Marqqoosi Xaafida
Yesuusa Kiristtoosa Wonggelaa
Gaatha Qofaa
Marqqoosa Wonggelay, “Hayssi Xoossaa na7aa Yesuus Kiristtoosa Wonggelaa doomethaa” gishe koyro doomes. Ha Wonggelan Yesuusi ooso asinne maata aawa gididi shiiqis. Iya maatay iya timirttiyan, tuna ayyaanaa bolla de7iya wolqqaaninne asaa nagaraappe maareyssan qonccis. Yesuusi, “Taani, asaa nagara aylletethaafe kessanaw ta de7uwa aathada immanaw yida Asa Na7aa” yaagidi ba doonan haasayis.
Marqqoosi Yesuusa taarikiya suure ogeninne wolqqi kumida ogen odis. Marqqoosi Yesuusa qaalanne timirttiya gidonnashin I oothida malaalisiya oosota bayrayidi odees. Marqqoosi Xammaqiya Yohaannisa taarikiya, Yesuusa xinqqatiyanne iya paacetethaa qanthan odi simmidi, Yesuusa timirttiyanne iya pasuwa daalggisidi odees. Aqi aqi bishin Yesuusa tamaareti Yesuusa loythidi eri eri bidosona, shin Yesuusa ixxeyssati aathidi ixxishe ixxishe bidosona. Wurssetha shemppoti Yesuusa de7on wurssetha saaminttan polettida oosotabaa odoosona. Hessatikka iya kaqetethaanne iya dendduwabaa odoosona.
Marqqoosa Wonggelaa ayfe qofata
Wonggelaa doomethaa 1:1-13
Yesuusi Galiilan ba oosuwa oykkidayssa 1:14-9:5
Yesuusi Yerusalaamen oothida oosuwa 10:1-52
Wurssetha saamintta Yerusalaame heeran 11:1-15:47
Yesuusa hayqoppe dendduwa 16:1-8
Hayqoppe denddida Godaa qonccethaanne salo kessaa 16:9-20
1
Xammaqiya Yohaannisi oge giigisees
(Maato 3:1-12; Luuqa 3:1-18; Yoha 1:19-28)
Hayssi Xoossaa Na7aa Yesuus Kiristtoosa Wonggelaa doomethaa. Nabiya Isayaasi xaafida maxaafan Xoossay,
“Hekko, taani ta kiitanchchuwa
neeppe sinthe yeddana.
I ne ogiya giigisana. Mil 3:1
Issoy bazzo gidon ba qaala dhoqqu oothidi,
‘Godaa ogiya giigisite;
I hamuttana horogaa
iyaw suurisite gis’ ”
yaagees. Isa 40:3
Xammaqiya Yohaannisi asaa xammaqishe, “Hintte nagaraappe simmidi xammaqetite; Xoossay hintte nagaraa atto gaana” yaagidi qaala odishe bazzo biittafe yis. Yihuda biittan de7iya asay ubbaynne Yerusalaame katamaa asa ubbay Yohaannisakko yoosona. Bantta nagara paaxin, Yohaannisi entta Yorddaanose Shaafan xammaqees.
Yohaannisi gimale ikiseppe dadettida afila ma77ees. Ba xeessan dafo danccees; qassi boolenne degera eessi mees. 2Kawo 1:8 Yohaannisi qaala odishe, “Taappe guyera daro minneyssi yees. Hari attoshin, taani iya caammaa wodoruwa hokkada billanaw bessike. Taani hinttena haathan xammaqays, shin I hinttena Geeshsha Ayyaanan xammaqana” yaagis.
Yesuusa paacetethaa
(Maato 3:13-17; 4:1-11; Luuqa 3:21-22; 4:1-13)
Yesuusi he wode Galiila biittan de7iya Naazirete katamaappe yin, Yohaannisi Yorddaanose Shaafan iya xammaqis. 10 Yesuusi haathaafe keyaa wode saloy dooyettin, Geeshsha Ayyaanay ba bolla holeda wodhdhishin be7is. 11 Qassi saloppe, “Taani dosiya ta na7ay nena; ta nenan ufayttays” yaagiya qaalay yis. Medhe 22:2; Maz 2:7; Isa 42:1; Maato 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luuqa 3:22
12 Iira Geeshsha Ayyaanay Yesuusa bazzo biitta efis. 13 Yesuusi bazzo biittan Xalahen paacettishe oytamu gallas gam77is. Do7atara de7is, shin kiitanchchoti yidi iya maaddidosona.
Yesuusi molo oykkiya oyddu asata xeegis
(Maato 4:12-22; Luuqa 4:14-15; 5:1-11)
14 Yohaannisi qashettidaappe guye Yesuusi Xoossaa kawotethaa Wonggelaa odishe Galiila biittaa bis. 15 Yan, “Wodey gakkis; Xoossaa kawotethay matattis. Hintte nagaraappe simmidi, Wonggelan ammanite” yaagis. Maato 3:2
16 Yesuusi Galiila Abbaa matara aadhdhishe, molo oykkiya, Simoonanne iya ishaa Inddiriyasa, bantta gitiya abban yeggeyssata be7is. 17 Enttako, “Tana kaallite; taani hinttena ase oythu tamaarssana” yaagis. 18 Entti sohuwara bantta gitiya yeggi aggidi Yesuusa kaallidosona.
