Phawuloosi Qoronttoosa Asaas
Xaafida Koyro Kiitaa
Gaatha Qofaa
Phawuloosi Qoronttoosa asaas xaafida koyro kiitay xaafettiday, Phawuloosi Qoronttoosan essida woosa keethan ammaniyaa asaa de7oninne ammano bolla denddida metuwas zaaro immanaassa. He wode Qoronttoosa katamay biittan de7iya dumma dumma asay de7iya Girike katamanne Akkaya giya Roome awurajjaas waanna katama. He katamay zal77en erettida, wogan minnida, dumma dumma iita de7on dalggidayssanne haymaanote darotethan erettidayssa.
Hawaarey minthidi odanaw koyiday, he woosa keethaa giddon medhettida shaahotethabaa, dumma dumma iita de7obaa, laymatethabaa, eko gelobaa, woosa keetha wogabaa, Geeshsha Ayyaana imotatabaanne hayqoppe denddobaa. Wonggelay ha oyshata waati zaariyakko hawaarey naagidi odees.
Siiqoy Xoossay ba asaas immida aadho imota gideyssa shemppo tammanne heedzay qonccisees; qassi shemppo tammanne heedzay ha maxaafan daro erettida kifile geetettidi erettees.
1 Qoronttoosa kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-9
Ammaniya asaa giddon medhettida shaahetethaa 1:9-4:21
Laymatethinne soo asaa de7o wogaa 5:1-7:40
Ammaniya asaanne ammanonna asaa 8:1-11:1
Woosa keethinne goynno wogaa 11:2-14:40
Kiristtoosa dendduwanne ammaniyaa asaa dendduwa 15:1-58
Yihudan de7iya metootettida ammaniyaa asaas maado 16:1-4
Kuushsha qofaa 16:5-24
1
Xoossaa sheniyan Yesuus Kiristtoosa hawaare gidanaw xeegettida Phawuloosinne, nu ishaa Sostenisi, Qoronttoosan de7iya Xoossaa woosa keethaas, Yesuus Kiristtoosan geeyidayssatasinne geeshshi gidana mela xeegettidayssatas; qassi enttasinne nuus Goda gidiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthaa ubba bessan xeegiya ubbaas; Ha.O 18:1
Xoossay, nu Aawaynne Goday Yesuus Kiristtoosi hinttew aadho keehatethaanne sarotethaa immo.
Phawuloosi Xoossaa galatees
Xoossay Kiristtoos Yesuusa baggara hinttew immida aadho keehatethaa gisho taani ubba wode Xoossaa galatays. Iyan odaninne eratetha ubban hintte durettideta. Taani Kiristtoosabaa markkattidayssi tuma gideyssa hessi qonccisees. Hessa gisho, hintte nu Godaa Yesuus Kiristtoosa yuussaa naagishe de7ishin, ay ayyaana imoykka hinttew paccenna. Nu Godaa Yesuus Kiristtoosi simmiya wode hintte borettonnayssata gidana mela I wurssethi gakkanaw hinttena miinthana. Ba Na7aa, nu Godaa Yesuus Kiristtoosara issifetethay daana mela hinttena xeegida Xoossay ammanettidayssa.
Woosa keethan de7iya shaahuwa
10 Ta ishato, hintte gidon shaaketethi doonnaada hintte issi wozananinne issi qofan isso gididi, daana mela nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan ta hinttena woossays. 11 Ta ishato, Qelo7e soo asay hintte giddon ooshshi de7eyssa taw odidosona. 12 Hinttefe issoti issoti, “Taani Phawuloosassa; taani Aphiloosassa; taani Phexiroosassa; taani Kiristtoosassa” yaageeta. Ha.O 18:24 13 Kiristtoosi shaakettideyye? Hintte gisho masqaliya bolla kaqettiday Phawulooseyye? Woykko hintte Phawuloosa sunthan xammaqettidetiyye?
14 Taani Qarisphoosinne Gaayoosi attin hinttefe oonakka xammaqaboonna gisho Xoossaa galatays. Ha.O 18:8; Ha.O 19:29; Roome 16:23 15 Hessa gisho, oonikka hinttena ta sunthan xammaqettideta gaanaw dandda7enna. [ 16 Qassi Isxifaanose soo asaakka ta xammaqidayssa akeekays, shin haraa oona xammaqidaakko hassayikke.] 1Qoro 16:15 17 Kiristtoosi tana kiittiday Wonggelaa odana melassafe attin xammaqana mela gidenna. Kiristtoosi masqaliya bolla hayqqidayssi hada gidonna mela taani asa cinccatetha qaalan odikke.
Kiristtoosi Xoossaa wolqqaanne cinccatethaa
18 Kiristtoosi masqaliya bolla hayqqidayssa odiya qaalay dhayeyssatas eeyatethi, shin nuus atteyssatas Xoossaa wolqqaa. 19 Geeshsha Maxaafan,
“Taani cinccata cinccatethaa dhayssana;
akeekanchchota akeekaa balethana”
yaagees. Isa 29:14
20 Yaatin, cincci awun de7ii? Higge asttamaarey awun de7ii? Woykko ha sa7aa eranchchoy awun de7ii? Xoossay ha sa7aa cinccatethaa eeyatethi oothibeennee? Iyo 12:17; Isa 19:12; 33:18; 44:25
21 Ha sa7aa asay bantta cinccatethan Xoossaa eronna mela ba cinccatethan diggidi, eeyatethan taybettiya, nuuni odiya qaalan ammaneyssata ashshanaw Xoossaa shene gidis. 22 Ayhudeti malaata be7anaw koyoosona; qassi Giriketi cinccatethi koyoosona. 23 Shin nuuni masqaliya bolla kaqettida Kiristtoosa sabbakoos. Hessi Ayhudatas dhube; qassi Giriketas eeyatethi. 24 Shin Xoossay xeegidayssatas, Ayhude gidin, Girike gidin Kiristtoosi Xoossaa wolqqaanne iya cinccatethaa. 25 Xoossaa eeyatethay asa cinccatethafe aadhdhees; qassi Xoossaa daaburay asa minotethafe minnees.
26 Hiza, ta ishato, Xoossay hinttena xeegiya wode hintte ay mela aseekko qoppite. Asa qofan hintte giddon cinccati, wolqqaamatinne dhoqqa zareti dookkona. 27 Shin Xoossay cinccata yeellayanaw alamen de7iya eeyata dooris; qassi minota yeellayanaw alamen de7iya daaburanchchota dooris. 28 Xoossay ha alamiyan gita geetettidabaa dhayssanaw, ha sa7aa kawushshabaa, kadhettidabaanne pathonnabaa dooris. 29 Oonikka Xoossaa sinthan ceeqqettonna mela hessa oothis. 30 Shin Xoossay hinttew Kiristtoos Yesuusara issifetethi daana mela oothis. I nuus Xoossaafe cinccatethi, xillotethi, geeshshatethinne atotethi gidis. 31 Hessa gisho, Geeshsha Maxaafan, “Ceeqettiya oonikka Godan ceeqqo” yaagees. Er 9:24

1:2 Ha.O 18:1

1:12 Ha.O 18:24

1:14 Ha.O 18:8; Ha.O 19:29; Roome 16:23

1:16 1Qoro 16:15

1:19 Isa 29:14

1:20 Iyo 12:17; Isa 19:12; 33:18; 44:25

1:31 Er 9:24