7
About marriage
Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι·* μοι f35 A [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB,C [3%] NU καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι. Διὰ δὲ τὰς πορνείας, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. Τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν οφειλομενην ευνοιαν f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ οφειλην 𝕻46vℵA,B,C [4%] NU ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. Ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ αλλ rell ¦ αλλα ℵA,B,C [1%] NU ὁ ἀνήρ· ὁμοίως§ ομοιως rell ¦ ομοιος CP δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿* αλλ rell ¦ αλλα 𝕻46ℵA,B,C [2%] NU ἡ γυνή. Μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάζητε σχολαζητε f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ σχολασητε 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU ¦ σχολασηται [1%] ¦ σχολαζηται [1%] τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ νηστεια και τη f35 (92.4%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (6.7%) NU [homoioteleuton] ¦ ~ (0.8%) (‘prayer’ before ‘fasting’) προσευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθε§ συνερχεσθε f35 𝕻46 [56%] ¦ συνερχησθε [40%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ητε ℵA,B,C [4%] NU ἵνα μὴ πειράζῃ* πειραζη rell ¦ πειραζει [15%] ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.
Τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾿ ἐπιταγήν (θέλω γὰρ γαρ f35 B [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ δε 𝕻46ℵA,C [5%] NU πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ᾿ αλλ rell ¦ αλλα 𝕻46B,C [2%] NU ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει§ χαρισμα εχει f35 𝕻46 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B [4%] NU ¦ 1 C ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς* ος μεν ουτως ος f35 𝕻46 (95.5%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ο 23 ο ℵA,B,C (3.9%) NU ¦ four other readings (0.7%) δὲ οὕτως). Λέγω δὲ τοῖς τοις rell ¦ ταις [15%] ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις· καλὸν αὐτοῖς ἐστιν εστιν f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [6%] NU ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ· εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρεῖσσον§ κρεισσον f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κρειττον (𝕻46ℵ)B [2%] NU ¦ κρειτγον [1%] γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι.
Mixed marriages
10 Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω* παραγγελλω rell ¦ παραγγελω [5%] CP (οὐκ ἐγὼ ἀλλ᾿ αλλ rell ¦ αλλα ℵA,B [1%] NU ὁ Κύριος)· γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι 11 (ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω), καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12 Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω εγω λεγω f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,C [6%] NU (οὐχ ὁ Κύριος)· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ αὐτὴ§ αὐτη rell ¦ αὑτη NU συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν. 13 Καὶ γυνὴ ἥτις* ητις f35 A,B [90%] HF,RP,TR,CP ¦ ει τις 𝕻46ℵ [10%] OC,NU ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ αὐτὸς αυτος f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουτος 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν. αυτον f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον ανδρα 𝕻46A,B,C [3%] NU ¦ 1 ανδρα ℵ 14 Ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί·§ ανδρι f35 (94.9%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ αδελφω 𝕻46ℵA,B,C (3.5%) NU ¦ 1 πιστω (0.8%) ¦ two other readings (0.7%) ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 15 Εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω—οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς* ημας f35 𝕻46B [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ υμας ℵA,C [4%] NU ὁ Θεός. 16 Τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; Ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;
About other situations
17 Εἰ μή, ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ Θεός, εμερισεν ο θεος f35 (87.6%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 A (4.9%) ¦ 12 κυριος 𝕻46C (5.1%) NU ¦ 1 κυριος (1.2%) ¦ μεμερικεν 2 κυριος ℵB (0.7%) ¦ three other readings (0.5%) ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Κύριος, θεος εκαστον ως κεκληκεν ο κυριος f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 623451 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU οὕτως περιπατείτω (καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις§ ταις εκκλησιαις πασαις f35 𝕻46A,B,C [95%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ ~ 312 ℵ [5%] CP διατάσσομαι). 18 Περιτετμημένος τις ἐκλήθη; Μὴ ἐπισπάσθω. Ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη;* τις εκληθη f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ κεκληται 1 𝕻46ℵA,B [4%] NU ¦ 1 κεκληται 𝕻15 [1%] Μὴ περιτεμνέσθω. 19 Ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ. 20 Ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 21 Δοῦλος ἐκλήθης; Μή σοι μελέτω, ἀλλ᾿ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 22 Ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν. Ὁμοίως καὶ και f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻15(46)ℵA,B [3%] NU ¦ δε [1%] ¦ δε 1 [3%] ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 23 Τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 24 Ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ παρα f35 𝕻46ℵB [93%] HF,RP,CP,NU ¦ 1 τω A [7%] OC,TR Θεῷ.
