Yohaannisi Xaafida
Yesuus Kiristtoosa Wonggelaa
Gaatha Qofaa
Yohaannisi Yesuusa, “Ase gididi asaa giddon benttida Xoossaa Qaala” yaagidi qonccisees. Ha Wonggelay xaafettiday, iya nabbabiya asay Yesuusi asaa ashsheyssa gididi yaana geetettida Xoossaa Na7aa gideyssa ammanana melanne iyan ammaneyssatas merinaa de7oy de7eyssa entti erana melassa (20:31).
Wonggelaas koyro kifiley merinabaa gidida Xoossaa qaalaynne Yesuusi isso gideyssa odi simmidi, Yesuusi ashsheyssa gididi yaana gida Xoossaa Na7aa gideyssa bessiya dumma dumma malaatata qonccisees. Xaafey, Yesuus Kiristtoosi ba huu7en tuma Xoossaa Na7anne Xoossaa aawara isso gideyssa (1:1) bolla qonccisis. Yesuusi ba huu7en ta Abrahameppe kase de7ays (8:58) yaagis. Wurssethan Toomasi, “Ta Godaw, ta Xoossaw” yaagidi xeegis (20:28). Hessafe kaallidi qassi ha malaatatappe benttida ayfiyaa odiya taariketi kaalloosona. Ha kifiley issi issi asay Yesuusa ammanidi iya kaalleyssata gididayssa odees; qassi harati iyara waanidi eqettidaakkonne waanidi ammanonna ixxidaakko odoosona. Shemppo 13-17 gakkanaw Yesuusi oykettida omarssi iyaw, iya tamaaretara ay mela mino gahetethi de7iyakko, qassi wonttetha gallas kaqettanaappe sinthe giigetetha qaalanne minthetho qaala enttaw odidayssa qonccisees. Wurssetha shemppoti Yesuusi oykettidaabanne pirddas shiiqidabaa, iya kaqetethaanne iya dendduwa, hessadakka dendduwaafe guye ba tamaaretas I qonccida qonccethabaa odoosona.
Yohaannisa Wonggelaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-18
Xammaqiya Yohaannisanne Yesuusa koyro tamaareta 1:19-51
Yesuusi qonccen ooso oykkoyssa 2:1-12:50
Wurssetha qammata Yerusalaame heeran 13:1-19:42
Godaa dendduwanne qonccethaa 20:1-31
Kuushsha qofaa: Galiilan zaaridi ba tamaaretas qonccoyssa 21:1-25
1
De7o qaala
Qaalay koyro de7ees. Qaalaykka Xoossaara de7ees; he Qaalay Xoossaa. Koyroppe Qaalay Xoossaara de7ees. Xoossay ubbabaa Qaalaa baggara medhdhis. Medhettidabaappe issoykka iya baggara medhettonabay baawa. Iyan de7oy de7ees; he de7oy asaas poo7o. Poo7oy dhuman poo7ees; dhumay poo7uwa xoonibeenna.
Xoossay kiittida, issi Yohaannisa giya asi de7ees. Maato 3:1; Mar 1:4; Luuqa 3:1-2 Asa ubbay poo7uwan ammanana mela I poo7os markka gididi yis. I poo7uwabaa markkattanaw yisippe attin ba huu7en poo7o gidenna. Asa ubbaas poo7isiya tuma poo7oy alamiya yees.
10 Qaalay alamen de7is. Xoossay Qaalan alamiya medhdhis, shin alamey iya eribeenna. 11 I bayssatakko yis, shin iyayssati iya ekkibookkona. 12 Shin I bana ekkidayssatasinne iya sunthan ammanidayssatas Xoossaa nayta gidana mela maata immis. 13 Entti Xoossafe yelettidosonappe attin asi yelettiya wogan woykko adde shenen woykko asa amon yelettibookkona. Xoossay I entta aawa.
14 Qaalay ase gidis; aadho keehatethaanne tumaa kumidi nu giddon de7is. I aawas issi na7aa gididi ekkida iya bonchchuwa nuuni be7ida.
15 Yohaannisi iyabaa markkattis. Ba qaalaa dhoqqu oothidi, “Taani, ‘Taappe guyera yeyssi taappe kase de7iya gisho taappe aadhdhees’ gada markkattidayssi hayssa” yaagis.
16 Nuuni ubbay iya aadho keehatethaa kumethaafe anjjo bolla anjjo ekkida. 17 Xoossay higgiya Muse baggara immis, shin aadho keehatethaynne tumatethay Yesuus Kiristtoosa baggara yis. 18 Xoossaa be7ida asi oonikka baawa; ba Aawa matan de7iya issi Na7aa xalaali baw Xoosse gididayssi iya qonccisis.
Xammaqiya Yohaannisa markkatethaa
(Maato 3:1-12; Mar 1:1-8; Luuqa 3:1-8)
19 Yerusalaamen de7iya Ayhude halaqati, kahinetanne Leeweta, “Neeni oonee?” gidi, Yohaannisa oychchana mela iyaakko kiittin, Yohaannisi enttaw markkattida markkatethay hayssa.
20 Yohaannisi, “Taani Kiristtoosa gidikke” yaagidi, geeshshidi markkattisippe attin kaddibeenna.
21 Entti, “Yaatin, neeni oonee? Neeni Eliyaaseyye?” yaagidi oychchidosona. Mil 4:5; Zaare 18:15-18
Yohaannisi, “Akkay gidikke” yaagis.
Qassi entti, “Neeni yaana geetettida nabiyayye?” yaagidi oychchidosona.
