ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
The supremacy of the Son
1
Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾿ ἐσχάτου* εσχατου f35 𝕻46ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ εσχατων [5%] TR τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν· τους αιωνας εποιησεν f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻46ℵA,B,I [3%] NU ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦ αυτου δι εαυτου f35 (89.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 ℵA,B (5.2%) NU ¦ 23 (1%) ¦ 121 (3.4%) ¦ ~ 21 𝕻46 (0.3%) ¦ part of a larger omission [homoioteleuton] (0.7%) καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν§ ποιησαμενος των αμαρτιων f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻46ℵA,B [5%] NU ἡμῶν* ημων f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [3%] NU ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ δεξια f35 𝕻46ℵA,B [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 του θρονου [10%] CP τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾿ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα.
He is superior to angels
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, «Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε,» καὶ πάλιν, «Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς Πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς Υἱόν»; Ὅταν δέ, πάλιν, εἰσαγάγῃ τὸν Πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην λέγει, «Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ.» Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα»· πρὸς δὲ τὸν Υἱόν· «Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· αιωνος f35 (98.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 και η 𝕻46ℵA,B (1.4%) NU ‹Ῥάβδος Εὐθύτητος› ἡ ῥάβδος§ ευθυτητος η ραβδος f35 (98.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ της 13 𝕻46A,B (1.2%) NU ¦ 13 (0.3%) ¦ — ℵ (I take it that ‘Scepter of Uprightness’ is a proper name, like ‘Excalibur’; the Alexandrians missed it.) τῆς βασιλείας σου. Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν, διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.» 10 Καί· «Σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις—καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται· 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς* αυτους f35 (98.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 ως ιματιον 𝕻46ℵA,B (1.2%) NU καὶ ἀλλαγήσονται, σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.»
13 Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, «Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου»; 14 Οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

*1:2 εσχατου f35 𝕻46ℵA,B [95%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ εσχατων [5%] TR

1:2 τους αιωνας εποιησεν f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 312 𝕻46ℵA,B,I [3%] NU

1:3 αυτου δι εαυτου f35 (89.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 ℵA,B (5.2%) NU ¦ 23 (1%) ¦ 121 (3.4%) ¦ ~ 21 𝕻46 (0.3%) ¦ part of a larger omission [homoioteleuton] (0.7%)

§1:3 ποιησαμενος των αμαρτιων f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ~ 231 𝕻46ℵA,B [5%] NU

*1:3 ημων f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵA,B [3%] NU

1:3 δεξια f35 𝕻46ℵA,B [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 του θρονου [10%] CP

1:8 αιωνος f35 (98.6%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 και η 𝕻46ℵA,B (1.4%) NU

§1:8 ευθυτητος η ραβδος f35 (98.3%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ της 13 𝕻46A,B (1.2%) NU ¦ 13 (0.3%) ¦ — ℵ (I take it that ‘Scepter of Uprightness’ is a proper name, like ‘Excalibur’; the Alexandrians missed it.)

*1:12 αυτους f35 (98.8%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 ως ιματιον 𝕻46ℵA,B (1.2%) NU