About virgins
25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι. 26 Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην—ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι· 27 Δέδεσαι γυναικί; Μὴ ζήτει λύσιν. Λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; Μὴ ζήτει γυναῖκα. 28 Ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς,§ γημης f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαμησης 𝕻46ℵB [3%] NU ¦ γαμηση A ¦ λαβης γυναικα [1%] οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. Θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.
A sense of urgency
29 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί,* αδελφοι rell ¦ 1 οτι [12%] ὁ καιρὸς συνεσταλμένος· τὸ λοιπόν ἐστιν το λοιπον εστιν f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻46ℵA,B [5%] NU ¦ ~ 32 𝕻15 [1%] ¦ three other readings [1%] ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν, 30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, 31 καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τω κοσμω f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον κοσμον 𝕻15,46ℵA,B [2%] NU τούτῳ§ τουτω rell ¦ — 𝕻15,46ℵA,B [1%] NU ¦ τουτον [1%] ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.
Marriage again
32 Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. Ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου· πῶς ἀρέσει* αρεσει f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρεση 𝕻46ℵA,B [4%] NU τῷ Κυρίῳ. 33 Ὁ δὲ δε rell ¦ — [2%] CP γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου· πῶς ἀρέσει αρεσει f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρεση 𝕻46ℵA,B [4%] NU τῇ γυναικί. 34 Μεμέρισται καὶ§ μεμερισται και f35 [88%] HF,RP,OC,CP ¦ 212 𝕻15,46ℵA,B [7%] NU ¦ 1 [5%] TR (OC is in small print.) ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος* και η παρθενος η αγαμος f35 (93.4%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 4512345 𝕻46ℵA (2.4%) ¦ ~ 45123 𝕻15B (3.7%) NU ¦ three other readings (0.5%) μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ και f35 𝕻46A [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τω ℵB [4%] NU ¦ 1 το [1%] σώματι καὶ και f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τω 𝕻46ℵA,B [6%] NU πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου· πῶς ἀρέσει§ αρεσει f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρεση 𝕻46ℵA,B [2%] NU τῷ ἀνδρί. 35 Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον* συμφερον f35 [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ συμφορον 𝕻15,46ℵA,B [1.5%] NU λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον, καὶ εὐπρόσεδρον ευπροσεδρον f35 [85%] HF,RP,TR ¦ ευπαρεδρον 𝕻46ℵA,B [15%] OC,CP,NU τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως.
36 Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν. 37 Ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, εδραιος εν τη καρδια f35 [91%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 234 αυτου 1 ℵA,B [4%] NU ¦ ~ 234 αυτου 𝕻46v [1%] ¦ 1234 αυτου [3%] μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ§ καρδια αυτου f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιδια 1 ℵA,B [3%] NU ¦ 1 [2%] τοῦ* του f35 [75%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — (ℵ)A,B [20%] NU ¦ το [5%] τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ. ποιει f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ποιησει 𝕻46ℵA,B [2%] NU 38 Ὥστε, καὶ ὁ ἐκγαμίζων εκγαμιζων f35 (72.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαμιζων 𝕻(15)46ℵ(A)B (12.8%) NU ¦ εγγαμιζων (5.6%) ¦ long omissions (9.4%) καλῶς§ καλως f35 (83.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ την εαυτου παρθενον 1 𝕻15ℵA (6.8%) NU ¦ την παρθενον εαυτου 1 B (0.3%) ¦ την παρθενον αυτου 1 𝕻46 (0.3%) ¦ long omissions (9.4%) ποιεῖ,* ποιει rell ¦ ποιη CP ¦ ποιησει 𝕻15,46B [1.5%] ὁ δὲ ο δε f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ και ο 𝕻46ℵA,B [5%] NU μὴ ἐκγαμίζων εκγαμιζων f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαμιζων 𝕻46ℵA,B [5%] NU κρεῖσσον ποιεῖ.§ ποιει f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ποιησει 𝕻46ℵA,B [3%] NU
39 Γυνὴ δέδεται νόμῳ* νομω f35 (96.8%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻15,46ℵA,B (2.6%) NU ¦ γαμω (0.7%) ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐὰν δὲ καὶ και f35 [80%] HF,RP,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [20%] OC,TR,NU κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ανηρ f35 𝕻46ℵA,B [88%] HF,RP,CP,NU ¦ 1 αυτης [12%] OC,TR ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι—μόνον ἐν Κυρίῳ. 40 Μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην—δοκῶ δὲ κἀγὼ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν.

