Yohaannisi Xaafida
Koyro Kiitaa
Gaatha Qofaa
Hawaariya Yohaannisi xaafida koyro kiitay, nam77u ayfe qofata oykkees. Hessika nabbabeyssati Xoossaaranne iya na7aa Yesuus Kiristtoosara issifetethi daana mela minthethanaassanne he issifetethaa dhayssiya worddo timirttiyafe haakkana mela entta akeekisanaassa. He wode denddida worddo timirttey, “Xoossay benttonna ayyaana alame medhdhis. Ha benttiya alamiyanne nu asatethaa Xoossay medhdhiboonna gisho iita. Qassi ha benttiya alameynne nu asatethay nu ayyaana qohanawunne tunisanaw dandda7enna” yaagidi tamaarssoosona. Hessa guussay, koyro, Yesuusi ase gididi yibeenna. Nam77antho, issi asi ba ayyaana tunisonna de7ishe ba ashon nagara oothanaw dandda7ees yaagusu.
Hessa gisho, Yohaannisi ba kiitan, Yesuusi ase gididi yidayssa kaddiya oonikka Xoossaa na7a gidenna (4:2-3). Qassi Xoossaafe yelettida oonikka ubba wode nagaran de7enna (3:6) yaagidi xaafis.
He worddo asttamaareti, “Atotethi guussay, ha sa7aa duussas un77etethafe keyidi yeda gididi de7o” yaagosona. Hessa bolla gujjidi, “Iitanne lo77o shaakkidi oykethi gidin, qassi hara asi siiqo gidin atotethaara aybi gahetethika baawa” yaagosona.
Xaafey he timirttiya ixxidi, “Yesuus Kiristtoosi polo ase. Yesuusa ammaneyssatinne Xoossaa siiqeyssati ubbay bantta giddon issoy issuwara siiqettanaw bessees” yaagidi odis.
1 Yohaannisa kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-4
Poo7onne dhuma 1:5-2:29
Xoossaa naytanne Xalahe nayta 3:1-24
Tumanne worddo 4:1-6
Siiqo ooso 4:7-21
Xooniya ammano 5:1-21
1
De7o immiya qaala
Nuuni koyroppe doomidi de7iya, nu haythan si7ida, nu xeellida, ayfiyaan be7ida, nu kushiyan bochchida de7o qaalabaa hinttew xaafoos. Yoha 1:1 He de7oy qonccin, nuuni iya be7idi, iyabaa markkattoos. Aawa matan de7iya nuus qonccida, merinaa de7uwabaa hinttew awaajjos. Yoha 1:14 Nuura hinttew issifetethi daana mela nuuni be7idayssanne si7idayssa hinttew odoos. Hinttew nuura issifetethi de7iya gisho Aawaranne iya Na7aa Yesuus Kiristtoosara issifetethi de7ees. Nu ufayssay polo gidana mela hessa hinttew xaafoos.
Xoossay poo7o
Nuuni de7o gidida iyappe si7idi, hinttew odiya kiitay hayssa: “Xoossay poo7o; iyan dhumi baawa” yaageyssa. Nuus iyara issifetethi de7ees yaagishe dhuman de7ikko, nu odaaninne nu oosuwan worddotoos. Shin poo7on I de7eyssada, nukka poo7on de7ikko, nuus woli giddon issifetethi de7ees. Iya Na7aa, Yesuusa suuthay nagara ubbaafe nuna geeshshees.
Nuuni, nunan nagari baawa giikko nu nuna cimmoos; nunan tumi baawa. Shin Xoossaas nu nagara paaxikko, I nu nagara atto gaanawunne nu qoho ooso ubbaafe nuna geeshshanaw, ammanettidayssanne tumaa. 10 Nuuni nagara oothibookko giikko Xoossaa worddanchcho kessoos; iya qaalaykka nunan deenna.

1:1 Yoha 1:1

1:2 Yoha 1:14