5
Kulə lə njekɔrnon njekawnan’gɨ
Kɨ ngɔsine kin, m’ulə dingəm me ngatɔgɨ’gɨ’tɨ kɨ sii dann’se’tɨ. M’in kɨ m’in ngatɔgɨ madɨ’de, kɨ m’oo lo kon’gɨ kɨ ingə Kirisitɨ kɨ kum’m, m’in, m’a m’in lo tɔɓar’tɨ kɨ dɔ’a a te tɔ. Kadɨ uli njekawnan’gɨ to batɨ’gɨ kɨ Luwə ulə’de ji’se’tɨ. Kadɨ uli’de kigo kində dɔ’tɨ el, nan kigo me ndigɨ’tɨ tokɨ Luwə ndigɨ’n. Uli’de tadɔ k’ingə’n nar el, nan kadɨ in kɨ kadɨ rɔ kɨ tingəbil. Kadɨ rai ngar dɔ nje’gɨ’tɨ kɨ Luwə ulə’de ginn ji’se’tɨ kin el, nan kadɨ in nyandajɨ tadɔ lə’de yo taa. Ningə lokɨ Njekul batɨ’gɨ kibo a ində lo te bus ningə, a ingəi jɔgɨ tɔɓar kɨ ndolo’ə a goto el. Be tɔ ə, in ngann’gɨ, majɨ kadɨ uləi dɔ’se ginn tɔgɨ’tɨ lə ngatɔgɨ’gɨ. Ningə ingɨ pətɨ, kadɨ dɔ sɔl to dann’se’tɨ kɨ rɔ nan’tɨ. Tadɔ makitu lə Luwə el ene: «Luwə tanrɔ de’gɨ kɨ nje kun dɔ’de taa, ə adɨ memajɨ lə’ne de’gɨ kɨ nje sɔl dɔ’de* 5.5 Tər ta’gɨ 3.34Majɨ kadɨ sɔli dɔ’se ginn tɔgɨ ji Luwə’tɨ kɨ nje tɔgɨ, kadɨ to un dɔ’se taa dɔkagilo’ə’tɨ kɨ ɔjɨ. Ɔri mərta’gɨ lə’se ɓuki dɔ Luwə’tɨ, tadɔ in ə isɨ ində kum’ne go’se’tɨ. Majɨ kadɨ sii dɔ nja’se’tɨ kɨ kum kɨ k’ar njay, tadɔ njeban lə’se, Su a njiyə kɨ lo lo, non to ɓɔl kɨ a sangɨ de kadɨ to n’ruwə be. Rai dɔ nja’se’tɨ ngan me kunme’tɨ lə’se, tanyi’ə rɔ. Tadɔ gəri ɓətɨ, ngannkon’se’gɨ kɨ njekunme’gɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ’tɨ, isɨ ingəi ko kon kɨ isɨ ingəi kin tɔ. 10 A ingəi kon dɔkagilo nden be, nan Luwə kɨ memajɨ pətɨ in li’ə, kɨ ɓar’se kɨ me tɔjɨ’tɨ lə’ne kɨ dɔboy’o goto, kɨ me tɔ Kirisitɨ’tɨ, a təl ində’se majɨ gogɨ, a adɨ ngirə’se ngan, a adɨ’se tɔgɨ, taa a adɨ rai dɔ nja’se’tɨ ba tɔ. 11 Kadɨ tɔgɨ in li’ə kɨ dɔkagilo’gɨ kɨ dɔkagilo’gɨ. Amen!
Dɔboy ta kɨ kuwə ji nan
12 Ngonn makitu kɨ m’ndangɨ m’adɨ’se kin, njera sə’m kadɨ m’ndangɨ in Silben 5.12 KNK 15.22,40, kɨ m’oo’ə to ngonnkon’je kɨ nje ra nya kɨ low’ə’tɨ. M’ndangɨ m’adɨ’se kadɨ m’ulə’n dingəm me’se’tɨ, ə m’ɔjɨ’se m’adɨ in gəri tokɨ dɔyinan kɨ memajɨ kɨ rɔta’tɨ lə Luwə. 13 *Njekawnan’gɨ kɨ Babilon’tɨ, kɨ in nje kɨ Luwə mbətɨ’de, uwəi ji’se, taa ngonn’m Markɨ 5.13 KNK 12.12,25, 13.13, 15.37-39 kaa uwə ji’se tɔ. 14 M’dəjɨ’se kadɨ uwəi ji nan kuwə ji kɨ tɔjɨ ndigɨ lə ngannkon’nan’gɨ. Ningə kadɨ kisimajɨ lə Luwə in sese nan’tɨ, pətɨ me tɔ Kirisitɨ’tɨ.

*5:5 5.5 Tər ta’gɨ 3.34

5:12 5.12 KNK 15.22,40

5:13 5.13 KNK 12.12,25, 13.13, 15.37-39