Yohaannisi, “Akkay” gidi zaaris.
22 Yaatin, “Neeni oonee? Nuuni nuna kiittidayssatas odana mela neeni nena oona gay?” yaagidosona.
23 Yohaannisi zaaridi, “Nabiya Isayaasi gidayssada,
‘Godaa ogiya suurisite!’
gidi bazzo biittan waassiya uraa qaalay tana”
yaagis. Isa 40:3
24 Qassi Farisaaweti kiittida asati 25 Yohaannisakko, “Neeni Kiristtoosa woykko Eliyaasa woykko nabe gidonna ixxiko, yaatin ays xammaqay?” gidi oychchidosona.
26 Yohaannisi zaaridi, “Taani haathan xammaqays, shin hintte eronna asi hintte giddon eqqis. 27 I taappe guyera yees. Taani hari attoshin iya caammaa wodoruwa billanaw bessike” yaagis.
28 Hessi ubbay Yorddaanose Shaafappe hefinthan, Bitaaniya kataman, Yohaannisi xammaqiya bessan hanis.
Xoossaa Dorssaa
29 Yohaannisi wonttetha gallas Yesuusi baakko yishin be7idi, “Alamiya nagaraa quchchiya Xoossaa Dorssay hayssa! 30 Taani, ‘Taappe guyera issi asi yaana. I taappe kase de7iya gisho taappe aadhdhees’ gada odidayssi hayssa. 31 I ooneekko taani erikke. Shin Isra7eele asaas iya qonccisanaw haathan xammaqashe yas” yaagis.
32 Yohaannisi hayssada yaagidi markkattis: “Geeshsha Ayyaanay saloppe holeda wodhdhishininne iyara de7ishin be7as. 33 Hessi hananaappe kase taani iya erikke. Shin haathan xammaqanaw tana kiittida Xoossay, ‘Geeshsha Ayyaanay wodhdhidi iyara de7ishin neeni be7anaysinne Geeshsha Ayyaanan xammaqanayssi iya’ yaagidi taw odis. 34 Taani hessi hanishin be7ada, I Xoossaa Na7aa gididayssa markkattays” yaagis.
Yesuusa kaallida koyro tamaareta
35 Qassi wonttetha gallas Yohaannisi ba tamaaretappe nam77atara issife eqqis. 36 Yesuusi aadhdhishin Yohaannisi be7idi, “Xoossaa dorssay haysish!” yaagis.
37 Nam77u Yohaannisa tamaareti Yohaannisi geyssa si7idi Yesuusa kaallidosona. 38 Yesuusi bana kaalleyssata guye simmi be7idi, “Ay koyeetii?” yaagidi oychchis.
Entti zaaridi, “Asttamaariyaw, neeni awun de7ay?” yaagidosona.
39 Yesuusi enttako, “Haa yidi be7ite” yaagis. Entti bidi I de7iyasuwa be7idosona. He gallas sa7ay tammu saate heera gidiya gisho iya matan pee7idosona.
40 Yohaannisi gidayssa si7idi, Yesuusa kaallida nam77u tamaaretappe issoy, Simoon Phexiroosa ishaa Inddiriyasa. 41 Inddiriyasi koyro ba ishaa Simoonara gahettidi, “Nuuni Kiristtoosa demmida” yaagis. 42 Inddiriyasi Simoona Yesuusakko ehis.
Yesuusi Simoona be7idi, “Neeni Yoona na7aa Simoona; ne sunthay Keefa* Keefa: Giya qaalay Aramayke doona gidishin, Girike doonan birshshethay Phexiroosa woykko zaalla guussu. gidi xeegettana” yaagis.
Yesuusi Filphoosanne Natina7eela xeegis
43 Wonttetha gallas Yesuusi Galiila biittaa baanaw qofa qachchis. I Filphoosara gahettidi, “Tana kaalla!” yaagis. 44 Filphoosi, Inddiriyasinne Phexiroosi de7ida Beetesayda katamaappe yida ase.
45 Filphoosi Natina7eelara gahettidi, “Musey higge maxaafan, qassi nabetikka iyabaa xaafida Yoosefa na7aa Naazirete Yesuusa nuuni demmida” yaagis.
46 Natina7eeli zaaridi, “Naazirete katamaappe lo77obay keyanaw dandda7ii?” yaagis.
Filphoosi, “Yada be7a” yaagis.
47 Natina7eeli baakko yeyssa Yesuusi be7idi, “Geney baynna tuma Isra7eele asi hayssa!” yaagis.
48 Natina7eeli Yesuusakko, “Neeni tana awun eray?” yaagis.
Yesuusi zaaridi, “Filphoosi nena xeeganaappe sinthe, neeni balase mithaa garssan de7ishin taani nena be7as” yaagis.
49 Natina7eeli zaaridi, “Asttamaariyaw, neeni Xoossaa Na7aa! Neeni Isra7eele kawo!” yaagis.
50 Yesuusi iyaakko, “Taani nena balase mithaa garssan be7as gida gisho ammanay? Neeni hayssafe aadhdhiyabaa be7ana!” yaagis. 51 Qassi Yesuusi, “Taani hinttew tuma odays; saloy dooyettin, Xoossaa kiitanchchoti Asa Na7aa bolla keyishininne wodhdhishin hintte be7ana” yaagis. Medhe 28:12

1:6 Maato 3:1; Mar 1:4; Luuqa 3:1-2

1:21 Mil 4:5; Zaare 18:15-18

1:23 Isa 40:3

*1:42 Keefa: Giya qaalay Aramayke doona gidishin, Girike doonan birshshethay Phexiroosa woykko zaalla guussu.

1:51 Medhe 28:12