Hawaareta Oosuwa
Gaatha Qofaa
Hawaareta ooso maxaafay, Luuqaasa Wonggelaa kaallidi xaafettida maxaafaa. Maxaafas de7iya waanna qofay koyro Yesuusa kaallida asati Geeshsha Ayyaanay kaalethin, iyabaa odiya qaala, “Yerusalaamen, Yihuda biitta ubban, Samaaren, sa7aa gaxappe gaxa gakkanaw” (1:8) wonggelaa biitta ubbaa waati gathidaakko odanaassa. Maxaafay, ammanoy Ayhude asata giddon doomettidi, kumetha alamen de7iya asa ubbaa ammano gidana gakkanaw waanidi dalggidaakko odiya taarike. Ha maxaafaa xaafey, ammaniyaa asati Roome kawotethaa kunddisanaw garssara maqettiya asi gidonnayssanne ammanoy Ayhudeta haymaanote polo oothiyssa gideyssa erisanaw keehi daaburidi oothis.
Hawaareta ooso maxaafan Yesuusabaa odiya Wonggelay gakkiya bessay woden woden dalggi dalggi beyssanne woosa keethi eqqidayssa qonccisiya heedzu ayfe kifiletan shaakkanaw dandda7ettees:
1. Ammanoy Yesuusi salo keyi simmin doomettidayssa.
2. Ammanoy Isra7eele biitta ubbaa gakkidayssa.
3. Roome gujjidi Meditiraane Abbaa yuushuwan de7iya biitta ubban dalggidayssa bessees.
Hawaareta ooso maxaafan aadhdhidi benttey Geeshsha Ayyaana ooso gidishin, Phenxeqosxe gallas Yerusalaamen de7iya ammaneyssata bolla wolqqara wodhdhidayssa odees. Hessadakka, maxaafaa giddon qonccida oosota ubban benttidayssada Geeshsha Ayyaanay woosa keethaanne woosa keethaa ayseyssata kaalethidayssanne minthethidayssa gujjidi odees. Beni wode imettiya ammano kiitay dumma dumma odettida qaalappe keson keson ekettis. Hawaareta oosuwa giddon oosettida oosota kiitay ammaniyaa asaa de7oninne woosa keetha issifetethan de7iya wolqqay ay mela giteekko bessees.
Hawaareta oosuwa ayfe qofata
Markkatethas giigetethi 1:1-26
1) Yesuusa wurssetha kiitaanne immida ufayssaa 1:1-14
2) Yihuda bessan haraa dooruwa 1:15-26
Yerusalaamen markkatethi 2:1-8:3
Yihudaninne Samaaren markkatethi 8:4-12:25
Phawuloosa hawaaretetha oosuwa 13:1-28:31
1) Koyro hawaaretetha buussaa 13:1-14:28
2) Yerusalaame shiiquwa 15:1-35
3) Nam77antho hawaaretetha buussaa 15:36-18:22
4) Heedzantho hawaaretetha buussaa 18:23-21:16
5) Phawuloosi Yerusalaamen, Qisaariyaninne Roomen qashetethaa 21:17-28:31
1
1-2 Tewofiloosa, Yesuusi ba oosuwa oykkida wodeppe salo bida gallasaa gakkanaw, oothidabaanne tamaarssidabaa ubbaa taani ta koyro maxaafan xaafas. Salo baanappe sinthe I ba doorida hawaareta Geeshsha Ayyaanan kiittis. Luuqa 1:1-4 I ba waayappe guye hayqoppe denddidayssa sidhey baynna qonccisidi enttaw bana bessis. Oytamu gallas enttaw qonccidi Xoossaa kawotethaabaa entta tamaarssis. Issi wode enttara issife mishe entta hayssada yaagidi kiittis: “Ta hinttew odida, ta Aaway immana gida ufayssaa qaala naagiteppe attin Yerusalaameppe keyoppite. Luuqa 24:49 Ays giikko, Yohaannisi haathan xammaqis, shin guutha wodeppe guye Geeshsha Ayyaanan hintte xammaqettana” yaagis. Maato 3:11; Mar 1:8; Luuqa 3:16; Yoha 1:33
Hawaareti Yesuusara gahettida wode iyaakko, “Godaw, Isra7eeletas ne kawotethaa zaarana wodey hayssee?” yaagidi oychchidosona.
