12 ታ ኢሻቶ፥ ታና ጋኪዳ ኡባይ ዎንጌላይ ዳልጋና ሜላ ቱማ ማዲዳይሳ ሂንቴ ኤራና ሜላ ኮያይስ። 13 ታኒ ኪሪስቶሳ ጊሾ ቃሼቲዳይሳ፥ ካዎ ኬꬃ ናጌይሳቲኔ ሃይሳን ዴዒያ ሃራቲ ኡባይ ኤሮሶና። ሃ.ኦ 28፡30 14 ታ ቃሹዋ ጋሶን ኑ ኢሻታፔ ዳሮቲ ጎዳን ኬሂ ኣማኔቲዶሶና። ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳ ቃላ ያሺ ባይና ካሴይሳፌ ኣꬊ ሚኒዲ ኦዳና ሜላ ሚኖቴꬂ ዴሚዶሶና።
15 ጊዶሺን፥ ኢሶቲ ኢሶቲ ቃናቴኒኔ ፓላማን ኪሪስቶሳባ ኦዶሶና፥ ሺን ሃራቲ ሱሬ ዎዛናፔ ኦዶሶና። 16 ሱሬ ዎዛናፔ ኦዴይሳቲ፥ ፆሳይ ታው ዎንጌላ ናጎ ኦሶ ኢሚዳይሳ ኤሪያ ጊሾ ሲቆን ኦዶሶና። 17 ሺን ታና ቃናቴይሳቲ ታ ቃሹዋ ቦላ ሃራ ሜቶ ኤሃናባ ኤንታው ዳኒን ባንታና ዶሲዲ ኪሪስቶሳባ ኦዶሶናፔ ኣቲን ቱማ ዎዛናፔ ኦዶኮና።
18 ሄሲ ኣይኮካ ሜቴና። ቱማ ኦጌን ጊዲን ዎይኮ ዎርዶ ኦጌን ጊዲን ሄ ኡባን ኪሪስቶሲ ሳባኬቴስ። ታና ሄሲ ኡፋይሴስ። ቃሲ ሃራባይ ታና ኡፋይሲያባይ፥ 19 ታኒ ሂንቴ ዎሳኒኔ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣያና ማዱዋን ኣታናይሳ ኤሪያ ጊሾ ታና ኡፋይሴስ። 20 ታ ጊታ ኣሞይኔ ኡፋይሳን ናጊያ ናጎይ ታ ዬላቶና ኣታናይሳ። ሺን ኡባ ዎዴ ኦꬄይሳዳ፥ ሃዒካ ታኒ ፓፃ ዴዒን ዎይኮ ሃይቂን ያዮና ታ ኩሜꬃ ኣሳቴꬃን ኪሪስቶሲ ቦንቼታና ጋዳ ሚኖቴꬃን ኦዳይስ። 21 ታ ዴዒኮካ ኪሪስቶሳ ፃላላስ ዴዓይስ፤ ቃሲ ታ ሃይቂኮካ ታው ኣꬊዳ ዎꬌ። 22 ሺን ታ ፓፃ ዴዒኮ ኣይፌይ ዴዒያ ኦሶ ኦꬃና። ሺን ፓፃ ዴዔይሳፌኔ ሃይቆፔ ኣዉሳ ዶራኔኮ ታው ኤሬቴና። 23 ታኒ ሃ ናምዓታፔ ኣዉሳ ዶራኔኮ ኡንዔታስ። ሃ ዴዑዋፔ ሻኬታዳ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌ ዳናው ኣሞታይስ፤ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌ ዴዔይሲ ኡባፌ ኣꬊዳ ሎዖ። 24 ሺን ታኒ ሂንቴ ጊሾ ፓፃ ዴዔይሲ ሂንቴው ዳሮ ኮሺያባ።
25 ሄሳ ታኒ ጌሻዳ ኤራይስ፤ ታኒ፥ ሂንቴ ኣማኖን ዲጫናዳኔ ኡፋይታናዳ ሂንቴራ ፓፃ ዳና። 26 ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ ሂንቴኮ ሲማዳ ያ ዎዴ ኪሪስቶስ ዬሱሳራ ሂንቴ ዴዒያ ዴዑዋን ታናን ዴዒያ ጬቄቴꬃይ ሂንቴው ዳራና።
27 ኡባፌ ኣꬂዲ፥ ሂንቴ ኪሪስቶሳ ዎንጌላስ ቦንቾ ኤሂያ ዴዖ ዴዒቴ። ታ ሂንቴና ቤዒን ዎይኮ ቤዖና ኢፂን ሂንቴ ኢሲ ቆፋን ሚኒዲ ኤቂዲ፥ ሃራቲ ዎንጌላን ኣማናና ሜላ ኢሲ ዎዛናን ጊዲዲ ኢሲፌ ባፄቴይሳ ታ ሲዓና። 28 ሂንቴ ሞርኬታስ ያዮፊቴ። ኤንቲ ሂንቴራ ኤቄቲያባ ጊዲኮ ሄሲ ሂንቴው ኣቶቴꬃስ፥ ኤንታው ꬋዮስ ፆሳፌ ጊዲዳ ማላ። 29 ኪሪስቶሳስ ኦꬂያ ቃዳይ ሂንቴው ኢሜቲዳይ፥ ሂንቴ ኢያ ኣማናና ሜላ ፃላላ ጊዶናሺን ሂንቴ ኢያ ጊሾ ሜቶ ኤካና ሜላሳ። 30 ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ታ ዋያ ካሴ ቤዒዴታ፤ ሃዒካ ታ ዋዬቴይሳ ሲዔታ። ሂንቴካ ታ ዋያ ሜላ ዋዬቴታ። ሃ.ኦ 16፡19-40

1:1 ሃ.ኦ 16፡12

1:13 ሃ.ኦ 28፡30

1:30 ሃ.ኦ 16፡19-40