*7:1 μοι f35 A [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵB,C [3%] NU

7:3 οφειλομενην ευνοιαν f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ οφειλην 𝕻46vℵA,B,C [4%] NU

7:4 αλλ rell ¦ αλλα ℵA,B,C [1%] NU

§7:4 ομοιως rell ¦ ομοιος CP

*7:4 αλλ rell ¦ αλλα 𝕻46ℵA,B,C [2%] NU

7:5 σχολαζητε f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ σχολασητε 𝕻46ℵA,B,C [4%] NU ¦ σχολασηται [1%] ¦ σχολαζηται [1%]

7:5 νηστεια και τη f35 (92.4%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C (6.7%) NU [homoioteleuton] ¦ ~ (0.8%) (‘prayer’ before ‘fasting’)

§7:5 συνερχεσθε f35 𝕻46 [56%] ¦ συνερχησθε [40%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ητε ℵA,B,C [4%] NU

*7:5 πειραζη rell ¦ πειραζει [15%]

7:7 γαρ f35 B [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ δε 𝕻46ℵA,C [5%] NU

7:7 αλλ rell ¦ αλλα 𝕻46B,C [2%] NU

§7:7 χαρισμα εχει f35 𝕻46 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B [4%] NU ¦ 1 C

*7:7 ος μεν ουτως ος f35 𝕻46 (95.5%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ο 23 ο ℵA,B,C (3.9%) NU ¦ four other readings (0.7%)

7:8 τοις rell ¦ ταις [15%]

7:8 εστιν f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [6%] NU

§7:9 κρεισσον f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ κρειττον (𝕻46ℵ)B [2%] NU ¦ κρειτγον [1%]

*7:10 παραγγελλω rell ¦ παραγγελω [5%] CP

7:10 αλλ rell ¦ αλλα ℵA,B [1%] NU

7:12 εγω λεγω f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵA,B,C [6%] NU

§7:12 αὐτη rell ¦ αὑτη NU

*7:13 ητις f35 A,B [90%] HF,RP,TR,CP ¦ ει τις 𝕻46ℵ [10%] OC,NU

7:13 αυτος f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ουτος 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

7:13 αυτον f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον ανδρα 𝕻46A,B,C [3%] NU ¦ 1 ανδρα ℵ

§7:14 ανδρι f35 (94.9%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ αδελφω 𝕻46ℵA,B,C (3.5%) NU ¦ 1 πιστω (0.8%) ¦ two other readings (0.7%)

*7:15 ημας f35 𝕻46B [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ υμας ℵA,C [4%] NU

7:17 εμερισεν ο θεος f35 (87.6%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 231 A (4.9%) ¦ 12 κυριος 𝕻46C (5.1%) NU ¦ 1 κυριος (1.2%) ¦ μεμερικεν 2 κυριος ℵB (0.7%) ¦ three other readings (0.5%)

7:17 θεος εκαστον ως κεκληκεν ο κυριος f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 623451 𝕻46ℵA,B,C [7%] NU

