Phawuloosi Qolaasiyasa Asaas
Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Phawuloosi Qolaasiyasa asaas xaafida kiitay xaafettiday, Guutha Iisiyan, Efesoonappe doloha baggara de7iya Qolaasiyasa kataman de7iya woosa keethaassa. He woosa keetha essiday Phawuloosa gidonna ixxikokka, Roome biittan Iisiya waanna katama gidida Efesoonappe Wonggelaa oosanchchota kiittey iya gidiya gisho Qolaasiyasaskka aawatethi iyaw de7ees. Qolaasiyasa woosa keethan, “Xoossaa eranawunne kumetha atotethaa demmanaw asi ubbay ayyaana wolqqatasinne maatatas goynnanaw koshshees” yaagiya worddo asttamaareti de7eyssa Phawuloosi si7is. He asttamaareti tamaarssiya harabay, qassi, “Asi ubbay qaxxaro daaniya wogatas haarettanawunne katha woga ubbaa naaganaw koshshees” yaagosona.
Phawuloosi ha kiitaa xaafiday, tuma ammano timirttiya tamaarssidi, entta worddo timirttiya laallanaassa. I zaarida zaarotappe waannatey, “Yesuus Kiristtoosi kumetha atotethaa immees; hara haymaanotetinne oosoti iyappe haassosona” yaageyssa. Xoossay Kiristtoosa baggara alamiya medhdhis. Qassi iya baggara zaaridi baakko ehana. Ha alamiyas atotetha ufayssay de7ey Kiristtoosa ammanonna. Hessa gisho, Phawuloosi ha gita timirttey ammaniyaa asaa de7on waanidi ooson pee7anaw bessiyako odees. Ha kiitaynne Efesoona asaas xaafida kiitay, ba oykkida qofaninne kiitan woli daanosona. Ha nam77u maxaafata giddon de7iya dummatethay, Efesoonan Kiristtoosi woosa keethas huu7e, Qolaasiyasan Kiristtoosi medhetethaas huu7e.
Ha kiitaa Phawuloosappe ekkidi Qolaasiyasa gathanaw bida Tikiqoosara issife de7ey Anasmoosa gideyssa besoy maaddiyabaa. Waanidi giikko, Phawuloosi Anasmoosa geetettiya ba oosanchchuwabaa Filmmoonas hara kiitaa xaafis.
Qolaasiyasa kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-8
Kiristtoosa kandduwanne oosuwa 1:9-2:19
Kiristtoosan de7iya ooratha de7o 2:20-4:6
Wurssetha sarothonne kuushsha qofaa 4:7-18
1
Xoossaa shenen Kiristtoosi Yesuusa hawaare gidida Phawuloosinne nu ishaa Ximotiyoosi, Qolaasiyasa kataman de7iya Kiristtoosan geeshshatasinne ammanettida asaas xaafida kiitaa.
Xoossaa nu Aawappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido.
Galata woosaa
Nuuni hinttew woossiya wode Xoossaa nu Godaa, Yesuus Kiristtoosa Aawa ubba wode galatoos. Nuuni Kiristtoos Yesuusan de7iya hintte ammanuwanne geeshshata ubbaas de7iya hintte siiquwa si7ida. Hessa hintte oothiday hintte ufayssay salon hinttew naagettida gishossa. Hintte tuma kiitta gidida Wonggelaa koyro ammanida wode he ufayssaa si7ideta. Hintte he Wonggelaa si7ida wodenne Xoossaa aadho keehatethaa tumaa shaakki erida wodeppe doomidi hintte giddon haanidayssada biitta ubban diccishenne ayfishe de7ees.
Hintte hessa nuura issife Kiristtoosas oothiya ammanettida, dosettida Ephafirappe tamaarideta. Qola 4:12; Filmo 23 I hessa bolla gujjidi Ayyaanay hinttew immida siiquwabaa nuus odis.
