Makitu kɨ dɔkete kɨ Pol ndangɨ adɨ
Korentɨ’gɨ
Ta dɔ makitu’tɨ kɨ dɔkete kɨ Pol ndangɨ adɨ korentɨ’gɨ
Makitu kin, Pol ndangɨ adɨ Korentɨ’gɨ to njekul de’gɨ lə Luwə ə ndigɨ kul njekawnan kɨ inɓe ində ginn’de ɓebo Korentɨ’tɨ be. Kagilo’ə’tɨ kin, Korentɨ in burədɔ ngann ɓe’gɨ kɨ Rɔm on dɔ’de dɔnangɨ Akay’tɨ. Korentɨ in ɓebo kɨ gatɨ kɨ ra kɨ me’tɨ to mbar mbar. Nyamajɨ kɨ ɔjidɔ nyajibəlɓe’gɨ to’i’tɨ ngayn tɔ. Ra yo’gɨ kɨ dangɨ dangɨ num, ra kaya kaa ɓar tɔ’de kɨ dum tɔ. Me nya’gɨ’tɨ kɨ majel kin ə, njekawnan kɨ indəi ginn’de ngɔsine ɓay kin a sangɨ row kadɨ panjiyə’de to kɨ go Poyta kɨ majɨ’tɨ kɨ ingəi. Ginn’ə kin ə ndangi makitu uləi adi Pol kadɨ tɔjɨ’de gorow taa nan, kɨ ta kɨ dɔ kusɔ da kɨ de’gɨ ɓari yo, ta kɨ dɔ kadikare’gɨ kɨ dangɨ dangɨ kɨ Ndil Luwə kanyi njekawnan’gɨ kadɨ rai kulə dɔnan’tɨ dann’de’tɨ. Njekawkulə Pol təl lə’de’tɨ ɔjidɔ nya’gɨ kakin ningə təl ra dɔ’tɨ non el’de ta dɔ ganginan kɨ dann njekawnan’tɨ, hal kaya kɨ ra, səkinan lə njekunme’gɨ dann’de’tɨ non njegangita kɨ dɔnangɨ’tɨ ne, kon mudɨ nam lə Burəɓe, kɨ kində taa lo koy’tɨ. Me nya’gɨ’tɨ kin pətɨ Pol tɔjɨ hal kɨ panjiyə kɨ ndigɨ to’tɨ kɨ kadɨ njekunme’de kadɨ Kirisitɨ awi’n (13).
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ 1.1-9. Ganginan’gɨ kɨ dann njekawnan’tɨ 1.10-4.21. Panjiyə kɨ majel lə njekunme’gɨ dann njekawnan’tɨ 5-6. Ta dɔ taa nan’tɨ 7. Taa k’inyə taa lə njekunme ngang’a to non 8-10. Kadɨ burnan goto lo kawnan’tɨ, ningə ndiginan 11-14. Te lo koy’tɨ 15. Mbon nyamajɨ’gɨ kɨ nan’tɨ tadɔ nje kɨ Jerujalem, kɔjitara kaw mbah kɨ kuwə jɨ nan 16.
1
Kuwə ji nan
Par kɨ rɔ’m’tɨ m’in Pol kɨ Luwə ɓarɨ’m kigo me ndigɨ’tɨ li’ə kadɨ m’in njekawkulə lə Jeju Kirisitɨ. Nan’tɨ kɨ ngonnkon’je Sositenn* 1.1 KNK 18.17, j’uwə ji njekawnan’gɨ kɨ sii Korentɨ’tɨ 1.2 KNK 18.1, j’uwə ji nje kɨ Luwə ɔr’de me majel’tɨ kɔ kɨ gorow kində rɔ nan’tɨ me tɔ Jeju Kirisitɨ, j’uwə ji nje kɨ Luwə ɓar’de to de’gɨ kɨ kar njay lə’ne, j’uwə ji de’gɨ pətɨ kɨ, me lo’gɨ’tɨ kɨ dangɨ dangɨ, isɨ ɓari tɔ Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ, Burəɓe lə’de kɨ Burəɓe lə’je. Kadɨ memajɨ kɨ kisimajɨ lə Baw’je Luwə ingɨ kɨ Burəɓe Jeju Kirisitɨ in nan’tɨ sese.
