Phawuloosi Ximotiyoosas
Xaafida Nam77antho Kiitaa
Gaatha Qofaa
Phawuloosi Ximotiyoosas xaafida nam77antho kiitay, Phawuloosara issife ootheyssanne Phawuloosa matan maaddiya na7atethaa Ximotiyoosa zorida zoriya oykkis. He zoriya ayfe qofay, “Genccan minnanaw bessees” geyssa. Ximotiyoosi zorenne minthetho qaalaa ekkiday, Yesuus Kiristtoosabaa tumaa markkattana mela Wonggelaa qaalanne Gal77a Caaqo timirttiya minthidi oykkana melanne metoynne ixxoy darikkoka tamaarssoninne Wonggelaa sabbakon minnana melassa.
Ximotiyoosi hada eeyatetha palamaappe haakkana mela dumma mino zorey iyaw imettis. Hessa mela oday asaa dhaysseesippe attin aykkoka maaddenna.
He ubban Ximotiyoosi akeekanaw bessiyabay, Phawuloosa hanotaanne iya duussa qofaa hessika, iya ammanuwa, iya genccaa, iya siiquwa, iya dandda7aanne iya gakkida metuwa leemiso oothidi kaallanayssa. Phawuloosi ha kiitaa xaafiday, I ba wothaa onggidi hayqos giigettida wodena.
2 Ximotiyoosa kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-2
Ximotiyoosas imettida zoriya 1:3-2:13
Wurssetha wodiyaba 2:14-4:5
Phawuloosi hanidi de7iya duussaa 4:6-18
Kuushsha qofaa 4:19-22
1
Xoossaa shenen, Yesuus Kiristtoosan benttida de7o ufayssaa markkattanaw Yesuus Kiristtoosa hawaare gidida Phawuloosappe, ta dosiya na7aa Ximotiyoosas kiitettida kiita.
Xoossaa Aawappenne nu Godaa Kiristtoos Yesuusappe aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay new gido. Ha.O 16:1
Ximotiyoosas imettida zoriya
Taani, ta woosan qammanne gallas nena qoppays. Taani woossiya wode ta mayzata Xoossaanne taani lo77o kahan haggaaziya Xoossaa ne gisho galatays. Taani ne afuthaa qoppays; nena be7ada ufayttanaw daro laamotays.
Qassi new de7iya tuma ammanuwa erays. He ammanoy beni ne wogga aaye Loydininne ne aaye Ewuniqin de7iya ammanuwa mela. Ha.O 16:1 Hessa gisho, taani ta kushiya ne bolla wothida wode Xoossay new immida imotaa neeni zaara eethana mela akeekisays. Ays giikko, Xoossay nuus wolqqaa, siiqonne nu huu7e haariya Ayyaana immisppe attin yashsha ayyaana immibeenna.
Hiza, nu Godaas markkattanaw yeellatoppa; qassi iya gisho qashettida tanankka yeellatoppa. Shin Xoossay new immiya wolqqan Wonggelaa gisho taara meto ekka. Xoossay ba sheneninne ba aadho keehatethan nuna ashshidi, ba geeshsha dere oothanaw nuna doorisppe attin nuuni oothida oosuwa gisho gidenna. Ha aadho keehatethaa Kiristtoos Yesuusa baggara alamey medhettanaappe sinthe nuus immis. 10 Ha77i ha aadho keehatethay nuna ashshiya Kiristtoos Yesuusa yuussan qonccis. I hayqo wolqqaa dhayssidi, Wonggelaa baggara dhayonna de7o nuus qonccisis.
11 Taani Wonggelaa sabaake, hawaarenne asttamaare gidana mela Xoossay tana dooris. 1Ximo 2:7 12 Taani hessa gisho ha metuwa ekkays; shin ta ammaney ooneekko eriya gisho yeellatikke. Taw imettida hadaraa he gallasay gakkanaw I naaganaw dandda7eyssa erays.
13 Taani nena tamaarssida tuma qaala leemiso ootha oykkada Kiristtoos Yesuusa baggara nubaa gidida ammanuwaninne siiquwan de7a. 14 Nu giddon de7iya Geeshsha Ayyaana wolqqan new imettida lo77o hadaraa naaga.
15 Iisiya biittan de7iya ubbay taappe haakkidayssa eraasa; entta giddon Figeluusinne Hermmogeneesi de7oosona.
16 Anesfoori tana daro wode minthethida gisho Goday iya soo asaas qadhetto. Taani qasho keethan de7iya wode I tanan yeellatibeenna. 17 Hessa bolla I Roome katamaa yida wode tana minthi koyidi demmis. 18 Wurssetha gallasan Goday iyaw qadhettana mela taani Godaa woossays. Efesoona kataman I tana ay mela maaddidaakko ne loytha eraasa.

1:2 Ha.O 16:1

1:5 Ha.O 16:1

1:11 1Ximo 2:7