ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
Opening Considerations
1
Greeting
Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν* ημων f35 ℵA,I [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — B [2%] καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Commendation and encouragement
Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν, καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους· ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ημας αυτους f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB [3%] NU ¦ 1 [1%] ἐν ὑμῖν καυχᾶσθαι καυχασθαι f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εγκαυχασθαι ℵ(A,B) [3%] NU ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν, καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε —ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε· εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν, καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις, ἄνεσιν (μεθ᾿ ἡμῶν) ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ§ ιησου rell ¦ 1 χριστου [10%] CP ἀπ᾿ οὐρανοῦ μετ᾿ ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν* ειδοσιν f35 ℵA,B [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 τον [30%] Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χριστου f35 ℵA [60%] HF,OC,TR,CP ¦ — B [40%] RP,NU (OC uses small print.) οἵτινες δίκην τίσουσιν· ὄλεθρον αἰώνιον, ἀπὸ προσώπου τοῦ του rell ¦ — [10%] CP Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν§ πιστευσασιν f35 ℵA,B [93%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ πιστευουσιν [7%] TR (ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς)· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
A model prayer
11 Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης* αγαθωσυνης rell ¦ αγαθοσυνης [30%] καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χριστου f35 A [45%] OC,TR,CP ¦ — ℵB [55%] RP,HF,NU (OC uses small print.) ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου, Ἰησοῦ Χριστοῦ.

*1:2 ημων f35 ℵA,I [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — B [2%]

1:4 ημας αυτους f35 A [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 21 ℵB [3%] NU ¦ 1 [1%]

1:4 καυχασθαι f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εγκαυχασθαι ℵ(A,B) [3%] NU

§1:7 ιησου rell ¦ 1 χριστου [10%] CP

*1:8 ειδοσιν f35 ℵA,B [70%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ 1 τον [30%]

1:8 χριστου f35 ℵA [60%] HF,OC,TR,CP ¦ — B [40%] RP,NU (OC uses small print.)

1:9 του rell ¦ — [10%] CP

§1:10 πιστευσασιν f35 ℵA,B [93%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ πιστευουσιν [7%] TR

*1:11 αγαθωσυνης rell ¦ αγαθοσυνης [30%]

1:12 χριστου f35 A [45%] OC,TR,CP ¦ — ℵB [55%] RP,HF,NU (OC uses small print.)