ጳዉሎሲ ሮሜ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ሃዋሪያ ጳዉሎሳ ኪታይ ሮሜ ኣሳስ ፃፌቲዳይ፥ ጳዉሎሲ ሮሜን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃ ቤዓናው ቆፒዳ ጊሾ ኢ ቢያ ዎዴ ኤንቲ ጊጊዲ ናጋና ሜላ ኦꬃናሳ። ጳዉሎሳ ቆፋይ ሮሜን ዴዒያ ኣማኔይሳታራ ጉꬃ ዎዴ ኦꬂዳፔ ጉዬ ኤንቲ ኢያ ማዲን ኢስፔኔ ባናሳ። ኣማኖባ ኢ ኤሪዳይሳኔ ኣማኒያ ኣሳይ ሄ ቲሚርቲያ ኦሶን ፔሻና ሜላ ቆንጪሲዲ ፃፊስ። ሃ ማፃፋን ጳዉሎሳ ኩሜꬃ ኪታይ ሃ ቆፋ ኦይኬስ።
ጳዉሎሲ ሮሜን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳታ ኮይሮ ሳሮꬂ ሲሚዲ፥ ካሊዲ ኤንታው ዎሴይሳ ኦዲዳፔ ጉዬ ባ ኪታስ ጉልዓ ቆፋ፥ «ዎንጌላን ፆሳ ፂሎቴꬃይ ቆንጪስ፤ ሄ ፂሎቴꬃይ ኮይሮፔ ዉርሴꬂ ጋካናው ኣማኖን ቆንጪስ» ጊዲ ኦዴስ (1፡17)።
ሄሳፌ ጉዬ፥ ሄ ቆፋ ዳልጊሲዲ ፃፌስ። ኣይሁዴታ ጊዲን ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳ ጊዲን ኡባይ ናጋራስ ሃሬቲዳይሳታ ጊዲያ ጊሾ ኤንቲ ፆሳራ ሲጌታናው ኮሼስ። ኣሳይ ፆሳራ ሲጌታናው ዳንዳዔይ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣማኖና። ኤንቲ ፆሳራ ሜꬊያ ሃ ኦራꬃ ጋሄቴꬃ ኣይፌይ፥ ኦራꬃ ዴዖ ጊዴይሳ ጳዉሎሲ ዳልጊሲዲ ኦዴስ። ኣማኒያ ኣሲ ፆሳራ ሳሮ ዴዔስ፤ ቃሲ ፆሳ ኣያና ባጋራ ናጋራፔኔ ሃይቆ ዎልቃፌ ኬሲ ኤኬስ። ሼምፖ 5-8 ጋካናው ጳዉሎሲ ፆሳ ሂጌይኔ ኣማኒያ ኣሳ ዴዖን ኦꬂያ ፆሳ ኣያና ዎልቃ ቆፋይ ኣይቤኮ ኦዴስ። ሄሳፌ ካሊዲ፥ ጳዉሎሲ፥ «ፆሳይ ኣሳ ናይታስ ቆፒዳ ቆፋ ጊዶን ኣይሁዴቲኔ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳይ ዋኒዲ ኢሲፌ ዋፄታናው ዳንዳዒ?» ያጊያ ኦይሻስ ዛሮ ኢማናው ባፄቲስ።
ቃሲ ኣይሁዴቲ ዬሱሳ ኤኮና ኢፂዳይ ፆሳ ቆፋ ጊዴይሳ ኦዴስ። ሄሲ ሃኒዳይ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ቆንጪሲዳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ጊዶን ኣሳ ዛሬ ኡባ ሃጳና ሜላሳ። ጊዶሺን፥ ኣይሁዴቲ ዬሱሳ ኤካና ዎዴይ ያናይሳ ጳዉሎሲ ኣማኔስ። ዉርሴꬃን ጳዉሎሲ ኣማኖ ዴዖ ዋኒዲ ዳናው ቤሲያኮ ኦዴስ። ፆሳስ ኦꬃናባ፥ ኣማኒያ ኣሳቲ ባንታ ቢታሲኔ ባንታ ጊዶን ኢሶይ ኢሱዋስ ኣዋቴꬃን ኦꬃናባኔ ካሃ ጋሶን ሜꬌቲያ ኦይሼታባ ቆንጪሲዲ ኦዴስ።
ሮሜ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-15