Ramajɨ Lə Luwə me Kirisitɨ’tɨ
M’ra oyo Luwə lə’m kɨ ndɔ’gɨ ndɔ’gɨ tadɔ lə’se. M’ra’a oyo ɔjidɔ memajɨ li’ə kɨ to dɔ’se’tɨ me kində rɔ nan’tɨ me tɔ Jeju Kirisitɨ. Tadɔ me kində rɔ nan’tɨ kɨ Kirisitɨ kin ə majɨ urɨ’n’se me kujita’tɨ kɨ me nya gər’tɨ. Najɨ kɨ man kɨ dɔ Kirisitɨ’tɨ in kɨ man kɨ tɔgɨ dann’se’tɨ, adɨ kadikare madɨ kare kɨ du’se goto. Isɨ nginəi ndɔ kɨ Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ a te’n bus. Kirisitɨ inɓe kɨ dɔ’ne a adɨ’se tɔgɨ kadɨ uwəi rɔ’se ba bitɨ dɔboy ndɔ’tɨ. A adɨ uwəi rɔ’de ba kadɨ ndɔ təl Burəɓe Jeju Kirisitɨ ə in kɨ ta dɔ’se’tɨ el. Tadɔ Luwə kɨ nje ɓar’se, ulə’se nan’tɨ kɨ Ngonn’o Jeju Kirisitɨ kɨ Burəɓe lə’je, in Luwə kɨ nje ra nya kɨ low’ə’tɨ. 10 Ngannkon’m’gɨ, m’ndəjɨ’se me tɔ Burəɓe’tɨ lə’je Jeju Kirisitɨ kadɨ adɨ ndu’se in nan’tɨ. Adi gangɨ nan goto dann’se’tɨ. Majɨ kadɨ adi ta mər’se’gɨ kɨ hangal’se’gɨ in nan’tɨ kareba. 11 Tadɔ ri ə m’elta kin be wa ngannkon’m’gɨ? M’el be tadɔ de’gɨ kɨ Kolowe’tɨ eli m’in ta gakinan lə’se adi’m’in m’oo. 12 Ningə nya kɨ m’ge kadɨ m’el’se, m’oo tokɨ dann’se’tɨ de madɨ ene: «M’in de lə Pol», kɨ nungɨ ene: «M’in de lə Apolosɨ 1.12 KNK 18.24», kɨ rangɨ ene: «M’in de lə Piyər», ə in kɨ rangɨ ɓay ene: «M’in lə Kirisitɨ». 13 Eke Kirisitɨ gangɨ rɔ’ne’gɨ dana wa? Ke in Pol ə ɓəri’ə dɔ kagidəsɨ’tɨ tadɔ lə’se wa? Ke rai’se batəm me tɔ Pol’tɨ wa? 14 M’ra oyo Luwə tokɨ ra adɨ m’ra batəm de madɨ kare dann’se’tɨ el. De’gɨ kɨ m’ra’de batəm in Kirisipusɨ§ 1.14 KNK 18.8 ingɨ kɨ Gayusɨ par. 15 De madɨ kare kɨ a ene rai’ne batəm me tɔ’m’tɨ goto. 16 De’gɨ kɨ m’ra’de batəm ɓay tɔ ə in nje kɨ me kəy’tɨ lə Stepanasɨ. Kɨ rangɨ to non ningə, m’oo el nga. 17 In tadɔ kiləmbər Poyta kɨ majɨ ə Kirisitɨ ulə’m, um in tadɔ ra batəm el. Kiləmbər Poyta kɨ majɨ kin in kɨ gosita kɨ ta’tɨ el. Re in kɨ gosita kɨ ta’tɨ ningə, koy Kirisitɨ dɔ kagidəsɨ’tɨ a təl nya kɨ nda’a goto.
Kirisitɨ in tɔgɨ kɨ tər lə Luwə
