2
Ἔκρινα δὲ* δε f35 ℵA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46B [2%] NU ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν. εν λυπη προς υμας ελθειν f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,CP,NU ¦ ~ 51234 [3.5%] TR ¦ ~ 12534 𝕻46v [1.5%] OC Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν εστιν f35 [99%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [1%] NU ὁ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; Καὶ ἔγραψα ὑμῖν§ υμιν f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU τοῦτο αὐτὸ ἵνα μή, ἐλθών, λύπην* λυπην f35 𝕻46ℵA,B,C (90.2%) RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 επι 1 (5.5%) ¦ 1 επι λυπη (3.8%) CP? ¦ λψπη (0.5%) ἔχω εχω f35 C [95%] RP,HF,OC,TR ¦ σχω 𝕻46ℵA,B [5%] CP,NU ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.
About the first letter
Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν, διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλὰ αλλα rell ¦ αλλ [15%] TR ἀπὸ μέρους (ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ) πάντας ὑμᾶς. Ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων, ὥστε, τοὐναντίον, μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος. Διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην.
Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα· ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. 10 ᾯ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ·§ και εγω f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ καγω 𝕻46ℵA,B [5%] NU καὶ γὰρ ἐγώ, εἴ τι κεχάρισμαι ᾧ,* ει τι κεχαρισμαι ω f35 (83.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 123 (9.8%) [this variant also omits the following κεχαρισμαι] ¦ ~ 4312 (1.5%) ¦ ~ ο 312 𝕻46ℵB (1.5%) NU ¦ ~ ο και χορισμαι 12 A,C (1.2%) ¦ 12 και χαρισμαι 4 (0.8%) ¦ three other variants (1.5%) κεχάρισμαι δι᾿ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, 11 ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν.
An afterthought
12 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν Κυρίῳ, 13 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου, τῷ τω rell ¦ το [11%] ¦ του ℵ [1%] μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου· ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν.
We have a glorious ministry
A fragrance of life
14 Τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. 15 Ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ, ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις— 16 οἷς μὲν ὀσμὴ οσμη f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 εκ 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU (Twice.) θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν—καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; 17 Οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ λοιποί,§ λοιποι f35 𝕻46 (53.5%) RP,HF,OC,CP ¦ πολλοι ℵA,B,C (46.2%) TR,NU ¦ conflation (0.3%) καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ· ἀλλ᾿ ὡς ἐξ εἱλικρινείας,* εἱλικρινειας f35 [25%] ¦ εἰλικρινειας (B) [58%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ειλικρινιας C [15.5%] ¦ ιλικρινιας (𝕻46)ℵA [1.5%] ἀλλ᾿ ὡς ἐκ Θεοῦ κατενώπιον τοῦ κατενωπιον του f35 (89.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 (4.7%) ¦ κατεναντι 𝕻46ℵA,B,C (3.4%) NU ¦ κατεναντι 2 (2%) ¦ conflation (0.3%) Θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν.

*2:1 δε f35 ℵA,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46B [2%] NU

2:1 εν λυπη προς υμας ελθειν f35 ℵA,B,C [95%] RP,HF,CP,NU ¦ ~ 51234 [3.5%] TR ¦ ~ 12534 𝕻46v [1.5%] OC

2:2 εστιν f35 [99%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,B,C [1%] NU

§2:3 υμιν f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU

*2:3 λυπην f35 𝕻46ℵA,B,C (90.2%) RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 επι 1 (5.5%) ¦ 1 επι λυπη (3.8%) CP? ¦ λψπη (0.5%)

2:3 εχω f35 C [95%] RP,HF,OC,TR ¦ σχω 𝕻46ℵA,B [5%] CP,NU

2:5 αλλα rell ¦ αλλ [15%] TR

§2:10 και εγω f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ καγω 𝕻46ℵA,B [5%] NU

*2:10 ει τι κεχαρισμαι ω f35 (83.7%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 123 (9.8%) [this variant also omits the following κεχαρισμαι] ¦ ~ 4312 (1.5%) ¦ ~ ο 312 𝕻46ℵB (1.5%) NU ¦ ~ ο και χορισμαι 12 A,C (1.2%) ¦ 12 και χαρισμαι 4 (0.8%) ¦ three other variants (1.5%)

2:13 τω rell ¦ το [11%] ¦ του ℵ [1%]

2:16 οσμη f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 εκ 𝕻46ℵA,B,C [3%] NU (Twice.)

§2:17 λοιποι f35 𝕻46 (53.5%) RP,HF,OC,CP ¦ πολλοι ℵA,B,C (46.2%) TR,NU ¦ conflation (0.3%)

*2:17 εἱλικρινειας f35 [25%] ¦ εἰλικρινειας (B) [58%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ειλικρινιας C [15.5%] ¦ ιλικρινιας (𝕻46)ℵA [1.5%]

2:17 κατενωπιον του f35 (89.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 (4.7%) ¦ κατεναντι 𝕻46ℵA,B,C (3.4%) NU ¦ κατεναντι 2 (2%) ¦ conflation (0.3%)