ሮሜ ኪታ ሁዔ ቆፋ 1፡16-17
ኣሳ ናዓስ ኣቶቴꬂ ኮሼይሳ 1፡18-3፡20
ፆሳይ ኣሴ ኣሺያ ኦጊያ 3፡21-4፡25
ኪሪስቶሳን ቤንቲያ ኦራꬃ ዴዑዋ 5፡1-8፡39
ኢስራዔሌስ ፆሳ ቆፋ 9፡1-11፡36
ኣማኒያ ኣሳ ዱሳ 12፡1-15፡13
ኩሻ ቆፋኔ ሳሮꬆ 15፡14-16፡27
1
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣይሌ ጊዲዳ፥ ሃዋሬ ጊዳና ሜላ ፄጌቲዳይሳፌኔ ፆሳ ዎንጌላ ሳባካና ሜላ ዶሬቲዳ ጳዉሎሲ ኪቲዳ ኪታ።
ፆሳይ ዳሮ ዎዴፔ ሲንꬄ ባ ናቤታ ባጋራ ኢማና ያጊዳ ፆሳ ዎንጌላይ ጌሻ ማፃፋታን ፃፌቲስ። ሄ ዎንጌላይ ኣሾን ዳዊቴ ሼሻፔ ዬሌቲዳ፥ ፆሳ ናዓ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳባ። ቃሲ ኢ ባ ጌሻ ኣያናን ሃይቆፔ ዴንዲዲ፥ ፆሳ ናዓ ጊዴይሳ ጊታ ዎልቃን ቤሲስ። ኢያ ባጋራ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳ ኡባይ፥ ኣማኒዲ ኪቴታና ሜላ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ጊሾ ፆሳይ ኣꬎ ኬሃቴꬂኔ ሃዋሬቴꬃ ማታ ኑስ ኢሚስ። ዬሱስ ኪሪስቶሳስ ጊዳና ሜላ ፄጌቲዳ ኣሳታፔ ባጋቲ ሂንቴና።
ሮሜን ዴዒያ፥ ፆሳይ ሲቄይሳታሲኔ ኢያ ጌሻ ዴሬ ጊዳና ሜላ ዶሪዳይሳታስ።
ፆሳ ኑ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ።
ጋላታ ዎሳ
ኡባፌ ኮይሮታዳ፥ ሂንቴ ኣማኖይ ቢታ ኡባን ሲዔቲዳ ጊሾ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ሂንቴ ጊሾ ታ ፆሳ ጋላታይስ። ታኒ ኢያ ናዓ ዎንጌላባ ኩሜꬃ ዎዛናን ኦዲያ ፆሳይ፥ ታኒ ታ ዎሳን ኡባ ዎዴ ሂንቴና ቆፔይሳስ ኢ ማርካ። 10 ዉርሴꬃን፥ ፆሳ ሼኔ ጊዲኮ፥ ታኒ ሂንቴኮ ባናው ኦጌይ ታው ኢንጄታና ሜላ ኡባ ዎዴ ዎሳይስ። 11 ታኒ ሂንቴው ኣያና ኢሙዋ ሻካናዉኔ ሂንቴና ቤዓናው ላሞታይስ። 12 ሄሲካ፥ ታኒ ሂንቴ ኣማኑዋን፥ ቃሲ ሂንቴ ታ ኣማኑዋን ሚኔታና ሜላሳ።
13 ታ ኢሻቶ፥ ታኒ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳፔ ኣይፌ ዴሚዳይሳዳ፥ ሂንቴፌካ ኣይፌ ዴማናው ሂንቴኮ ባናው ቆፓስ፥ ሺን ዲጌታስ። ሃ.ኦ 19፡21 14 ታማሪዳ ኣሳሲኔ ታማሪቦና ኣሳስ ቃሲ ጪንጫታሲኔ ኤያታስ ታው ኣጮይ ዴዔስ።
15 ሄሳ ጊሾ፥ ሮሜን ዴዒያ ሂንቴዉካ ዎንጌላ ኦዳናው ኣሞታይስ።
ዎንጌላይ ፆሳ ዎልቃ
