ΠΕΤΡΟΥ Α΄
1
To elect pilgrims
Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας,* [Peter evidently expected his letter to have a rather wide distribution!] κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ Πατρός, ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.
Don’t take your inheritance for granted
Begotten into an incorruptible inheritance
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ ελεος αυτου f35 𝕻72 048 [38%] ¦ ~ 21 ℵA,B,C [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 [2%] (f35 [Kr] is independent of Kx and has the earliest attestation. ‘His great mercy’ or ‘His great mercy’, which?) ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς, υμας f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ημας 𝕻72v [5%] TR (Some TRs, including the one underlying the AV, have υμας.) τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.
Genuineness of faith proved by testing
Ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ἐστίν,§ εστιν f35 𝕻72A,C [98.6%] RP,HF,OC,TR,CP [NU]ECM ¦ — ℵB [1.4%] λυπηθέντες* λυπηθεντες f35 𝕻72A,B,C [75%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ λυπηθεντας ℵ [23.5%] ECM ¦ two other variants ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως (πολὺ τιμιώτερον πολυ τιμιωτερον f35 [80%] RP,HF,TR,CP ¦ πολυτιμοτερον 𝕻72ℵA,B,C [20%] OC,NU χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου) εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν δοξαν και τιμην f35 𝕻72ℵA,B,C [35%] NU ¦ ~ 321 [28%] OC,TR,CP ¦ ~ 32 εις 1 [37%] RP,HF (Kx is divided over whether to add the preposition, but is agreed as to the word order. Again f35 [Kr] is independent of Kx and has the earliest attestation.) ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ —ὃν οὐκ εἰδότες§ ειδοτες f35 A [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ιδοντες 𝕻72ℵB,C [7%] NU ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν (ἄρτι μὴ ὁρῶντες) πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν,* υμων f35 ℵA,C [96%] RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ ημων [3%] ¦ — B [1%] σωτηρίαν ψυχῶν.
Salvation foretold by prophets
10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν εξηρευνησαν f35 C [99%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εξηραυνησαν 𝕻72ℵA,B [1%] NU προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 11 ἐρευνῶντες ερευνωντες f35 A,C [93.2%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εξερευνωντες [5%] ¦ εραυνωντες 𝕻72ℵB [0.8%] NU ¦ — [1%] εἰς τίνα, ἢ ποῖον καιρόν, ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς Πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας· 12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν§ υμιν f35 𝕻72ℵA,B,C [86%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ημιν [14%] TR δέ, διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς, ἐν* εν f35 ℵC [96%] RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ — 𝕻72A,B [4%] Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾿ οὐρανοῦ—εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.
Be serious, be holy, be fearful
13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ 14 —ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον, καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, 16 διότι γέγραπται, γεγραπται f35 𝕻72ℵA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP,ECM ¦ 1 οτι B [2%] [NU] «Ἅγιοι γίνεσθε, γινεσθε f35 [52%] RP,HF,OC ¦ γενεσθε [36%] TR,CP ¦ εσεσθε 𝕻72ℵA,B,C [12%] NU ¦ two other variants (The early uncials presumably assimilated to the LXX; I take Peter’s point to be that since God is holy all the time, we are to be also [present tense—we have to work at it].) ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι.»§ ειμι f35 𝕻72C [99.2%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [0.8%] [NU]ECM
17 Καί, εἰ Πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήπτως* απροσωποληπτως f35 [98.5%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απροσωπολημπτως 𝕻72ℵA,B,C [1.5%] NU ¦ two other variants (Liddell & Scott don’t mention the longer spelling.) κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, 18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς (ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ) ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, υμων αναστροφης πατροπαραδοτου rell ¦ ~ 132 C [12%] ¦ four further variants 19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι, ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου, Χριστοῦ· 20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτων εσχατων f35 (𝕻72) [91%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εσχατου (ℵ)A,B,C [9%] NU τῶν χρόνων δι᾿ ὑμᾶς, 21 τοὺς δι᾿ αὐτοῦ πιστεύοντας§ πιστευοντας f35 𝕻72ℵC [94.2%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πιστευσαντας [5%] ¦ πιστους A,B [0.8%] NU εἰς Θεόν, τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεόν.
Born again through an eternal Word
22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος,* δια πνευματος f35 (92.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B,C (7.6%) NU εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καθαρας f35 𝕻72ℵC (99.4%) RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ — A,B (0.6%) καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, 23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλ᾿ αλλ f35 C [40%] ¦ αλλα 𝕻72ℵA,B [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα.§ εις τον αιωνα f35 (90.2%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 13 (2.6%) ¦ 1 τους αιωνας (1.2%) ¦ — 𝕻72ℵA,B,C (6%) NU 24 Διότι· «Πᾶσα σὰρξ ὡς* ως rell ¦ ωσει ℵ ¦ — A [9%] χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ανθρωπου f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αυτης 𝕻72A,B,C [9%] NU ¦ αυτου ℵ ¦ one other variant ὡς ἄνθος χόρτου. Ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ αυτου f35 C [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αυτης [1%] ¦ — 𝕻72ℵA,B [9%] NU ἐξέπεσεν, τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.» 25 Τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

*1:1 [Peter evidently expected his letter to have a rather wide distribution!]

