Phawuloosi Efesoona Asaas
Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Phawuloosi Efesoonan de7iya asaas xaafida kiitan ubbaafe aathidi xeellidabay, “Wodey gakkiya wode Xoossay polanaw qoppida qofay, saloninne sa7an de7iya medhetetha ubbay Kiristtoosappe garssan gidana melassa” yaagiya qofaa (1:10). Hessa bolla gujjidi Yesuus Kiristtoosara de7iya issifetethan, asa zerethi ubbay issino gidana mela ha gita qofaa ooson peeshshana mela Xoossaa asaa hassayisees.
Efesoona kiitaa koyro kifiliyan xaafey kaara qofa gidida issifetethabaa xaafanaw doomidayssa dalggisidi, Xoossaa Aaway ba asaa waati dooridaakko, enttika iya na7aa, Yesuus Kiristtoosan bantta nagaraappe maarota demmidi waanidi la77a keyidaakkonne, Xoossaa gita ufayssa qaalay Geeshsha Ayyaana baggara tuma gideyssi erettidaakko odees. Nam77antho kifiliyan qassi xaafey ha kiitaa nabbabiya asay bantta issifetethaa de7uwan Kiristtoosan enttaw de7iya issifetethay tuma gidana mela entti waanidi daanaw bessiyako qofisees.
Asay Kiristtoosan de7iya issifetethaa waanidi daanaw bessiyako dumma dumma leemison qonccis. Woosa keethi asatethaa leemiso gidiya wode Kiristtoosi he asatethaas huu7e. Woosa keethi gimbbe keethan leemisettiya wode Kiristtoosi he keethaa godaa xaphuwa minthiya waanna shuchchaa. Woosa keethi machchin leemisettiya wode Kiristtoosi azinan leemisettis. Xaafey Kiristtoosa baggara qonccida Xoossaa aadho keehatethaa daro nashshidi odishe, giddoy ciimmottiya haasaya haasayees. I ubbabaa, Kiristtoosa siiquwa, iya yarshshetethaa, I immida nagara atotethaa, iya aadho keehatethaanne iya geeshshatethaa baggara xeellees.
Efesoona kiitaa ayfe qofata
Sarotho 1:1-2
Kiristtoosanne woosa keethi 1:3-3:21
Kiristtoosan de7iya ooratha de7uwa 4:1-6:20
Kuushsha qofaa 6:21-24
1
Xoossaa shenen Kiristtoos Yesuusa hawaare gidida Phawuloosappe, Efesoonan de7iya geeshshatasinne Kiristtoos Yesuusa ammaneyssatas xaafettida kiitaa. Ha.O 18:19-21; 19:1
Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido.
Kiristtoosan de7iya ayyaana anjjuwaa
Salon de7iya ayyaana anjjo ubban Kiristtoosa baggara nuna anjjida, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aaway, Xoossay galatetto. Nuuni iya sinthan geeshshatanne borey baynnayssata gidana mela Xoossay alamey medhettanaappe kase Kiristtoosa baggara ba siiquwan nuna dooris. Xoossay ba sheniyan ba dosidayssada Yesuus Kiristtoosa baggara nuna ba nayta oothanaw kasetidi qoppi wothis. Xoossay ba siiqiya Na7aa baggara nuus coo immida aadho keehatethay bonchchettana mela hessa oothis.
Xoossaa aadho keehatethaa duretethaada Kiristtoosa suuthan wozettidi nagara atotethaa demmida. Ba aadho keehatethaa cinccatethaninne eratethan kunthidi nuus immis. Qola 1:14 Xoossay ba dosidayssada Kiristtoosa baggara iya sheniya xuuraa nu erana mela oothis. 10 Wodey gakkiya wode Xoossay polanaw qoppida qofay, saloninne sa7an de7iya medhetetha ubbay Kiristtoosappe garssan gidana melassa.
11 Ubbabaa ba sheniyada oothiya Xoossay, kasetidi ba qoppi wothidayssada Kiristtoosa baggara nuuni iyabaa gidana mela nuna dooris. 12 Hessa I oothiday, Kiristtoosan ufayssi wothidi naagon koyro gidida nuuni Xoossaa bonchchuwa galatan qonccisana melassa. 13 Hintteka hintte atotethaa Wonggelaa, hessika tuma qaala si7ida wode Kiristtoosa ammanideta. Xoossay hinttew immana gida Geeshsha Ayyaanan hintte attamettideta. 14 Xoossaa bonchchoy galatettana mela Xoossay ba asaa wozana gakkanaw Geeshsha Ayyaana nuus oythu oothidi immis.
Phawuloosa woosaa
15 Hessa gisho, Godaa Yesuusa hintte ammaneyssanne geeshshata ubbaa hintte siiqeyssa ta si7ida wode 16 ta woosan hinttena qoppashe hintte gisho Xoossaa galateyssa aggabikke. 17 Godaa Yesuus Kiristtoosa Xoossay, bonchcho Aaway, Xoossaa hintte aathi eranaada cinccatethaanne qonccetha ayyaana hinttew immanaada taani Xoossaa woossays. 18 Xoossay hinttena xeegida ufayssaynne geeshshati laattiya bonchcho laatay ay mela darookko hintte erana mela Xoossay hintte wozana ayfiyaa dooyana mela taani Xoossaa woossays.
19 Qassi iya ammaniyaa nunan oothiya iya wolqqay ay mela aadhdhida giteekko hintte erana mela woossays. He wolqqay xoonettonanne daaburonna wolqqaa. Ha nunan de7idi oothiya wolqqaynne, 20 Kiristtoosa hayqoppe denthidi, salon Xoossaafe ushachcha baggara utisida gita wolqqay issino. Maz 110:1 21 Iya sunthay, ayseyssatappenne maata aawatappe, haareyssatappenne godatappe, bolla gididi ha alamiya xalaalan gidonnashin sinthafe yaana alamiyankka hara sunthata ubbaafe dhoqqa. 22 Xoossay ubbaa Kiristtoosa tohuwappe garssan haarisis; qassi woosa keethan ubbaban Goda gidana mela iya shuumis. Maz 8:6; Qola 1:22-23; 1:18 23 Woosa keethay Kiristtoosa kumethi oothiya iya asatethaa. Medhetethay de7iya bessa ubban Kiristtoosi ba huu7en ubbabaa kuntheyssa.

1:1 Ha.O 18:19-21; 19:1

1:8 Qola 1:14

1:20 Maz 110:1

1:22 Maz 8:6; Qola 1:22-23; 1:18