ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
1
Greeting
Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ* ιησου χριστου f35 A [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵ [2%] NU ¦ — [1%] κατ᾿ ἐπιταγὴν Θεοῦ θεου f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 πατρος και [10%] CP Σωτῆρος ἡμῶν καὶ και f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — [10%] CP Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ§ κυριου ιησου χριστου f35 ℵ [90%] RP,HF,OC,TR ¦ 23 [2%] CP ¦ ~ 32 A [8%] NU τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, Τιμοθέῳ, γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· Χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν* ημων f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,I [4%] NU καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.
Opening considerations
Paul refers to their last conversation
Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις ζητησεις f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εκζητησεις ℵA [3%] NU παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν οικονομιαν rell ¦ οικοδομιαν [1%] TBS Θεοῦ τὴν ἐν πίστει. Τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη, ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου· ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.
What law is for
Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς§ ειδως rell ¦ οιδως CP τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι* ασεβεσι f35 ℵA [80%] HF,OC,CP,NU ¦ ασεβεσιν [20%] RP,TR (Some TRs have the shorter form.) καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατραλοίαις πατραλοιαις f35 [45%] ¦ πατραλωαις [10%] TR ¦ πατραλοιας [5%] ¦ πατρολωαις ℵA [34%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ πατρολοαις [5%] ¦ πατριλοιαις [1%] (Liddell & Scott give πατραλοιας and μητραλοιας as the basic forms. But there may be a significant difference in meaning—the basic form would properly be a ‘striker’, not a ‘killer’, which makes better sense, since the very next crime listed is ‘murder’.) καὶ μητραλοιαίς, μητραλοιαις f35 [45%] ¦ μητραλωαις [5%] TR ¦ μητρολωαις ℵA [40%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ μητρολοιαις [5%] ¦ μητρολοαις [5%] ἀνδροφόνοις, 10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται 11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.
The grace of God
12 Καὶ§ και f35 [92%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,I [8%] NU χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί* ενδυναμωσαντι f35 A,I [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ ενδυναμουντι ℵ [10%] CP με Χριστῷ Ἰησοῦ, ιησου rell ¦ — CP τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο, θέμενος εἰς διακονίαν· 13 τὸν τον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ το ℵA,I [5%] NU πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ§ αλλα rell ¦ αλλ [5%] OC,TR ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ· 14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν, μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15 Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι—ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ· 16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοί, πρώτῳ,* πρωτω rell ¦ πρωτον [15%] CP ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς ιησους χριστος f35 ℵ [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 A [5%] NU ¦ 1 [1%] ¦ 2 [0.5%] ¦ 1 ο 2 [0.5%] τὴν πᾶσαν πασαν f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απασαν ℵA [5%] NU ¦ — [1%] μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 Τῷ δὲ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ§ σοφω f35 (98%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA (1.7%) NU ¦ part of a larger omission (0.3%) (The omission is unfortunate.) Θεῷ, τιμὴ καὶ* και f35 ℵA [50%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — [50%] CP δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
A charge to Timothy
Wage the good warfare
18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν (ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· 20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος υμεναιος rell ¦ υμενεος A [10%] καὶ Ἀλέξανδρος—οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν).

*1:1 ιησου χριστου f35 A [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵ [2%] NU ¦ — [1%]

1:1 θεου f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 πατρος και [10%] CP

1:1 και f35 ℵA [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — [10%] CP

§1:1 κυριου ιησου χριστου f35 ℵ [90%] RP,HF,OC,TR ¦ 23 [2%] CP ¦ ~ 32 A [8%] NU

*1:2 ημων f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,I [4%] NU

1:4 ζητησεις f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εκζητησεις ℵA [3%] NU

1:4 οικονομιαν rell ¦ οικοδομιαν [1%] TBS

§1:9 ειδως rell ¦ οιδως CP

*1:9 ασεβεσι f35 ℵA [80%] HF,OC,CP,NU ¦ ασεβεσιν [20%] RP,TR (Some TRs have the shorter form.)

1:9 πατραλοιαις f35 [45%] ¦ πατραλωαις [10%] TR ¦ πατραλοιας [5%] ¦ πατρολωαις ℵA [34%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ πατρολοαις [5%] ¦ πατριλοιαις [1%] (Liddell & Scott give πατραλοιας and μητραλοιας as the basic forms. But there may be a significant difference in meaning—the basic form would properly be a ‘striker’, not a ‘killer’, which makes better sense, since the very next crime listed is ‘murder’.)

1:9 μητραλοιαις f35 [45%] ¦ μητραλωαις [5%] TR ¦ μητρολωαις ℵA [40%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ μητρολοιαις [5%] ¦ μητρολοαις [5%]

§1:12 και f35 [92%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,I [8%] NU

*1:12 ενδυναμωσαντι f35 A,I [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ ενδυναμουντι ℵ [10%] CP

1:12 ιησου rell ¦ — CP

1:13 τον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ το ℵA,I [5%] NU

§1:13 αλλα rell ¦ αλλ [5%] OC,TR

*1:16 πρωτω rell ¦ πρωτον [15%] CP

1:16 ιησους χριστος f35 ℵ [93%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 A [5%] NU ¦ 1 [1%] ¦ 2 [0.5%] ¦ 1 ο 2 [0.5%]

1:16 πασαν f35 [94%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απασαν ℵA [5%] NU ¦ — [1%]

§1:17 σοφω f35 (98%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA (1.7%) NU ¦ part of a larger omission (0.3%) (The omission is unfortunate.)

*1:17 και f35 ℵA [50%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ — [50%] CP

1:20 υμεναιος rell ¦ υμενεος A [10%]