Maatoosi Xaafida
Yesuus Kiristtoosa Wonggelaa
Gaatha Qofaa
Maatoosa Wonggelay, yaana geetettidi ufayssan naagettiya ashsheyssi Yesuusa gideyssanne Xoossay gal77a caaquwan ba asaas immida ufayssa qaalaa poliday iya baggara gideyssa odiya Wonggelaa. Ha Wonggelay Yesuusi entta giddon yelettidi diccida Ayhudeta xalaalas gidonnashin kumetha alamiya ubbaassa.
Maatoosa Wonggelay, daro naagetethan xaafettida maxaafa. Maatoosi ba maxaafaa Yesuusa yeletethan doomidi, iya xammaqetethaanne iya paacetethaa odi simmidi, Galiilan I sabbakidabaa, tamaarssidabaanne hargganchchota pathidabaa odees. Hessafe kaallidi, Yesuusi Galiilappe Yerusalaame bidayssanne I ha sa7an de7ida wode wurssetha saaminttan hanidabata qonccisees. Hessika iya kaqetethaa, iya hayquwanne iya dendduwa oykkees.
Ha Wonggelay, Yesuusi Xoossaa higgiya birshshanaw maati de7eyssanne Xoossaa kawotethaabaa tamaarssiya gita asttamaare oothidi shiishees. Iya timirttiyafe dariya baggay dumma dumma maaran giigettida ichchashu kifiletan shaakettees.
1. Xoossaa kawotethan de7iya asaa hanotethaa, oosuwa, maatanne wurssetha qaadaa odiya Deriya Bolla Timirttiya (Shem 5-7).
2. Tammanne nam77u tamaareti Wonggelaa sabbakanaw bida wode enttaw imettida kaalesuwa (Shem 10).
3. Xoossaa kawotethabaa tamaarssanaw shiiqida dumma dumma leemisota (Shem 13).
4. Iya tamaare gidobaa birshshethaa odiya timirttiya (Shem 18).
5. Ha77i alamiya wurssethaanne Xoossaa kawotethaa yuussabaa odiya timirttiya (Shem 24-25).
Maatoosa Wonggelaa ayfe qofata
Yesuus Kiristtoosa yeletethaa susaanne iya yeletethaa 1:1-2:23
Xammaqiya Yohaannisa oosuwa 3:1-12
Yesuusa xinqqatiyanne paacetethaa 3:13-4:11
Yesuusi Galiilan ba oosuwa oykkidayssa 4:12-18:35
Galiilappe Yerusalaame gakkanaw 19:1-20:34
Wurssetha saamintta Yerusalaame heeran 21:1-27:66
Godaa hayqoppe dendduwanne qonccethaa 28:1-20
1
Yesuusa yeletethaa susaa
(Luuqa 3:23-38)
Hayssafe kaallidi xaafettidayssi Dawite na7a Abrahame na7a gidida Yesuus Kiristtoosa yeletethaa.
Abrahamey Yisaaqa yelis;
Yisaaqi Yayqooba yelis;
Yayqoobi Yihudanne iya ishata yelis;
Yihudi Ti7imaarippe Faaresenne Zaara yelis;
Faaresi Asroome yelis;
Asroomey Raame yelis;
Raamey Aminaadabe yelis;
Aminaadabey Na7asoona yelis;
Na7asooney Salmoona yelis;
Salmooney Ra7abippe Boo7eza yelis;
Boo7ezi Uruutippe Iyobeede yelis;
Iyobeedi Isseyye yelis;
Isseyyey kawuwa Dawite yelis;
Dawitey Ooriyo machcheefe Solomone yelis;
Solomoney Robi7aama yelis;
Robi7aamey Abiya yelis;
Abiyey Asaafe yelis;
Asaafi Iyosaafexe yelis;
Iyosaafixey Iyoraame yelis;
Iyoraamey Ooziyane yelis;
Ooziyaney Iyo7ataame yelis;
Iyo7ataamey Akkaza yelis;
Akkazi Hiziqiyasa yelis;
10 Hiziqiyasi Minaase yelis;
Minaasey Amoona yelis;
Amooni Iyosiyaasa yelis;
11 Isra7eele asay di7ettidi Baabiloone biittaa bida wode Iyosiyaasi Ikoniyaananne iya ishata yelis. 2Kawo 24:14-15; 2Taari 36:10; Er 27:20
12 Baabiloone biitta Isra7eele asay di7ettidi bidaappe guye Ikoniyaani Salatiyaale yelis.
Salatiyaaley Zerubaabela yelis;
13 Zerubaabeli Abdiyu yelis;
Abdiyuy Eliyaaqeme yelis;
Eliyaaqemey Azaara yelis;
14 Azaari Sadooqe yelis;
Sadooqey Akiime yelis;
Akiimey Eliyuuda yelis;
15 Eliyuudi Alaazara yelis;
Alaazari Maatane yelis;
Maataney Yayqooba yelis;
16 Yayqoobi Yoosefa yelis;
Yoosefi Kiristtoosa giya Yesuusa yelida Mayraami azina.
17 Hiza, yeletethay Abrahameppe Dawite gakkanaw tammanne oydda. Dawiteppe bidi Baabiloone di7uwa gakkanaw tammanne oydda. Baabiloone di7uwappe bidi Kiristtoosa gakkanaw tammanne oyddu yeletethi gidees.
Yesuus Kiristtoosa yeletethaa
(Luuqa 2:1-7)
18 Yesuus Kiristtoosa yeletethaa taarikey hayssafe kaalleyssa. Iya aaya Mayraama Yoosefas oyshetta de7ashe Yoosefara gahettonna Geeshsha Ayyaanaappe qanthatasu. Luuqa 1:27 19 Yoosefi Xillo asi gidida gisho iyo asan kessanaw koyibeenna. Yaaniya gisho qosan iyo agganaw qoppis. 20 I he qofan de7ishin Xoossaa kiitanchchoy amuhon qonccidi, “Dawite na7aw, Yoosefa, Mayraama qanthatiday Geeshsha Ayyaanaappe gidiya gisho iyo ekkanaw yayyofa” yaagis. 21 Iya adde na7a yelana, I ba deriya entta nagaraappe ashshiya gisho iya sunthaa ne Yesuusa gada xeegana. Luuqa 1:31
22 Goday nabiya Isayaasa doonan, 23 “Hekko geela7iya qanthatana; adde na7akka yelana; iya sunthay Ammanu7eela geetettana” goyssi polettana mela ha ubbay hanis. Ammanu7eela geyssas birshshethay “Xoossay nuura de7ees” guussu. Isa 7:14
24 Yoosefi dhiskkofe barkkidi Godaa kiitanchchoy kiittidayssa mela Mayraamo ba soo efis. 25 Shin ba bayra na7a yelana gakkanaw iyo bochchibeenna;* iyo bochchibeenna: Machchira azinara aqeyssada issife aqibookkona guussu. yelettida na7akka Yesuusa gidi xeegis. Luuqa 2:21

1:11 2Kawo 24:14-15; 2Taari 36:10; Er 27:20

1:18 Luuqa 1:27

1:21 Luuqa 1:31

1:23 Isa 7:14

*1:25 iyo bochchibeenna: Machchira azinara aqeyssada issife aqibookkona guussu.

1:25 Luuqa 2:21