Phawuloosi Filphisiyuusa Asaas
Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Phawuloosi Filphisiyuusa asaas xaafida kiitay xaafettiday, Roome biittan Maqedooniya awurajjan, Filphisiyuusa biittan de7iya woosa keethaassa. He woosa keethay Phawuloosi Awuroppa biittan koyro essida woosa keethi. Ha kiitay xaafettiday, Phawuloosi qasho keethan de7iya wode hara ammaniyaa oosanchchoti iya ixxida wodenne Filphisiyuusa woosa keethan denddida worddo timirttiya gaason iya wozanay daro azzanida wode. Gidoshin, Phawuloosi Yesuus Kiristtoosa minthidi ammaniyaa gisho ha kiitan qonccidi benttey, ufayssinne kumetha ammanetethi. Filphisiyuusan de7iya daro asay Roomeppe di7ettidi yida asi. Entti Roome biittaas mishettoosonanne loythi naagoosona. Enttafe issoti issoti ammanidi bantta biitta asan goodettidosona. He gooday entta bolla metonne manqotethi ehis (Ha.O 16:20-21).
Phawuloosi ha kiitaa xaafida koyro gaasoy iya metuwa wode iya maaddanaw Filphisiyuusa ammaniyaa asay imota iyaw yeddida gisho entta galatanaassa. Iya bollanne entta bolla dumma dumma metoy gakkidabaa gidikkoka entti minettana melanne kumethi ammanettidi daana mela ha demmida injjiyan entta minthethees. Ceeqonne otoro aggidi, Yesuus Kiristtoosa ashkketethan entti kumana mela minthidi entta akeekisees. Yesuus Kiristtoosara issife gidon entti demmida de7oy Xoossaa aadho keehatethaafe pulttidayssanne ammanon entti ekkidayssafe attin Ayhudeta wogaa polon benttidabaa gidonnayssa entta akeekisees. Yesuus Kiristtoosara issife de7iya ubbaas Xoossay immiya saruwanne ufayssaa enttaw xaafees.
Ha kiitay erettey ufayssi, ammanetethi, issifetethinne ammanon minnidi de7o qonccisidi besseyssana. Hessa bolla gujjidi, Phawuloosi Filphisiyuusa woosa keethaa siiqiya gita siiquwa qonccisees.
Filphisiyuusa kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-11
Phawuloosi hanidi de7iya duussaa 1:12-26
Ammanon leemiso de7o 1:27-2:18
Ximotiyoosasinne Ephphaafiraditus de7iya qofaa 2:19-30
Morkketappenne iitatappe naagetethi 3:1-4:9
Phawuloosanne Filphisiyuusa ammaniyaa asaa 4:10-20
Sarothonne anjjo 4:21-23
1
Kiristtoos Yesuusara issifida gisho Xoossabaa gidida, Filphisiyuusa kataman de7iya woosa keethaa cimatasinne daaqoneta ubbaas. Yesuus Kiristtoosa aylle gidida, Phawuloosappenne Ximotiyoosappe kiitettida kiitaa. Ha.O 16:12
Nu Aawa Xoossaafenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido.
Phawuloosa galata woosaa
Taani hinttena qoppiya wode ubban, ta Xoossaa galatays. Taani hintte ubbaas Xoossaa woossiya wode ufayssan woossays. Hintte koyro gallasappe ha77i gakkanaw, Wonggelaa markkatteyssan taara issife gididi, tana maaddida gisho Xoossaa galatays. Hintte giddon lo77o ooso doomida Xoossay, Kiristtoos Yesuusi simmiya gallasay gakkanaw, polanayssa erays.
Hintte ubba wode ta wozanan de7eeta. Taani ubba wodekka hessada qoppanaw bessees. Ha77i taani qashon de7ashenne qashettanaappe sinthe Wonggelaa naagoninne Wonggelaa mintha eson Xoossay taw qaadida qaadaa hintteka taara shaakettideta. Taani hinttena ubbaa Kiristtoos Yesuusa siiquwan ay mela laamotiyakko Xoossay taw markka.
