Practical instructions
13
Ἡ φιλαδελφία μενέτω. Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων* κακουχουμενων rell ¦ κακοχουμενον (C) [30%] ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους δὲ δε f35 C [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA [3%] NU ¦ — [1%] καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός. Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν, αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, «Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾿ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω.» εγκαταλιπω f35 [50%] OC,TR,CP,NU ¦ εγκαταλειπω 𝕻46ℵA,C [50%] RP,HF Ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν· «Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ§ και f35 𝕻46A [97%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵC [3%] οὐ φοβηθήσομαι. Τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;»
Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς* χθες f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εχθες 𝕻46ℵA,C [5%] NU καὶ σήμερον, ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε, παραφερεσθε f35 𝕻46ℵA,C [85%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ περιφερεσθε [15%] TR καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. περιπατησαντες f35 C [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ περιπατουντες 𝕻46ℵA [2%] NU
Join Jesus outside the camp
10 Ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες.
11 Ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα, περὶ ἁμαρτίας, εἰς τὰ Ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς, 12 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 13 Τοίνυν ἐξερχώμεθα§ εξερχωμεθα rell ¦ εξερχομεθα [20%] πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· 14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν* μελλουσαν rell ¦ μενουσαν CP ἐπιζητοῦμεν.
15 Δι᾿ αὐτοῦ οὖν ουν f35 A,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46ℵ [2%] ἀναφέρωμεν αναφερωμεν rell ¦ αναφερομεν [20%] θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστιν, καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 16 (Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.)
Concluding requests
17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες (ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο).
18 Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν§ πεποιθαμεν f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πειθομεθα 𝕻46A,C [3%] NU ¦ πειθομαι [2%] ¦ οτι καλην θα ℵ (Aleph really got lost.) γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι· 19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν.
Benediction
20 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης—ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν Ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν* ιησουν f35 𝕻46ℵA,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 χριστον [10%] CP21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ εργω f35 C (96.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 και λογω A (1.4%) ¦ — ℵ (1.4%) NU ¦ τω 𝕻46 ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν υμιν f35 A,C [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ημιν 𝕻46ℵ [30%] NU τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.§ των αιωνων f35 ℵA(C) [85%] RP,HF,OC,TR[NU] ¦ — 𝕻46 [15%] CP Ἀμήν.
Sign-off
22 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 23 Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν* αδελφον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 ημων 𝕻46ℵA,C [5%] NU Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾿ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς.
24 Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας.
25 Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν. αμην f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵIv [3%] NU, The citation of f35 is based on thirty-five MSS—18, 35, 141, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1892, 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 2554 is a ‘perfect’ representative of f35 in Hebrews, as it stands, and the exemplars of 35, 1637, 2080 and 2723 may have been, while several others were off by only one variant. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Aegean, Constantinople, Bucharest, Trikala, Mt. Athos [six different monasteries], Athens, Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. However, I guarantee the witness of f35. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*13:3 κακουχουμενων rell ¦ κακοχουμενον (C) [30%]

13:4 δε f35 C [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γαρ 𝕻46ℵA [3%] NU ¦ — [1%]

13:5 εγκαταλιπω f35 [50%] OC,TR,CP,NU ¦ εγκαταλειπω 𝕻46ℵA,C [50%] RP,HF

§13:6 και f35 𝕻46A [97%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — ℵC [3%]

*13:8 χθες f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ εχθες 𝕻46ℵA,C [5%] NU

13:9 παραφερεσθε f35 𝕻46ℵA,C [85%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ περιφερεσθε [15%] TR

13:9 περιπατησαντες f35 C [98%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ περιπατουντες 𝕻46ℵA [2%] NU

§13:13 εξερχωμεθα rell ¦ εξερχομεθα [20%]

*13:14 μελλουσαν rell ¦ μενουσαν CP

13:15 ουν f35 A,C [98%] RP,HF,OC,TR,CP[NU] ¦ — 𝕻46ℵ [2%]

13:15 αναφερωμεν rell ¦ αναφερομεν [20%]

§13:18 πεποιθαμεν f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πειθομεθα 𝕻46A,C [3%] NU ¦ πειθομαι [2%] ¦ οτι καλην θα ℵ (Aleph really got lost.)

*13:20 ιησουν f35 𝕻46ℵA,C [90%] RP,HF,OC,TR,NU ¦ 1 χριστον [10%] CP

13:21 εργω f35 C (96.9%) RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 και λογω A (1.4%) ¦ — ℵ (1.4%) NU ¦ τω 𝕻46

13:21 υμιν f35 A,C [70%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ ημιν 𝕻46ℵ [30%] NU

§13:21 των αιωνων f35 ℵA(C) [85%] RP,HF,OC,TR[NU] ¦ — 𝕻46 [15%] CP

*13:23 αδελφον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ 1 ημων 𝕻46ℵA,C [5%] NU

13:25 αμην f35 A,C [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — 𝕻46ℵIv [3%] NU

13:25 The citation of f35 is based on thirty-five MSS—18, 35, 141, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 1072, 1075, 1100, 1248, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1892, 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 2554 is a ‘perfect’ representative of f35 in Hebrews, as it stands, and the exemplars of 35, 1637, 2080 and 2723 may have been, while several others were off by only one variant. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Aegean, Constantinople, Bucharest, Trikala, Mt. Athos [six different monasteries], Athens, Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources. I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. However, I guarantee the witness of f35. Please see the last footnote for Matthew for further information.