16 ኢያ ኣማኒያ ኡባ፥ ኮይሮቲዲ ኣይሁዴታ፥ ካሊዲ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታ ኣሻናው ዎንጌላይ ፆሳ ዎልቃ ጊዲያ ጊሾ ታ ዎንጌላን ዬላቲኬ። ማር 8፡38 17 ፂሎይ ኣማኖን ዴዖን ዳና ጌቴቲዲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲስ። ዎንጌላን ፆሳ ፂሎቴꬃይ ቆንጪስ፤ ኮይሮፔ ዉርሴꬂ ጋካናው ኣሳይ ፂሌይ ኣማኖና። ኢብ 2፡4
ኣሳ ኢታቴꬂ
18 ቱማይ ኤሬቶና ሜላ ባንታ ኢታ ኦሶን ካሚያ ኣሳ ቦላኔ ናጋራ ኡባ ቦላ፥ ፆሳ ሃንቆይ ሳሎፔ ዎꬌስ። 19 ፆሳይ ኤንታው ቆንጫናው ቤሲያባ ቆንጪሲዳ ጊሾ ኤንቲ ፆሳባ ኤሮሶና። 20 ኣላሜይ ሜꬌቶሳፔ ዶሚዲ፥ ኣሳስ ቤንቶና ፆሳ ካንዶይ፥ ሄሲካ ኢያ ሜሪና ዎልቃይኔ ፆሳቴꬃይ ኢያ ሜꬌቴꬃን ቆንጪዲ ዴዒያ ጊሾ ኣሳይ ባንታ ኢታቴꬃስ ጋሶያባይ ባዋ።
21 ኤንቲ ፆሳ ኤሪሼ፥ ኢያ ቦንቺቦኮናኔ ጋላቲቦኮና። ኤንታ ቆፋይ ማዶናባ ጊዲስ፤ ኤንታ ኣኬኮና ዎዛናይ ꬉሚስ። ኤፌ 4፡17-18 22 ኤንቲ ባንታና ጪንጫታ ጎሶና፥ ሺን ኤያታ። 23 ኤንቲ ሃይቆና ፆሳ ጎይናናይሳ ኣጊዲ፥ ሃይቂያ ኣሳ ሜꬎን፥ ካፎታ ሜꬎን፥ ዶዓታ ሜꬎኒኔ ኡሎራ ጎሼቲያባታ ዳኒሲዲ ኦꬂዳ ሚሲሌታ ጎይኒዶሶና። ዛሬ 4፡16-18
24 ሄሳ ጊሾ፥ ኤንቲ ኢሶይ ኢሱዋራ ቦርሶባ ኦꬂዲ፥ ባንታ ኣሳቴꬃ ካዉሻና ሜላ ፆሳይ ኤንታ ዎዛናይ ኣሞቲያ ቱና ኦሶስ ኤንታ ዬጊ ኣጊስ። 25 ሄሲ ሃኒዳይ ኤንቲ ፆሳ ቱማ ዎርዶን ላሚዳ ጊሾኔ ሜꬊዳ ፆሳ ኣጊዲ፥ ሜꬌቴꬂ ጎይኒዳ ጊሾሳ። ፆሳይ ሜሪናው ጋላቴቲዳይሳ። ኣሚንዒ።
26 ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳይ ኤንታና ኤንታ ቦርሶ ኣሙዋስ ዬጊ ኣጊስ። ኤንታ ማጫሳይ ባንታው ቤሲያ ኣዴራ ጋሄቴꬂ ኣጊዲ፥ ቤሶናባ ሃኒዲ ማጫሲ ማጫሳራ ጋሄቲዶሶና። 27 ሄሳዳካ፥ ኣዴቲ ባንታው ቤሲያ ማጫሳራ ጋይቴꬂ ኣጊዲ፥ ኣዴይ ኣዴራ ጋሄቲዶሶና። ኣዴቲ ኢሶይ ኢሱዋራ ኣሞን ፁጌቲዲ፥ ቦርሶባ ኦꬂዶሶና። ባንታ ኦꬂዳ ባላስ ቤሲያ ፒርዳ ኤኪዶሶና።
28 ኤንቲ ፆሳ ኤሪሼ፥ ሃሪ ኣቶሺን ኢያባ ቆፓናው ኮዮና ኢፂዳ ጊሾ ቤሶናባ ኦꬃና ሜላ ፆሳይ ኤንታና ፓꬆና ቆፋስ ኣꬂ ኢሚስ። 29 ኤንታን ጌላቴꬂ፥ ኢታቴꬂ፥ ዪቄይ፥ ጌኔይ፥ ቃናቴይ፥ ሼምፖ ዎꬎይ፥ ፓላሚ፥ ጪሞይኔ ኢታ ኣሞይ ኩሚስ። ኤንቲ ዚጊሬይሳታ፥ 30 ኣሳ ሱንꬂ ኢሴይሳታ፥ ፆሳ ኢፄይሳታ፥ ጫዬይሳታ፥ ኦቶሬይሳታ፥ ጬቄቴይሳታ፥ ኢታባ ኦꬃናው ኮዬይሳታኔ ባንታ ኣዬሲኔ ኣዋስ ኪቴቶናይሳታ፥ 31 ኣኬኮናይሳታ፥ ጫቆ ሜንꬄይሳታ፥ ሲቆይ ባይናይሳታ፥ ቃꬌይ ባይናይሳታ። 32 ሃይሳታ ሜላ ኦꬄይሳታስ ሃይቆይ ቤሴስ ጊያ ፆሳ ሂጊያ ኤሪሼ፥ ሃይሳታ ኦꬆሶና። ኤንቲ ባንታው ኦሶ ፃላላ ጊዶናሺን ኦꬂያ ሃራታካ ናሾሶና።

1:13 ሃ.ኦ 19፡21

1:16 ማር 8፡38

1:17 ኢብ 2፡4

1:21 ኤፌ 4፡17-18

1:23 ዛሬ 4፡16-18