Makitu kɨ nja joo kɨ Pol ndangɨ adɨ
Timote
Ta kɨ dɔ makitu’tɨ kɨ nja joo kɨ Pol ndangɨ adɨ Timote
Pol ndangɨ makitu kin kagilo kɨ in kəy dangay’tɨ. Pol ulə dingəm me Timote’tɨ kadɨ uwə tɔgɨ’ne ba me kagilo’ə’tɨ kɨ nje tusɨ kunme lə’de k’inyə kɔ banyinan kɨ dɔ mad’a’tɨ dɔ mad’a’tɨ. Majɨ kadɨ Timote elta lə Luwə ningə ndo’de nya ulə’n dingəm me’de’tɨ ningə kadɨ inɓe ore me’ne. Majɨ kadɨ in ngəm makitu kɨ ndangɨ kɨ ar njay lə Luwə kadɨ ɔri tarow me kisikidɔtaa’tɨ lə’i nu kadɨ in nyando lə’i nu (3.14-16). Majɨ ndajɨ kunme, kuwətɔgiba, kisidɔtɨ, kɨ ndigɨ lə Pol kɨ te dɔboy ndɔ kisikidɔtaa’tɨ li’ə (4.6-7).
Kon ta’gɨ kɨ me’tɨ: Kandɨ me ta’tɨ kɨ oyo kɨ ra Luwə 1.1-7. Poyta kɨ majɨ in kon 1.8-2.13. Kulə dingəm me nan’tɨ tadɔ kiləmbər Poyta kɨ majɨ kɨ rɔnel 2.14-4.8. Ta’gɨ kɨ ɔjidɔ Pol inɓe kɨ kuwə jɨ nan 4.9-22.
1
Kuwə ji nan
M’in Pol kɨ njekawkulə lə Jeju Kirisitɨ kigo ndigɨ’tɨ lə Luwə. Kulə ra’m in kadɨ m’iləmbər ta kajɨ kɨ Luwə un ndu’ne adɨ dɔ’tɨ kɨ takul kində rɔ nan’tɨ me tɔ Jeju Kirisitɨ. M’ulə kɨ makitu kin mad’i in Timote* 1.2 KNK 16.1 kɨ in ngonn ndigɨ lə’m. M’uwə ji’i ə m’dəjɨ kadɨ memajɨ kɨ k’oo kumtondoo kɨ kisimajɨ lə Luwə kɨ Baw’je ingɨ kɨ Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ in nan’tɨ sə’i.
Pol ra oyo Luwə
M’ra oyo Luwə kɨ m’njɨ m’ra kulə mad’a kɨ ngarme kɨ ar njay kɨ uwə’m kɨ ta tokɨ kaw’m’gɨ 1.3 Plp 3.4-5 rai kete be tɔ. Kondɔ kɨ kada lokɨ m’njɨ m’elta kɨ Luwə ningə, me’m olo dɔ’i’tɨ. Lokɨ me’m olo dɔ non’tɨ lə’i 1.4 1Ti 1.3, ɓo k’oyi ra’m ngayn kadɨ rɔnel lə’m rosɨ. Me’m olo dɔ kunme’tɨ lə’i kɨ rɔta’tɨ. Kunme kin in rɔ kawi Loyisɨ’tɨ kete ɓay taa to rɔ kon’i Enisɨ’tɨ tɔ. M’tadɨ el kadɨ kunme kin in ngarme’i’tɨ tɔ.
Pol dəjɨ Timote kadɨ ingə kon sə’ne tadɔ Poyta kɨ majɨ
