Phexiroosi Xaafida
Nam77antho Kiitaa
Gaatha Qofaa
Hawaariya Phexiroosi xaafida nam77antho kiitay xaafettiday, dumma dumma bessan de7iya bini ammaniyaa asaassa. Ha kiitaa ayfe qofay, worddo asttamaareta iita oosuwanne entta timirttiya gaason medhettida yeellayaa de7uwa ixxana melassa. He medhettida metota digganaw oge gidanay, Yesuusa bantta ayfiyaan be7ida asatinne I tamaarssiya wode bantta haythan si7ida asati tamaarssida timirttiya baggara Xoossabaanne Godaa Yesuus Kiristtoosabaa ammanthiya eraa oykkanayssa. Xaafey minthidi odiday, “Kiristtoosi nam77antho yeenna” yaagiya worddo timirttiyabaa. He qofaa minthidi odishe, “Kiristtoosi simmidi yoonna gam77iday, asa ubbay ba nagaraappe simmana melappe attin oonikka dhayana mela koyonna gishossa” yaagees.
2 Phexiroosa kiitaa ayfe qofata
Sarotho 1:1-2
Ammaniya asaa xeessaa 1:3-21
Worddo asttamaareta 2:1-22
Kiristtoosa nam77antho yuussaa 3:1-18
1
Yesuus Kiristtoosa hawaareynne iya aylley, taani, Simoon Phexiroosi, nu Xoossaanne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa xillotethaa baggara nuyssa mela al77o ammano ekkidayssatas ha dabddaabbiya xaafas.
Xoossaanne nu Godaa Yesuusa eron aadho keehatethaynne saroy hinttew kumo.
Xoossaa xeessanne dooruwa
Ba bonchchoninne lo77otethan nuna xeegida iya eron de7osinne Xoossaa daanidi daanaw koshshiyaba ubbaa Xoossay ba wolqqan nuus immis. Hintte iita amo gaason medhettiya ha alamiyan de7iya bashshaafe kessi ekkanaadanne Xoossaa xoossatethan shaakettanaada, ha imotata baggara daro al77onne gita ufayssaa nuus immis. Hessa gisho, minnidi, hintte ammanuwa bolla lo77otethi, lo77otetha bolla eratethi, eratetha bolla bana haaro, bana haaro bolla gencca, gencca bolla Xoossaa daano, Xoossaa daano bolla ishatetha keehatethi, ishatetha keehatetha bolla siiqo gujjite. Hayssati hinttew daridi de7iyabaa gidikko, Godaa Yesuus Kiristtoosa eron maaddiya asinne ayfera de7iya asi oothana. Shin hessati baynna oonikka matan de7iyabaa xalaala be7iya qooqe. I ba kase nagaraappe geeyidayssa dogis.
10 Hessa gisho, ta ishato, hintte xeessanne hintte dooruwa minthanaw kaseyssafe aathidi minnite. Hintte hessata oothiyabaa gidikko, dhubetteketa. 11 Hessan nu Godaanne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa merinaa kawotethaa geliya kumetha maatay hinttew imettana.
12 Hessa gisho, hintte hayssata eriyabaanne he oykkida tuman minnidi de7iyabaa gidikkoka, taani hayssata ubba wode hinttena hassayiso aggike. 13 Taani shemppora de7ida wode ubban hinttena hassayisanayssi koshshiyabaa gada qoppays. 14 Nu Godaa Yesuus Kiristtoosi taw qonccisadayssada taani ha hayqqiya asatethaa gam77onna qaara yeggada baanayssa erays. 15 Taani hinttefe shaakettikokka hintte hayssata ubba wode akeekana mela taw dandda7ettiyabaa ubbaa oothana.
16 Nuuni Godaa Kiristtoosa wolqqaanne iya yuussabaa hinttew odey, iya gita bonchchuwa be7idippe attin medhdhi kessida hayse gidenna. 17 Daro wolqqaama bonchchuwafe, “Taani ufayttiya, ta dosiya na7ay hayssa” yaagiya qaalay yida wode Xoossaa Aawappe bonchchonne galata ekkis. Maato 17:1-5; Mar 9:2-7; Luuqa 9:28-35 18 Nuuni geeshsha deriya bolla iyara de7iya wode he qaalay saloppe yishin si7ida.
19 Nuus hessafe aadhdhiya ammanettida tinbbite qaali de7ees. Sa7i wonttana gakkanawunne bakkali hintte wozanan dolana gakkanaw, dhuman poo7iya poo7o asi naageyssada, hintte he qaalaa naagikko lo77o ootheeta. 20 Ubbaafe kasetidi hayssa erite. Geeshsha Maxaafan xaafettida tinbbite qaala oonikka ba dosidaada birshshanaw dandda7enna. 21 Tinbbite ubbaa, Xoossay kiittida asati Geeshsha Ayyaanay kaalethin, odidosonappe attin asa shenen odibookkona.

1:17 Maato 17:1-5; Mar 9:2-7; Luuqa 9:28-35