Phawuloosi Qoronttoosa Asaas
Xaafida Nam77antho Kiitaa
Gaatha Qofaa
Phawuloosi Qoronttoosa asaas xaafida nam77antho kiitay xaafettiday, iyaw Qoronttoosa woosa keethaara de7iya gahetethay daro meto giddo gelidi de7iya wodena. Issi issi woosa keetha asati Phawuloosa iita bore borikkoka Phawuloosi siga medhdhanaw iyaw amoy de7eyssa bessis. Hessi haniya wode gita ufayssaa ufayttanaw dandda7eyssa qonccisees.
Phawuloosi ba kiitan koyro kifiliyan, Qoronttoosa woosa keethaara iyaw de7iya gahetethaa qonccisidi, woosa keethan medhettida boriyasinne ixuwas ays mino zaaro immidaakko odees. Hessara gathidi iya seeray entta nagaraappe zaaridi sigan gathida gisho I ufayttida ufayssaa enttaw qonccisees. Kaallidikka, Yihudan de7iya ammaniyaa asaa maaddanaw banttaw de7iyabaappe coo immana mela hassaysees. Wurssetha shemppotan Phawuloosi ba hawaaretethaa bolla denddida mootuwas zaaro immees. Gaasoykka, Qoronttoosa woosa keethan de7iya issi issi asati banttana, “Tuma hawaare” oothidi, “Phawuloosa worddanchcho hawaare” oothidi mootosona.
2 Qoronttoosa kiita ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-11
Phawuloosanne Qoronttoosa woosa keetha 1:12-7:16
Yihudan de7iya ammaniyaa asaa maade 8:1-9:15
Phawuloosi ba hawaaretetha maatas immida zaaro 10:1-13:10
Kuushsha qofaa 13:11-14
1
Xoossaa shenen Yesuus Kiristtoosa hawaare gidida Phawuloosinne, nu ishaa Ximotiyoosi,
Qoronttoosan de7iya Xoossaa woosa keethaasinne Akkaya biittan de7iya Xoossaa asa ubbaas xaafida kiitaa. Ha.O 18:1
Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe, aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido.
Phawuloosi Xoossaa galatees
Maarotetha Aawas, ubba wode nuna minthethiya Xoossaas, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawas galati gido. Xoossay nuus immida minthethuwan, meton de7eyssata nu minthethana mela Xoossay nuna nu meto ubban minthethees. Nuuni Kiristtoosa daro waaya shaakettidayssada qassi nuuni iya daro minthethuwan minnana. Nuuni waayettiko hessi hinttena minthethanaassanne hinttena ashshanaassa. Qassi nuuni minettiko nuuni genccida waaya mela hintteka genccidi, Xoossay hinttew immiya minthethuwan minnana. Hintte nu ekkida metuwa mela ekkidi, nu minthethuwan shaakettanayssa nu eriya gisho nu ufayssay hinttenan mino.
Nu ishato, Iisiya biittan nuna gakkida metuwa hintte erana mela koyoos. He nuna gakkida metoy nu wolqqaafe darin, hayqqonna attoko gidi ufayssi qanxidashin. 1Qoro 15:32 Nuuni nu bolla hayqo pirddi pirddettida mela qoppida. Shin nuuni nu huu7en gidonnashin, hayqqidayssata denthiya Xoossan ammanettana mela hessi hanis. 10 Xoossay hessa mela iita hayqoppe nuna ashshis; ha77ika ashshana; sinthafekka I nuna ashshana gidi iyan ufayssi wothoos. 11 Woosan nuna maaddite. Daro woosa gaason Xoossaa maaduwa nu demmiya wode daro asay nu gisho Xoossaa galatoosona.
Phawuloosi baanaw qoppida qofaa laammis
12 Nuuni nu geeshsha kahan ceeqettoos. Nuuni ha alamiyan de7ida de7uwan ubbarakka nu de7ida de7uwan tumatethaninne suuretethan hinttera de7ida. Hessika, ha alamiya cinccatethan gidonnashin Xoossaa aadho keehatethaana. 13 Nu hinttew xaafida dabddaabbey hintte nabbabanawunne akeekanaw dandda7iyabaappe attin haraa gidenna. Hintte iya akeekanaw dandda7eyssa ta ammanays. 14 Ha77i hintte nuna hanida keena ereeta, shin sinthafe kumethi eranayssa ta ammanettays. Nu Godaa Yesuusi simmiya wode nuuni hinttenan ceeqettidayssada hintteka nunan ceeqettana.
15 Hessa taani loytha erida gisho hintte nam77antho go7ettana mela kasetada hintteko baanaw qofa qachchas. 16 Taani Maqedooniya bashenne yaappe simmashe hinttena be7ana. Taani yaappe Yihuda biya wode hintte tana ta ogiyan maaddana gada qoppas. Ha.O 19:21 17 Taani hessa gashe ay oothanaw bessiyako eronna asi daanaynaa? Woykko taani ta qofaa qachchiya wode asa qofada, issi toho “Ee” qassi issi toho “Akkay” giya asa meleyye?
18 Shin Xoossay ammanetteyssa gidiya gisho nu hinttew odiya qaalay “Ee” woykko “Akkay” geyssa gidenna. 19 Taani, Sillaaseynne Ximotiyoosi hinttew markkattida Xoossaa Na7ay, Yesuus Kiristtoosi ubba wode “Eeppe” attin “Ee” nne “Akkay” gidenna. Ha.O 18:5 20 Xoossay immana gida ubbay Kiristtoosa baggara “Ee” gidees. Nuuni Kiristtoosa baggara Xoossaa bonchchoos, “Amin77i” gey hessa gishossa. 21 Nunne hintte Kiristtoosan minnidi eqqana mela oothidaynne ba oosuwas dooriday Xoossaa. 22 Nuuni iyabaa gideyssa erisanaw ba maatamiya nu bolla wothis; qassi ba Geeshsha Ayyaana oythi oothidi nu wozanan wothis.
23 Taani Qoronttoosa boonna aggiday hintte azanonna attana melassa; hessi worddo gidikko Xoossay ta shemppuwa taappe ekko. 24 Hinttee, hintte ammanuwan minnidi de7iya gisho nu hinttena ufayssanaw hinttera issife ootheyssatappe attin hinttena wolqqan ammantheyssata gidokko.
 

1:1 Ha.O 18:1

1:8 1Qoro 15:32

1:16 Ha.O 19:21

1:19 Ha.O 18:5