Hessa gisho, nuuni hinttebaa si7ida gallasaappe doomidi, Xoossay ba sheniya hinttena bessana melanne, Geeshsha Ayyaanay immiya eratethaaninne cinccatetha ubban hinttena kunthana mela ubba wode hinttew Xoossaa woossos. 10 Hessadakka, Goday koyeyssada hintte daana mela, ubba wode iya ufayssana mela, lo77o ooso ubban hintte ayfe ayfana melanne Xoossaa aathi erishe diccana mela Xoossaa woossos.
11 Xoossaa bonchcho wolqqay hintte ubbabaa genccanaadanne dandda7anaada ba minotethaa immidi hinttena ufaysso. 12 Qassi geeshshata poo7o kawotethaa laattana mela hinttena oothida Aawa galatite. 13 I nuna dhuma wolqqaafe ashshidi ba dosiya na7aa kawotethaako ehis. 14 Iyan wozettidi iya suuthan nagara atotethi demmida. Efe 1:7
Kiristtoosa dhoqqatethaa
15 Kiristtoosi benttonna Xoossaas tuma leemiso. I medhetetha ubbaafe bayra. 16 Ubbabay iya baggara medhettis. Benttiyabatinne benttonnabati, wolqqatinne godati, haareyssatinne maata aawati, saloninne sa7an de7iya ubbay iyawunne iya baggara medhettis. 17 I ubbabaappe kase de7ees. Ubbabay iyan ba bessan bessan oykettidi de7ees. 18 I ba asatethi gidida woosa keethas huu7e. I ubbaafe bolla gidanaw hayqoppe denddon sinthenne bayra. Efe 1:22-23
19 Xoossay ba kumetha Xoossatethaara iyan daanaw koyis. 20 Qassi masqaliya bolla gussida ba na7aa suuthan sarotethi medhdhidi saloninne sa7an de7iya ubbaa iya baggara baara sigethis. Efe 2:16
21 Hayssafe kase hintte qofaa iitatethay hinttena Xoossaafe shaakkisinne iyara morkke oothis; hintte oosoykka iita. 22 Shin ha77i Kiristtoosi ashon hayqqida hayquwa baggara Xoossay hinttena baara sigethidi, geeshshata, borey baynnayssatanne xillota oothis. 23 Hinttee, hintte ammanuwan qaaxxonna minnidinne xaphphidi daanaw bessees. Hintte Wonggelaa qaalaa si7ida wode ekkida ufayssaa minthi oykkite. He Wonggelay hintte si7idayssanne biitta ubban sabbakettidayssa. Ta, Phawuloosikka ha Wonggelaas oosanchcho gidas.
Phawuloosa hawaaretetha oosuwa
24 Taani hintte gisho ha77i ekkiya waayan ufayttays. Kiristtoosi iya asatethi gidida woosa keethaas ekkida waaya taani ta ashuwan polays. 25 Xoossaa qaalaa hinttew polada odana mela taw imettida maatan woosa keethaas oosanchcho gidas. 26 Ha qaalay kase aadhdhida wodiyan yeletethaa ubbaafe geemmidi de7is. Shin ha77i Xoossay ha xuuraa ammaniyaa ubbaas qonccisis. 27 Xoossay Ayhude gidonna asaa giddon ha xuuraa bonchcho duretethaa qonccisis. Ikka bonchcho ufayssi gidida hintte giddon de7iya Kiristtoosa.
28 Hessa gisho, issi issi asi Kiristtoosan kumetha asi oothidi shiishanaw cinccatetha ubban asaa tamaarssoninne zoren Kiristtoosabaa sabbakoos. 29 Xoossay ba gita wolqqan tanan oothiya gisho ha77i gakkanaw iya wolqqan baaxetaysinne daaburays.
 

1:7 Qola 4:12; Filmo 23

1:14 Efe 1:7

1:18 Efe 1:22-23

1:20 Efe 2:16