18 Mbər koy Kirisitɨ dɔ kagidəsɨ’tɨ in ta mbo kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ isɨ awi tujɨ’tɨ. Nan kɨ rɔ’je’tɨ j’in kɨ j’ingəi kajɨ ningə in tɔgɨ lə Luwə. 19 Makitu lə Luwə ene: «M’a m’tujɨ tər lə nje tər’gɨ, ningə nje nya gərɨ’gɨ, m’a m’row ta nyagər lə’de kadɨ təl nya kɨ kare* 1.19 Ejay 29.1420 Nje tər in ra be? Njendo ndukun in ra be? Nje manjɨ ta in ra be dɔkagilo’tɨ kin? Tər lə de kɨ dɔnangɨ’tɨ ə Luwə təl’ə nya kɨ mbo’tɨ. 21 In be tadɔ tər kɨ dɔnangɨ’tɨ ne asɨ kadɨ aw kɨ de’gɨ adɨ gəri tər lə Luwə el. In be ə Luwə ndigɨ ngayn kadɨ n’ajɨ de’gɨ kɨ uni me’de adi’ə. De’gɨ kɨ adi’ə me’de kɨ gorow kiləmbər Poyta kɨ majɨ kɨ de oo ə to to ta mbo yo. 22 *Juwipɨ’gɨ dəji kadɨ n’oyi nyakɔjɨ, Girekɨ sangi tər tɔ. 23 Kɨ sɔw dɔ’je ningə, j’iləmbər Kirisitɨ kɨ ɓəri’ə dɔ kagidəsɨ’tɨ. Mbər kin təl jigɨ tugə Juwipɨ’gɨ, ə in ta mbo kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el tɔ. 24 Nan kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el kɨ Luwə ɓar’de ningə, mbər lə Kirisitɨ kin ə in tɔgɨ kɨ tər lə Luwə tadɔ lə’de. 25 Tadɔ ta mbo lə Luwə kin in tər kɨ utə tər lə de’gɨ, ə tɔgɨ goto lə Luwə kin in tɔgɨ kɨ utə tɔgɨ lə de’gɨ tɔ.
26 Ngannkon’gɨ, indəi kum’se majɨ oyi. Dann’se’tɨ kɨ Luwə ɓar’se kin, nje tər’gɨ kigo darɔ’tɨ in ngayn el, nje tɔgɨ’gɨ in ngayn el, nje tɔɓar’gɨ in ngayn el tɔ. 27 Ningə kadɨ in gəri tokɨ Luwə mbətɨ nya’gɨ kɨ nje tɔgɨ el kɨ dɔnangɨ’tɨ ne kadɨ ulə’n rɔsɔl dɔ nya’gɨ’tɨ kɨ nje tɔgɨ. 28 Luwə mbətɨ nya’gɨ kɨ kum’ə goto, nya kɨ de’gɨ kidi’de dɔnangɨ’tɨ, nya’gɨ kɨ in nya madɨ el, tadɔ row’n ta nya’gɨ kɨ de’gɨ oy nda’de. 29 Be kadɨ de madɨ ində gu’ne non Luwə’tɨ el. 30 In Luwə ə ulə’se nan’tɨ me tɔ Jeju Kirisitɨ. Nan kɨ ɓone in tər lə’je kɨ in rɔ Luwə’tɨ. In ə, kɨ gorow li’ə, Luwə ɔrɨ’n ta dɔ’je’tɨ, adɨ j’ar njay, taa’je ilə’je taa ji majel’tɨ. 31 In be tokɨ Makitu lə Luwə el’n ene: «De kɨ ge kində gu’ne ningə, majɨ kadɨ un Burəɓe ə ində’n gu’ne 1.31 Jeremi 9.23

*1:1 1.1 KNK 18.17

1:2 1.2 KNK 18.1

1:12 1.12 KNK 18.24

§1:14 1.14 KNK 18.8

*1:19 1.19 Ejay 29.14

1:31 1.31 Jeremi 9.23