19 Yesuusi guuthi sinthe bidi, nam77u ishata Zabdiyoosa nayta, Yayqoobanne Yohaannisa wogoluwa giddon bantta gitiya giigiseyssata be7is. 20 I entta be7ida mela xeegis. Entti bantta aawa Zabdiyoosa, iya oosanchchotara wogoluwa giddon yeggi aggidi Yesuusa kaallidi bidosona.
Tuna ayyaanay oykkida uray paxis
(Luuqa 4:31-37)
21 Entti Qifirnahoome katamaa gelidosona. Sambbaati gelida mela Yesuusi ellesidi Ayhude Woosa Keethi gelidi tamaarsso oykkis. 22 Maatara de7iya asada tamaarssesippe attin higge asttamaaretatho tamaarssonna gisho asay iya timirttiyan malaalettidosona. Maato 7:28
23 He wode tuna ayyaanay oykkida issi uray Ayhude Woosa Keethi gelidi ba qaala dhoqqu oothidi, 24 “Naazirete Yesuusa, neeni nuuppe ay koyay? Nuna dhayssanaw yadi? Neeni ooneekko ta erays; neeni Xoossaa Geeshshaa gidikkii?” yaagis.
25 Yesuusi he tuna ayyaanaa, “Hayza, ha addiyafe keya” gidi kiittis.
26 Tuna ayyaanay uraa daferethidi, waassidi iyappe keyis. 27 Asay ubbay malaalettidi, “Hayssi aybee? Ha uray ba maatan hari attoshin tuna ayyaanatakka kiittees. Entti iyaw kiitettosona; hayssi aybi ooratha timirtte?” gidi, bantta giddon issoy issuwa oychchidosona.
28 Yesuusa sunthay ellesidi Galiila biittan de7iya heera ubban keyis.
Yesuusi daro hargganchchota pathis
(Maato 8:14-17; Luuqa 4:38-41)
29 Yesuusi Ayhude Woosa Keethafe keyidi, Yayqoobaranne Yohaannisara Simoona soonne Inddiriyasa soo bis. 30 Simoona machche aayyaa qoxo misha harggada zin77idaaro Yesuusi yaa gakkiya wode iyaw odidosona. 31 I iikko shiiqidi, I kushiya oykkidi, iyo denthi essis. Qoxoynne mishay aggin iya entta mokkasu.
32 Harggida asa ubbaanne tuna ayyaanati oykkida asa ubbaa omarssi away wullidaappe guye iyaakko ehidosona. 33 Kataman de7iya asa ubbay he keetha kare shiiqidosona. 34 Yesuusi dumma dumma harggen oykettida daro asaa pathidi, daro tuna ayyaanata kessis. I ooneekko tuna ayyaanati erida gisho entta odisonna diggis.
Yesuusi Galiilan tamaarssis
(Luuqa 4:42-44)
35 Yesuusi wontta guura denddidi, asi baynna bessi bidi, yan Xoossaa woossis. 36 Simooninne iyara de7eyssati iya koyishe bidosona. 37 Entti iya demmidi, “Asay ubbay nena koyees” yaagidosona.
38 Yesuusi qassi entta, “He heeran de7iya hara katamata yedhdhite. Taani yiday Wonggelaa odanaw gidiya gisho yankka qaala odanaw bessees” yaagis. 39 Ayhude Woosa Keethatan qaala odishenne tuna ayyaanata kessishe, Galiila biitta ubban yuuyis. Maato 4:23; 9:35
Yesuusi baro hargganchchuwa pathis
(Maato 8:1-4; Luuqa 5:12-17)
40 Baroy oykkida issi uray Yesuusakko yidi, iya sinthan gulbbatidi, “Neeni koykko tana geeshshanaw dandda7aasa” yaagidi woossis.
41 Yesuusi iyaw qadhettidi, ba kushiya yeddidi iya bochchidi, “Taani koyays, geeya” yaagis. 42 Sohuwara baroy uraa yeddin uray paxis. 43 Yesuusi uraa minthi naagisidi kessi yeddis. 44 Yesuusi iya, “Nena era, hayssa ooddeskka odoppa. Shin bada ne asatethaa kahine bessa. Neeni ha77i geeshshi gididayssa asaa erisanaw, Musey kiittida yarshshuwa yarshsha” yaagis. Leewe 14:1
45 Shin uray bidi, guta ubban asa ubbaas odis. Hessa gisho, Yesuusi qoncce keyidi, katama gelanaw dandda7ibeenna. Shin asi baynnason gaxan de7is; qassi asay ubba bessafe iyaakko yoosona.

1:2 Mil 3:1

1:3 Isa 40:3

1:6 2Kawo 1:8

1:11 Medhe 22:2; Maz 2:7; Isa 42:1; Maato 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luuqa 3:22

1:15 Maato 3:2

1:22 Maato 7:28

1:39 Maato 4:23; 9:35

1:44 Leewe 14:1