1:3 ελεος αυτου f35 𝕻72 048 [38%] ¦ ~ 21 ℵA,B,C [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 [2%] (f35 [Kr] is independent of Kx and has the earliest attestation. ‘His great mercy’ or ‘His great mercy’, which?)

1:4 υμας f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ημας 𝕻72v [5%] TR (Some TRs, including the one underlying the AV, have υμας.)

§1:6 εστιν f35 𝕻72A,C [98.6%] RP,HF,OC,TR,CP [NU]ECM ¦ — ℵB [1.4%]

*1:6 λυπηθεντες f35 𝕻72A,B,C [75%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ λυπηθεντας ℵ [23.5%] ECM ¦ two other variants

1:7 πολυ τιμιωτερον f35 [80%] RP,HF,TR,CP ¦ πολυτιμοτερον 𝕻72ℵA,B,C [20%] OC,NU

1:7 δοξαν και τιμην f35 𝕻72ℵA,B,C [35%] NU ¦ ~ 321 [28%] OC,TR,CP ¦ ~ 32 εις 1 [37%] RP,HF (Kx is divided over whether to add the preposition, but is agreed as to the word order. Again f35 [Kr] is independent of Kx and has the earliest attestation.)

§1:8 ειδοτες f35 A [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ιδοντες 𝕻72ℵB,C [7%] NU

*1:9 υμων f35 ℵA,C [96%] RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ ημων [3%] ¦ — B [1%]

1:10 εξηρευνησαν f35 C [99%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εξηραυνησαν 𝕻72ℵA,B [1%] NU

1:11 ερευνωντες f35 A,C [93.2%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εξερευνωντες [5%] ¦ εραυνωντες 𝕻72ℵB [0.8%] NU ¦ — [1%]

§1:12 υμιν f35 𝕻72ℵA,B,C [86%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ ημιν [14%] TR

*1:12 εν f35 ℵC [96%] RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ — 𝕻72A,B [4%]

1:16 γεγραπται f35 𝕻72ℵA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP,ECM ¦ 1 οτι B [2%] [NU]

1:16 γινεσθε f35 [52%] RP,HF,OC ¦ γενεσθε [36%] TR,CP ¦ εσεσθε 𝕻72ℵA,B,C [12%] NU ¦ two other variants (The early uncials presumably assimilated to the LXX; I take Peter’s point to be that since God is holy all the time, we are to be also [present tense—we have to work at it].)

§1:16 ειμι f35 𝕻72C [99.2%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B [0.8%] [NU]ECM

*1:17 απροσωποληπτως f35 [98.5%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απροσωπολημπτως 𝕻72ℵA,B,C [1.5%] NU ¦ two other variants (Liddell & Scott don’t mention the longer spelling.)

1:18 υμων αναστροφης πατροπαραδοτου rell ¦ ~ 132 C [12%] ¦ four further variants

1:20 εσχατων f35 (𝕻72) [91%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εσχατου (ℵ)A,B,C [9%] NU

§1:21 πιστευοντας f35 𝕻72ℵC [94.2%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πιστευσαντας [5%] ¦ πιστους A,B [0.8%] NU

*1:22 δια πνευματος f35 (92.4%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻72ℵA,B,C (7.6%) NU

1:22 καθαρας f35 𝕻72ℵC (99.4%) RP,HF,OC,TR,CP[NU]ECM ¦ — A,B (0.6%)

1:23 αλλ f35 C [40%] ¦ αλλα 𝕻72ℵA,B [60%] RP,HF,OC,TR,CP,NU

§1:23 εις τον αιωνα f35 (90.2%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 13 (2.6%) ¦ 1 τους αιωνας (1.2%) ¦ — 𝕻72ℵA,B,C (6%) NU

*1:24 ως rell ¦ ωσει ℵ ¦ — A [9%]

1:24 ανθρωπου f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αυτης 𝕻72A,B,C [9%] NU ¦ αυτου ℵ ¦ one other variant

1:24 αυτου f35 C [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ αυτης [1%] ¦ — 𝕻72ℵA,B [9%] NU