ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄
1
Prologue
Ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς Ζωῆς— καὶ ἡ Ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν Ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν— ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν,* υμιν f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και 1 (ℵ)A,B,C [6%] NU ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾿ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ δε rell ¦ — C [10%] ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί, ταῦτα γράφομεν ὑμῖν υμιν f35 C [98.8%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ημεις ℵAvB [1.2%] NU ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν§ ημων f35 ℵB [59%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ υμων A,C [41%] (Some TRs read ‘your’. Either pronoun makes sense, and the difference is in only one letter, but ‘our’ has the better attestation, as well as making better sense.) ᾖ πεπληρωμένη.
The conditions of fellowship
God is light
Καὶ ἔστιν αὕτη* εστιν αυτη f35 ℵB,C [78%] RP,HF,CP,NU ¦ ~ 21 A [22%] OC,TR ἡ ἀγγελία αγγελια f35 A,B [79%] RP,HF,CP,NU ¦ επαγγελια C [21%] OC,TR ¦ απαγγελια ℵ ¦ one other reading ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν αναγγελλομεν f35 ℵA,B,C [85%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ απαγγελλομεν [15%] ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν§ εχομεν rell ¦ εχωμεν [14%] μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατοῦμεν,* περιπατουμεν f35 [29%] ¦ περιπατωμεν ℵA,B,C [71%] RP,HF,OC,TR,CP,NU (The verb ‘say’ is properly Subjunctive, being controlled by εαν, but the verbs ‘have’ and ‘walk’ are part of a statement and are properly Indicative—only if we are in fact walking in darkness do we become liars for claiming to be in fellowship. So περιπατουμεν is correct.) ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν. Ἐὰν δὲ δε rell ¦ — [1.6%] ECM [!?] ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ χριστου f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵB,C [5%] NU τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.
God forgives confessed sin
Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ Ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.§ ουκ εστιν εν ημιν rell ¦ ~ 3412 A,C [19%] Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ* καθαριση rell ¦ καθαρισει A [12%] ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

*1:3 υμιν f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ και 1 (ℵ)A,B,C [6%] NU

1:3 δε rell ¦ — C [10%]

1:4 υμιν f35 C [98.8%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ημεις ℵAvB [1.2%] NU

§1:4 ημων f35 ℵB [59%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ υμων A,C [41%] (Some TRs read ‘your’. Either pronoun makes sense, and the difference is in only one letter, but ‘our’ has the better attestation, as well as making better sense.)

*1:5 εστιν αυτη f35 ℵB,C [78%] RP,HF,CP,NU ¦ ~ 21 A [22%] OC,TR

1:5 αγγελια f35 A,B [79%] RP,HF,CP,NU ¦ επαγγελια C [21%] OC,TR ¦ απαγγελια ℵ ¦ one other reading

1:5 αναγγελλομεν f35 ℵA,B,C [85%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ απαγγελλομεν [15%]

§1:6 εχομεν rell ¦ εχωμεν [14%]

*1:6 περιπατουμεν f35 [29%] ¦ περιπατωμεν ℵA,B,C [71%] RP,HF,OC,TR,CP,NU (The verb ‘say’ is properly Subjunctive, being controlled by εαν, but the verbs ‘have’ and ‘walk’ are part of a statement and are properly Indicative—only if we are in fact walking in darkness do we become liars for claiming to be in fellowship. So περιπατουμεν is correct.)

1:7 δε rell ¦ — [1.6%] ECM [!?]

1:7 χριστου f35 A [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵB,C [5%] NU

§1:8 ουκ εστιν εν ημιν rell ¦ ~ 3412 A,C [19%]

*1:9 καθαριση rell ¦ καθαρισει A [12%]