Makitu kɨ dɔkete kɨ
Jan
ndangɨ
Ta kɨ dɔ makitu’tɨ kɨ dɔkete kɨ Jan ndangɨ
Makitu kin tɔjɨ tokɨ nya to rɔ Jan, ə ta’a on me’ə tadɔ de’gɨ madɨ’gɨ isɨ tuləi njekunme’gɨ nan’tɨ. Ko degə’gɨ kin eli eyina ngonn Luwə təl de el ningə eyina Jeju in de kɨ Luwə mbət’ə el tɔ. De kɨ un me’ne adɨ ta kin, ra tɔgɨ kində rɔ’ne nan’tɨ kɨ Luwə kɨ Jeju Kirisitɨ el taa ra tɔgɨ kində rɔ’ne nan’tɨ majɨ kɨ ndəgɨ njekunme’gɨ el tɔ. Kirisitɨ Jeju in ngonn Luwə kɨ təl de. De kɨ gər ta kin el in njeta lə Kirisitɨ. Luwə in kunjɨ nu in ndigɨ nu: De kɨ in lə Luwə ə isɨ me kunjɨ’tɨ kɨ me ndigɨ’tɨ. In kin ə, in tarow kɨ kadɨ de uwə’n nam kɨ Luwə kɨ ndəgɨ njekunme’gɨ.
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ 1.1-4. Kunjɨ kɨ lo kɨ diw 1.5-2.27. Ngann’gɨ lə Luwə 2.28-3.24. Njekeltakita Luwə’tɨ kɨ ngom 4.1-6. Ndiginan me kunme’tɨ kɨ kulə’ə’gɨ 4.7-5.12. De kɨ un me’ne ə in lə Luwə 5.13-21.
1
Ta Kajɨ
Nya kɨ in lo kulə ngirə nya’gɨ’tɨ* 1.1 Jan 1.1, nya kɨ j’oo kɨ mbi’je, nya kɨ j’oo kɨ kum’je, nya kɨ jɨ gon majɨ majɨ, nya kɨ ji’je ɔdɨ, in ta kajɨ kɨ bitɨ kɨ non’tɨ. Kajɨ kin ɔdɨ rɔ’ne adɨ j’oo’ə kɨ kum’je; jɨ mannajɨ li’ə. Ningə in tadɔ kin ə, j’isɨ j’ilə’se mbər kajɨ kɨ kete in rɔ Baw’je Luwə’tɨ, ə go’tɨ, in kɨ te kɨ dɔ’a k’adɨ’je. Nya kɨ j’oo kɨ kum’je num, j’oo kɨ mbi’je num, ə in kaa j’ilə’se mbər’ə tɔ. Lo kin’tɨ, jɨ rai madɨ nan’tɨ se’de dɔ me kasɨ nan’tɨ kɨ j’aw’n kɨ Baw’je Luwə num, kɨ Ngonn’o Jeju Kirisitɨ num kin. Ningə jɨ ndangɨ makitu kin j’adɨ’se kadɨ rɔnel lə’je asɨ nan rerere.
Njiyə me kunjɨ’tɨ
Luwə in kunjɨ, ngonn lo kɨ duw kɨ nden be ka goto rɔ’a’tɨ, ningə in kin ə in ta kiləmbər’ə kɨ j’ingəi ta Jeju Kirisitɨ’tɨ ə j’in j’ilə’se mbər’ə. Kin ə re j’eli j’eyina me’je in nan’tɨ kɨ Luwə, ningə j’awi non jɨ njiyəi me lo kɨ diw’tɨ ɓay ə, j’in nje ngom’gɨ, nya kɨ rɔta’tɨ goto rɔ’je’tɨ. A re jɨ njiyəi me kunjɨ’tɨ tokɨ Luwə inɓe in’n me kunjɨ kin be ə, jɨ rai madɨ nan kɨ nan num, taa mosɨ Jeju kɨ Ngonn’o ar’je njay dɔ majel’gɨ’tɨ lə’je pətɨ kɔ tɔ.
Kin ə re j’eli j’eyina jɨ rai majel el ə, j’isɨ j’ədi rɔ’je j’inɓe’gɨ, taa nya kɨ rɔta’tɨ goto rɔ’je’tɨ tɔ. Nan re jɨ tɔr ndu’je dɔ majel’gɨ’tɨ lə’je ə, Luwə kɨ in de kɨ nje ra nya kɨ low’ə’tɨ num, in de kɨ dana num kin a inyə go majel’gɨ lə’je kɔ, taa a ar’je njay dɔ ra go’tɨ’el’gɨ lə’je pətɨ kɔ tɔ. 10 A kin ə re j’eli j’eyina j’in njeramajel’gɨ el ə, jɨ ɓari Luwə nje ngom, ningə ta li’ə ka goto me’je’tɨ tɔ.

*1:1 1.1 Jan 1.1