Yayqoobi Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Yayqooba kiitay, ammaniyaa asi gallas gallas ba de7uwa kaalethiya qofata oykkis. Ha kiitay xaafettiday, biitta ubban laalettida tammanne nam77u Ayhude zerethaassa. Ha maxaafaa xaafey, cinccatethi nuuni ooson peeshshiya hiillaa, ammaniyaa asaa mokobaanne lo77o kanddos oge bessiya odata misileda qonccisees.
Yayqooba kiitay, Manqotethabaa, duretethabaa, paacebaa, lo77o kanddobaa, qanaatebaa, ammanobaa, lo77o oosobaa, inxarssa haarobaa, cinccatethabaa, issoy issuwara ooshshabaa, otorobaa, ashkketethabaa, hara asa bolla pirddabaa, ceeqetethabaa, genccabaa, woosabaanne ammaniyaa asi oothanaw bessiyabaa ubbaa qoridi xaafis.
Yayqooba kiitay, ammano de7on ammanoy ooson pee7iya hanotata qonccisidi bessees.
Yayqooba kiitaa ayfe qofata
Sarotho 1:1
Ammanonne cinccatethi 1:2-8
Manqotethinne duretethi 1:9-11
Paace 1:12-18
Xoossaa qaala sissinne ooson peesho 1:19-27
Ase asappe dummayo koshshonayssa 2:1-13
Ammanonne ooso 2:14-26
Inxarssi haarobaa 3:1-18
Ammaniya asinne ha alamiya 4:1-5:6
Dumma dumma zoreta 5:7-20
1
Xoossaanne Godaa Yesuus Kiristtoosa aylley, Yayqoobi, biitta ubban laalettida tammanne nam77u sheeshatas kiittida kiita. Maato 13:55; Mar 6:3; Ha.O 15:13; Gala 1:19
Saro, ay mela de7eetii?
Ammanonne cinccatethi
Ta ishato, hinttena dumma dumma paacey gakkiya wode hintte lo77obaa demmidaada kumetha ufayssan ekkite. Hintte ammanuwa paacetethay dandda7a hinttew immeyssa ereeta. Hintte wurssethi gakkanaw dandda7ikko aybi pacey baynna polonne kumethi gideta. Hinttefe ooddeskka cinccatethi dhayikko Xoossaa woosso. Iyaw imettana. Xoossay oonakka boronna ubbaas keehatethan immiya Xoosse. Shin I woossiya wode sidhonna ammanon Xoossaa woosso. Sidhiya oonikka carkkoy sugin qaaxxiya abbaa zule mela. 7-8 Nam77u qofi de7eynne ba ogiyan eqqonna oonikka Godaappe aykkoka demmana gidi qoppofo.
Manqo asaanne dure asaa
Ammaniya manqo asati, Xoossay enttana dhoqqu oothiya wode ufaytto. 10 Qassi ammaniyaa dure asati Xoossay enttana ziqqi oothiya wode ufaytto. Dure asati ciishshada dhayana. Isa 40:6-7 11 Away ba mishaara keyidi maataa melisin, ciishshay qolettees; iya lo77otethayka dhayees. Hessadakka, dure asati bantta oosuwan daaburishe dhayana.
Ase gakkiya paaciya
12 Metuwa xoonidi aadhdhidaappe guye, Xoossay bana siiqeyssatas immana gidi qaala gelida de7o kallachchaa ekkana gisho meton gencciya asi anjjettidayssa. 13 Oonikka paacettiya wode “Tana Xoossay paaces” gooppo. Xoossay iitan paacettenna; qassi I oonakka paaccenna. 14 Shin issi issi asi ba iita amuwaan gooshettiya wodenne cimettiya wode paacettees. 15 Hessafe guye, amotethi qanthattidi nagara yelees; qassi nagari diccidi hayqo yelees.
16 Ta siiqo ishato, cimettofite. 17 Lo77o imoynne kumetha anjjo ubbay saloppenne saluwa poo7uwa medhdhida Xoossaa aawappe yees. Xoossay kuyada ubba wode laamettenna. 18 Nuuni, iya medhetethaas koyro gidana mela nuna tuma qaalan ba shenen yelis.
Sissinne ooso
19 Ta siiqo ishato, hayssa akeekite. Asi ubbay si7anaw elleso, shin odettanawunne hanqettanaw ellesoppo. 20 Asa hanqoy Xoossay koyaa xillotethaa ehenna. 21 Hessa gisho, tuna hanotanne iitatetha ubbaa diggidi, Xoossay hintte wozanan tokkida hintte shemppuwa ashshanaw dandda7iya qaala aadatethan ekkite.
22 Shin Xoossaa qaala ooson peeshshiteppe attin sissa xalaalan hinttena cimmofite. 23 Qaalaa si7idi oothonna asi, I ba som77uwa masttoten be7iya asa mela. 24 I ba som77uwa be7idi bees, shin I ay daaniyakko ellesi dogees. 25 Shin oonikka aylletethafe kessiya polo higgiya akeekan be7idi, kaallidi naagey, si7idayssa dogonna ooson peeshshiya uray, ba ooso ubban anjjettana.
26 Ba inxarssaa naagonna ammanays giya uray bana cimmees; iya ammanoy hada. 27 Xoossaa Aawa sinthan borey baynna geeshsha ammanoy hayssa: aaya aawu baynna naytanne am77eta maadonne alamiya tunaappe bana naago.

1:1 Maato 13:55; Mar 6:3; Ha.O 15:13; Gala 1:19

1:10 Isa 40:6-7