Phawuloosi Galaatiya Asaas
Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Yesuusi ashsheyssa gideyssa odiya Wonggelaa qaalay dumma dumma bessan sabbakettin, Ayhude gidonna asay ammani ammani biya wode “Kiristtaane gidanaw Muse higge polanaw koshshiyye koshshennee?” yaagiya oyshoy issife denddis. He wode Phawuloosi, “Kiristtaane gidanaw Muse higge polanaw koshshenna; Yesuusan ooratha de7o demmanaw koshshiya waannay ammano. Asay Xoossaa sinthan xillanaw dandda7ey ammano xalaalan” yaagidi tamaarssis. Shin Guutha Iisiyan, Galaatiya awurajjan de7iya woosa keethan de7iya asaa giddon, “Asi Xoossaa sinthan xillanaw Yesuusa ammano xalaala gidonnashin Muse higgiyaka polanaw koshshees” yaagidi Phawuloosa timirttiya phalqqiya asati de7oosona.
Phawuloosi Galaatiya maxaafaa xaafiday, he bala timirttiyan cimettida asaa tuma ammanuwaakkonne ammano de7uwakko zaaranaassa. Phawuloosi Yesuusa hawaare gideyssa tillaydi odo oykkis. Iya hawaare oothidi xeegiday ase gidonnashin Xoossaa gideyssanne I kiitettiday Ayhude gidonna asaas gideyssa qonccisidi odis. Iyara oysethidi asay xillanaw dandda7ey ammano xalaalana gideyssa odees. Wurssetha shemppotan ammano de7oy Yesuusa ammanon benttiya siiqoppe pultteyssa gideyssa odees.
Galaatiya kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-10
Phawuloosa hawaaretetha maata 1:11-2:21
Xoossaa aadho keehatethaa Wonggelaa 3:1-4:31
La77atethinne ammanon duussu 5:1-6:10
Kuushsha qofaa 6:11-18
1
Asappe woykko asa baggara gidonnashin Yesuus Kiristtoosappenne iya hayqoppe denthida Xoossaa Aawappe hawaare gidana mela kiitettida ta Phawuloosi, taara de7iya ammaniyaa ishati ubbay, Galaatiyan de7iya woosa keethatas kiittida kiitaa.
Xoossay nu Aawaynne nu Godaa Yesuus Kiristtoosi hinttew aadho keehatethaanne sarotethaa immo.
Ha iita wodiyappe nuna ashshanaw, nu Xoossaa, nu Aawa shenen Kiristtoosi nu nagara gisho bana aathi immis. Xoossaas Merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoy gido. Amin77i.
Tuma Wonggelay issino
Kiristtoosa aadho keehatethan hinttena xeegida Xoossaa aggidi, hara Wonggelaakko, hintte ellesidi, waanidi simmidaakko tana malaalisees. Hinttena balethanawunne Kiristtoosa Wonggelaa wobbisanw koyaa guutha asati de7oosonappe attin tuma Wonggelay issino. Shin nuna gidin woykko salo kiitanchcho gidin nuuni hinttew koyro odida Wonggelaappe dummattiya hara Wonggelaa hinttew odiyabaa gidikko, I qanggettidabaa gido. Hayssafe sinthe nuuni gidayssada ha77ika zaarada gays. Hintte ekkida Wonggelaappe dummattiya Wonggelaa oonikka hinttew odikko he uray qanggettidabaa gido.
10 Yaatin, tana asi nashshana mela koyaynayye? Woykko Xoossi nashshana mela koyaynaa? Woykko ta ase ufayssanaw koyaynaa? Ta ase ufayssanaw koyabaa gidikko, Kiristtoosa aylle gidikke.
Phawuloosa xeegetethaa
11 Ta ishato, ta hinttew odida Wonggelay asappe gidonnayssa hintte erana mela ta koyays. 12 Taw ha Wonggelaa Yesuusi Kiristtoosi qonccisisippe attin asappe ekkabiikke woykko asi tana tamaarssibeenna.
13 Ta kase Ayhude ammanon de7iya wode waana de7idaakko, hintte si7ideta. Ta woosa keethaa qadhey baynna gooddanawunne dhayssanaw baaxetas. Ha.O 8:3; 22:4-5; 26:9-11 14 Ayhude ammano naagon, ta woden de7iya Ayhude ishatappe aadhdhays. Nu aawata wogaaskka aadhdhada mishettays. Ha.O 22:3
15 Shin ta buroo ta aaye ulon de7ishin Xoossay tana dooris; ba aadho keehatethan tana xeegis. Ha.O 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18 16 Ayhude gidonna asaas Wonggelaa odana mela Xoossay ba Na7aa taw qonccisida wode ta oodderakka zorettabiikke. 17 Woykko taappe sinthe hawaare gididayssatara gahettanaw Yerusalaame babiikke. Shin ta kasetada Arabe biittaa bas; hessafe simmada Damasqqo katamaa yas. 18 Heedzu laythafe guye, Phexiroosara gahettanaw Yerusalaame bada iyara tammanne ichchashu gallas uttas. Ha.O 9:26-30 19 Shin Godaa ishaa Yayqoobappe attin hankko hawaareta be7abiikke.
20 Ta hinttew xaafiydayssi worddo gidonnayssa Xoossaa sinthan hinttew qonccisays.
21 Hessafe guye, taani Sooriya biittaanne Kilqiya biittaa bas. 22 Yihudan de7iya woosa keethaa asay tana be7idi eribookkona. 23 Shin entti, “Kase nuna gooddiya uray, ha77i he I dhayssanaw koyaa ammanuwabaa sabbakees” yaageyssa si7idosona. 24 Si7ida ubbay ta gaason Xoossaa galatidosona.

1:13 Ha.O 8:3; 22:4-5; 26:9-11

1:14 Ha.O 22:3

1:15 Ha.O 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18

1:18 Ha.O 9:26-30