Yesuusi enttako, “Ta Aaway ba maatan oothiya wodiyanne laythaa hintte eranaw dandda7ekketa. Shin Geeshsha Ayyaanay hintte bolla wodhdhiya wode hintte wolqqan kumana. Yaani simmidi, Yerusalaamen, Yihuda biitta ubban, Samaareninne sa7aa gaxa gakkanaw taw markkatta gidana” yaagis. Maato 28:19; Mar 16:15; Luuqa 24:47-48
Hessa gidayssafe guye entti xeellishin, dhoqqu dhoqqu gidi, saluwa bin shaaraykka iya entta ayfiyaappe geenthis. Mar 16:19; Luuqa 24:50-51
10 Yesuusi biya wode entti salo tishshi oothidi xeellishin, bootha ma7o ma77ida nam77u asati akeekonna entta matan eqqidi, 11 “Galiila asaw, salo xeellishe, hintte ays eqqideti? Ha hintte be7ishin salo bida Yesuusi hessadakka simmidi yaana” yaagidosona.
Yihuda bessan Maatiyasi doorettis
(Maato 27:3-10)
12 Hessafe guye, hawaareti Shamaho Deriyappe Yerusalaame simmidosona. Shamaho Derey Yerusalaames matan de7ees. 13 Entti Yerusalaame gelidi, bantta de7iya bessaa pooqiya bolla keyidosona. Enttika: Phexiroosa, Yohaannisa, Yayqooba, Inddiriyasa, Filphoosa, Toomasa, Bartolomiyoosa, Maatoosa, Ilfiyoosa na7aa Yayqooba, ba biittaas mishettiya Simoonanne Yayqooba na7aa Yihuda. Maato 10:2-4; Mar 3:16-19; Luuqa 6:14-16 14 Hayssati ubbay maccasatara, Yesuusa aaye Mayraamiranne Yesuusa ishatara ubbay issi wozanan gididi minthidi woossosona.
15 He wode Phexiroosi xeetanne laatama gidiya ammaniyaa asay shiiqida bessan denddi eqqidi, hayssada yaagis: 16 “Asaw, Yesuusa oykkidayssata kaalethida Yihudabaa Geeshsha Ayyaanay kase Dawite doonan odida Xoossaa qaalay polettanaw bessees. 17 Yihudi nuura issife ha oosuwa oothanaw doorettida asi.”
18 Shin Yihudi ba iita oosuwan demmida miishen gade shammis. I gufannidi kunddin, iya uloy daakettis; iya maraacey ubbay kare keyis. 19 Yihuda bolla hanidabaa Yerusalaamen de7iya asa ubbay si7is. Hessa gisho, he gadiya bantta qaalan Akelddaama (Suutha gade) gidi xeegidosona.
20 “Hessika mazmure maxaafan,
‘Iya keethay kallo atto;
oonikka iyan de7oppo.
Qassi iya shuumatethaa hari ekko’ geetetti xaafettis. Maz 69:25; 109:8
21 “Hessa gisho, Godaa Yesuusi nu giddon simerettida wode ubban nuura de7eyssatappe, 22 qassi Xammaqiya Yohaannisa wodiyappe doomidi Godaa Yesuusi salo bida gallas gakkanaw nuura de7eyssatappe issi asi iya dendduwas nuura markka gidanaw bessees” yaagis. Maato 3:16; Mar 1:9; Luuqa 3:21
23 Hessa gisho, asay dooruwas Yosxoosa giya Barssabaasa geetettiya Yoosefanne Maatiyasa nam77a shiishidosona. 24 Hessafe guye, Xoossaa woossishe, “Asa ubbaa wozana eriya Godaw, ha nam77atappe ne oona dooridaakko nuna bessa. 25 Yihudi ba bessaa bidi, aggida oosuwanne hawaaretetha oosuwa ekkana mela hayssatappe nuus qonccisa” yaagidosona. 26 Entta bolla saama yeggidosona. Saamay Maatiyasa bolla wodhdhin Maatiyasi tammanne issi hawaareta bolla guzhettis.

1:1-2 Luuqa 1:1-4

1:4 Luuqa 24:49

1:5 Maato 3:11; Mar 1:8; Luuqa 3:16; Yoha 1:33

1:8 Maato 28:19; Mar 16:15; Luuqa 24:47-48

1:9 Mar 16:19; Luuqa 24:50-51

1:13 Maato 10:2-4; Mar 3:16-19; Luuqa 6:14-16

1:20 Maz 69:25; 109:8

1:22 Maato 3:16; Mar 1:9; Luuqa 3:21