Phawuloosi Titos
Xaafida Kiitaa
Gaatha Qofaa
Titoy Ayhude gidonna asi, shin guyeppe ammanidi, Phawuloosi Wonggelaa kiitaa oosuwa oothiya wode matan iya maaddida asi. He wode Titoy, woosa keethaa xeellanawunne naaganaw Qarxeesa biittan attis. Ha kiitay heedzu ayfe qofata oykkees.
1) Woosa keethaa aysiya asay, iita duussu de7iya Qarxeesa asaa matan ay mela lo77o duussu daanaw koshshiyako Tito akeekisees.
2) Woosa keethaa giddon de7iya dumma dumma cugeta, hessika, cima asata, yalaga addetanne aylleta waati tamaarssanaw bessiyako Tito zorees.
3) Ammaniyaa asaa ammano duussabaa, hessika, sarotethaninne siiqon daanabaa, woosa keethaa giddofe ooshshi, palamaanne shaahotethi digganabaa Titos zore immees.
Tito kiitaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-4
Woosa keethi kaalethiya asaa 1:5-16
Woosa keethan de7iya dumma dumma cugata ooso 2:1-15
Zorenne naagiso 3:1-11
Kushsha qofaa 3:12-15
1
Yesuus Kiristtoosa hawaareynne Xoossaa aylley, Phawuloosi, xaafida dabddaabbiya. Xoossay doorida asaa ammanuwa dichchanaadanne tuma ayyaana de7uwa waanidi daanekko bessiya tumaa eraakko entta kaalethanaw taani kiitettas. He ammanoynne eratethay merinaa de7uwa ufayssaa bolla zemppis. Hessa daro wodeppe sinthe worddotonna Xoossay nuus immana gidi qaala gelis. Nuna ashshiya Xoossay ba woden ha kiitaa odana mela taw hadara immis.
Nu kothe ammanuwan ta tuma na7aa gidida Tito,
Xoossaa Aawappenne nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay new gido. 2Qoro 8:23; Gala 2:3; 2Ximo 4:10
Titoy Qarxeesan oothiya oosuwa
Taani nena Qarxeesan aggada yiday, neeni attidabaa giigisanaadanne taani kiittidayssada katamaa ubban woosa keetha cimata doorana melassa. Cimi borettonnayssa, issi machche azinaa, maara dhayon woykko kiitetetha ixon asi boronna ammaniyaa nayti de7iya asi gidanaw bessees. 1Ximo 3:2-7 Woosa keetha cimi Xoossaa oosuwa hadara ekkida gisho borettonnayssa, otorttonayssa, elle yilottonnayssa, mathottonayssa, oda medhdhonayssanne bessonna go77as dafettonayssa gidanaw bessees. Shin imathe mokkeyssa, lo77obaa ubbaa doseyssa, akeekanchcho, xillo, geeshshinne bana haareyssa gidanaw bessees. Harata suure timirttiyan minthethanawunne he timirttiya ixxeyssata zaaranaw ba tamaarida tuma qaalan minnidi eqqanaw bessees.
10 Kiitettonayssati, pathonna oda odetteyssati, cimmeyssati ubbaka qaxxaretetha wogaa naagiya daro asati de7oosona. 11 Entti bessonna ogen miishe demmanaw koyidi, tamaarssanaw bessonnabaa tamaarssishe keetha asaa ubbaa iissiya gisho entta timirttiya teqqanaw bessees. 12 Entta nabetappe issoy, “Qarxeesa asay ubba wode worddo odettoosona; iita do7atanne azalla yarambbata”* Qarxeesa asay ubba wode worddo odettoosona; iita do7atanne azalla yarambbata: Hessa yaagidi odida nabey Ephimenddesa geetettees. yaagis. 13 Ha markkatethay tuma markkatethi. Hessa gisho, enttaw tuma ammanoy daana mela entta hanqetta. 14 Tumaa ixxiya asaa timirttiyanne Ayhudeta pathonna tossiya si7onna mela entta seera. 15 Banttaw geeshshi gididayssatas ubbay geeshshi, shin tunatasinne ammanonnaysstas entta qofaynne kahay tunida gisho enttaw aybikka geeshshi gidenna. 16 Entti nu Xoossaa eroos goosona, shin bantta oosuwan iya kaddoosona. Entti Xoossan ixettidayssata, kiitettonayssatanne lo77o ooso ubbaas gidonnayssata.
 

1:4 2Qoro 8:23; Gala 2:3; 2Ximo 4:10

1:6 1Ximo 3:2-7

*1:12 Qarxeesa asay ubba wode worddo odettoosona; iita do7atanne azalla yarambbata: Hessa yaagidi odida nabey Ephimenddesa geetettees.