13
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,* μεθιστανειν f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μεθισταναι 𝕻46B,048 [3%] NU ¦ ℵ omits a whole verse [homoioteleuton] ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν ουθεν rell ¦ ουδεν [5%] OC εἰμι. Καὶ ἐὰν και εαν f35 ℵ [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ καν 𝕻46A,B,C [3%] NU ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι,§ καυθησομαι f35 (50.6%) OC ¦ καυθησωμαι C (44.7%) HF,RP,TR,CP ¦ καυθησεται (1%) ¦ καυθη (0.8%) ¦ καυχησωμαι 𝕻46ℵA,B (1.5%) NU ¦ καυχησομαι 048 (0.5%) ¦ four further variants (0.8%) (As one of the speakers at the Perry Hall Theological Forum, January, 2005, Maurice Robinson explained that he and Pierpont chose the main minority reading here because to them it was the most difficult [!!]. But people expect the Subjunctive with ἱνα, so many scribes probably made the change virtually without thinking.) ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
Love described
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται· ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ· ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται,* η αγαπη ου περπερευεται f35 ℵC,048 (83.5%) HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ 123 περπορευεται A (2.4%) ¦ 123 υπερπερευεται (0.5%) ¦ 34 B (12.9%) ¦ ~ 3412 𝕻46 ¦ long omission (0.7%) οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν· οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει· ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εκπιπτει f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πιπτει 𝕻46ℵA,B,C,048 [2%] NU
Love contrasted
Εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται· ἐκ μέρους δὲ δε f35 [92%] HF,RP,OC,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B [8%] TR,NU γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν. 10 Ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε§ τοτε f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [6%] NU τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. 11 (Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν,* ως νηπιος ελαλουν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻46ℵA,B [5%] NU ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ως νηπιος εφρονουν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B [5%] NU ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ως νηπιος ελογιζομην f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B [5%] NU ὅτε δὲ§ δε f35 [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,048 [1.5%] NU γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.) 12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.
13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

*13:2 μεθιστανειν f35 A,C [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ μεθισταναι 𝕻46B,048 [3%] NU ¦ ℵ omits a whole verse [homoioteleuton]

13:2 ουθεν rell ¦ ουδεν [5%] OC

13:3 και εαν f35 ℵ [97%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ καν 𝕻46A,B,C [3%] NU

§13:3 καυθησομαι f35 (50.6%) OC ¦ καυθησωμαι C (44.7%) HF,RP,TR,CP ¦ καυθησεται (1%) ¦ καυθη (0.8%) ¦ καυχησωμαι 𝕻46ℵA,B (1.5%) NU ¦ καυχησομαι 048 (0.5%) ¦ four further variants (0.8%) (As one of the speakers at the Perry Hall Theological Forum, January, 2005, Maurice Robinson explained that he and Pierpont chose the main minority reading here because to them it was the most difficult [!!]. But people expect the Subjunctive with ἱνα, so many scribes probably made the change virtually without thinking.)

*13:4 η αγαπη ου περπερευεται f35 ℵC,048 (83.5%) HF,RP,OC,TR,CP[NU] ¦ 123 περπορευεται A (2.4%) ¦ 123 υπερπερευεται (0.5%) ¦ 34 B (12.9%) ¦ ~ 3412 𝕻46 ¦ long omission (0.7%)

13:8 εκπιπτει f35 [98%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ πιπτει 𝕻46ℵA,B,C,048 [2%] NU

13:9 δε f35 [92%] HF,RP,OC,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA,B [8%] TR,NU

§13:10 τοτε f35 [94%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [6%] NU

*13:11 ως νηπιος ελαλουν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻46ℵA,B [5%] NU

13:11 ως νηπιος εφρονουν f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B [5%] NU

13:11 ως νηπιος ελογιζομην f35 [95%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ ~ 312 ℵA,B [5%] NU

§13:11 δε f35 [98.5%] HF,RP,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,048 [1.5%] NU