Tadɔ kin ə, m’olo me’i dɔ ta’tɨ kin kadɨ ində kum’i majɨ go kadikare’tɨ lə Luwə kɨ ingə kigo memajɨ’tɨ li’ə, lokɨ m’ində ji’m dɔ’i’tɨ. Tokɨ rɔta’tɨ, Ndil kɨ kar njay kɨ Luwə adɨ’je, in Ndil ɓol el, nan in Ndil kɨ rosɨ kɨ tɔgɨ kɨ ndiginan. Taa in Ndil kində dɔ rɔ’tɨ tɔ. Adɨ rɔ’i sɔl’i tadɔ man najɨ dɔ Burəɓe’tɨ lə’je el. Taa adɨ rɔ’i sɔl’i dɔ’m’tɨ, m’in kɨ m’in kəy dangay’tɨ tadɔ li’ə kin el tɔ. Nan kadɨ ingə kon sə’m tadɔ Poyta kɨ majɨ kigo tɔgɨ’tɨ kɨ Luwə adi. Luwə kɨ ajɨ’je in ɓe’je, kadɨ kisikidɔtaa lə’je in kisikidɔtaa kɨ ar njay. Ra nya kin be tadɔ kulə ra’je’gɨ el, nan in kigo ndigɨ’tɨ kɨ memajɨ’tɨ li’ə. Memajɨ kin Luwə adɨ’je me tɔ Jeju Kirisitɨ’tɨ kete taa kadɨ ində dɔnangɨ. 10 Memajɨ kakin j’oyi kɨ kum’je ngɔsine kɨ takul re lə Njekajɨ’je Jeju Kirisitɨ. In ə koy təl nya kɨ kare’tɨ. Ningə kɨ takul Poyta kɨ majɨ, ra adɨ jɨ gəri kajɨ kɨ kisɨ kumngayira kɨ ar njay njay tɔ. 11 In tadɔ Poyta kɨ majɨ kin ə Luwə ində’m to nje kiləmbər num, njekawkulə num, taa njendo de’gɨ nya num tɔ. 12 In kin ə, in ginn k’ingə kon lə’m kɨ ngɔsine kin. Nan rɔ’m sɔl’m dɔ’tɨ el. Tokɨ rɔta’tɨ, m’gər Luwə kɨ m’un me’m m’ində dɔ’a’tɨ kin ɓətɨ. M’gər majɨ kadɨ tɔgɨ Luwə asɨ gakɨ kadɨ ində kum’ne go nya’tɨ kɨ adɨ’m bitɨ dɔboy ndɔ’tɨ. 13 Nyando kɨ ingə rɔ’m’tɨ, un to nyandajɨ me kunme’tɨ kɨ me ndigɨ nan’tɨ me tɔ Jeju Kirisitɨ kɨ adɨ’je me kində rɔ nan’tɨ si’ə. 14 In ngəm go nyando kɨ adi’nu kɨ takul Ndil Luwə kɨ isɨ me’je’tɨ majɨ.
Kuwə rɔ ba lə Onejipɔr
15 In gər kadɨ nje kɨ dɔnangɨ Aji’tɨ mbeti m’in. Pijel in kɨ Hermojenn in mbunə’de’tɨ tɔ. 16 Kɨ ɔjidɔ Onejipɔr, kadɨ ra majɨ lə Burəɓe in dɔ me kəy’tɨ li’ə. Tokɨ rɔta’tɨ, ulə dingəm me’m’tɨ taa taa. Ta rɔ’a sɔl’ɔ dɔ’m’tɨ me k’in’m kəy dangay’tɨ kin el tɔ. 17 Dɔkagilo kɨ te Rɔm’tɨ, sangɨ’m kɨ rɔ kɨ tinyi katɨ kadɨ ingə’m. 18 M’kɔy Burəɓe Jeju kadɨ adɨ Burəɓe Luwə oo kumtondoo lə Onejipɔr ndɔ gangɨ ta’tɨ. Taa inɓe kɨ dɔ’i, in gər utə ndəgɨ de’gɨ pətɨ, kulə’gɨ pətɨ kɨ Onejipɔr ra adɨ’m dɔnangɨ Epejɨ’tɨ.

*1:2 1.2 KNK 16.1

1:3 1.3 Plp 3.4-5

1:4 1.4 1Ti 1.3