Hintte siiqoy tuma eratetharanne akeekara issife gujji gujji diccana mela Xoossaa woossays. 10 Hessan hintte lo77obaa shaakkidi, dooreyssata, Kiristtoosi simmiya gallasan geeshshatanne borettonnayssata gidana. 11 Hintte de7oy Xoossaa bonchchuwasinne galatas Yesuus Kiristtoosa baggara benttiya xillotethaa ayfiyaan kumidi ayfana.
Phawuloosa qashetethay Wonggelay dalggana mela maaddis
12 Ta ishato, tana gakkida ubbay Wonggelay dalggana mela tuma maaddidayssa hintte erana mela koyays. 13 Taani Kiristtoosa gisho qashettidayssa, kawo keethaa naageyssatinne hayssan de7iya harati ubbay eroosona. Ha.O 28:30 14 Ta qashuwa gaason nu ishatappe daroti Godan keehi ammanettidosona. Hessa gisho, Xoossaa qaala yashshi baynna kaseyssafe aadhdhi minnidi odana mela minotethi demmidosona.
15 Gidoshin, issoti issoti qanaateninne palaman Kiristtoosabaa odoosona, shin harati suure wozanappe odoosona. 16 Suure wozanappe odeyssati, Xoossay taw Wonggelaa naago ooso immidayssa eriya gisho siiqon odoosona. 17 Shin tana qanaateyssati ta qashuwa bolla hara meto ehanabaa enttaw daanin banttana dosidi Kiristtoosabaa odoosonappe attin tuma wozanappe odokkona.
18 Hessi aykkoka metenna. Tuma ogen gidin woykko worddo ogen gidin he ubban Kiristtoosi sabbakettees. Tana hessi ufayssees. Qassi harabay tana ufayssiyabay, 19 taani hintte woosaninne Yesuus Kiristtoosa Ayyaana maaduwan attanayssa eriya gisho tana ufayssees. 20 Ta gita amoynne ufayssan naagiya naagoy ta yeellatonna attanayssa. Shin ubba wode ootheyssada, ha77ika taani paxa de7in woykko hayqqin yayyonna ta kumetha asatethan Kiristtoosi bonchchettana gada minotethan odays. 21 Ta de7ikkoka Kiristtoosa xalaalas de7ays; qassi ta hayqqikokka taw aadhdhida wodhe. 22 Shin ta paxa de7ikko ayfey de7iya ooso oothana. Shin paxa de7eyssafenne hayqoppe awussa dooranekko taw erettenna. 23 Taani ha nam77atappe awussa dooranekko un77ettas. Ha de7uwappe shaakettada Kiristtoosara issife daanaw amottays; Kiristtoosara issife de7eyssi ubbaafe aadhdhida lo77o. 24 Shin taani hintte gisho paxa de7eyssi hinttew daro koshshiyabaa.
25 Hessa taani geeshshada erays; taani, hintte ammanon diccanaadanne ufayttanaada hinttera paxa daana. 26 Hessa gisho, taani hintteko simmada yaa wode Kiristtoos Yesuusara hintte de7iya de7uwan tanan de7iya ceeqetethay hinttew darana.
27 Ubbaafe aathidi, hintte Kiristtoosa Wonggelaas bonchcho ehiya de7o de7ite. Ta hinttena be7in woykko be7onna ixxin hintte issi qofan minnidi eqqidi, harati Wonggelan ammanana mela issi wozanan gididi issife baaxeteyssa ta si7ana. 28 Hintte morkketas yayyofite. Entti hinttera eqettiyaba gidikko hessi hinttew atotethaas, enttaw dhayos Xoossaafe gidida malla. 29 Kiristtoosas oothiya qaaday hinttew imettiday, hintte iya ammanana mela xalaala gidonnashin hintte iya gisho meto ekkana melassa. 30 Hessa gisho, hintte ta waaya kase be7ideta; ha77ika ta waayetteyssa si7eeta. Hintteka ta waaya mela waayetteta. Ha.O 16:19-40

1:1 Ha.O 16:12

1:13 Ha.O 28:30

1:30 Ha.O 16:19-40