§7:17 ταις εκκλησιαις πασαις f35 𝕻46A,B,C [95%] HF,RP,OC,TR,NU ¦ ~ 312 ℵ [5%] CP

*7:18 τις εκληθη f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ κεκληται 1 𝕻46ℵA,B [4%] NU ¦ 1 κεκληται 𝕻15 [1%]

7:22 και f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻15(46)ℵA,B [3%] NU ¦ δε [1%] ¦ δε 1 [3%]

7:24 παρα f35 𝕻46ℵB [93%] HF,RP,CP,NU ¦ 1 τω A [7%] OC,TR

§7:28 γημης f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαμησης 𝕻46ℵB [3%] NU ¦ γαμηση A ¦ λαβης γυναικα [1%]

*7:29 αδελφοι rell ¦ 1 οτι [12%]

7:29 το λοιπον εστιν f35 [93%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻46ℵA,B [5%] NU ¦ ~ 32 𝕻15 [1%] ¦ three other readings [1%]

7:31 τω κοσμω f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ τον κοσμον 𝕻15,46ℵA,B [2%] NU

§7:31 τουτω rell ¦ — 𝕻15,46ℵA,B [1%] NU ¦ τουτον [1%]

*7:32 αρεσει f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρεση 𝕻46ℵA,B [4%] NU

7:33 δε rell ¦ — [2%] CP

7:33 αρεσει f35 [96%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρεση 𝕻46ℵA,B [4%] NU

§7:34 μεμερισται και f35 [88%] HF,RP,OC,CP ¦ 212 𝕻15,46ℵA,B [7%] NU ¦ 1 [5%] TR (OC is in small print.)

*7:34 και η παρθενος η αγαμος f35 (93.4%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ 4512345 𝕻46ℵA (2.4%) ¦ ~ 45123 𝕻15B (3.7%) NU ¦ three other readings (0.5%)

7:34 και f35 𝕻46A [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τω ℵB [4%] NU ¦ 1 το [1%]

7:34 και f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ 1 τω 𝕻46ℵA,B [6%] NU

§7:34 αρεσει f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ αρεση 𝕻46ℵA,B [2%] NU

*7:35 συμφερον f35 [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ συμφορον 𝕻15,46ℵA,B [1.5%] NU

7:35 ευπροσεδρον f35 [85%] HF,RP,TR ¦ ευπαρεδρον 𝕻46ℵA,B [15%] OC,CP,NU

7:37 εδραιος εν τη καρδια f35 [91%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 234 αυτου 1 ℵA,B [4%] NU ¦ ~ 234 αυτου 𝕻46v [1%] ¦ 1234 αυτου [3%]

§7:37 καρδια αυτου f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ιδια 1 ℵA,B [3%] NU ¦ 1 [2%]

*7:37 του f35 [75%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — (ℵ)A,B [20%] NU ¦ το [5%]

7:37 ποιει f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ποιησει 𝕻46ℵA,B [2%] NU

7:38 εκγαμιζων f35 (72.2%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαμιζων 𝕻(15)46ℵ(A)B (12.8%) NU ¦ εγγαμιζων (5.6%) ¦ long omissions (9.4%)

§7:38 καλως f35 (83.1%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ την εαυτου παρθενον 1 𝕻15ℵA (6.8%) NU ¦ την παρθενον εαυτου 1 B (0.3%) ¦ την παρθενον αυτου 1 𝕻46 (0.3%) ¦ long omissions (9.4%)

*7:38 ποιει rell ¦ ποιη CP ¦ ποιησει 𝕻15,46B [1.5%]

7:38 ο δε f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ και ο 𝕻46ℵA,B [5%] NU

7:38 εκγαμιζων f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ γαμιζων 𝕻46ℵA,B [5%] NU

§7:38 ποιει f35 [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ποιησει 𝕻46ℵA,B [3%] NU

*7:39 νομω f35 (96.8%) HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻15,46ℵA,B (2.6%) NU ¦ γαμω (0.7%)

7:39 και f35 [80%] HF,RP,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [20%] OC,TR,NU

7:39 ανηρ f35 𝕻46ℵA,B [88%] HF,RP,CP,NU ¦ 1 αυτης [12%] OC,TR