ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Abraham to Christ—1997 BC to 5 BC
1
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ,* Since most minuscules have the abbreviation δαδ, the choice between δαβιδ and δαυιδ becomes difficult, if not arbitrary. The LXX and most uncials have δαυιδ. υἱοῦ Ἁβραάμ· ἁβρααμ f35 [60%] ¦ ἀβρααμ [40%] RP,HF,OC,CP,TR,NU [When Jehovah changed Abram’s name to Abraham (Genesis 17:5) the intervocalic aspiration in Hebrew is adequately represented in English by ‘h’; but so far as I know, there is no way in Greek to indicate intervocalic aspiration within a word—the only alternative to losing the aspiration altogether would be to place it at the beginning of the word.]
Ἁβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ· Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ· Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, αμιναδαβ rell ¦ αμιναδαμ [30%] (In the minuscule manuscripts β is often written like an μ, only without the ‘tail’—if the scribe was the least bit careless, they could easily be confused.) Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών· Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὸζ§ βοοζ f35 W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ βοες 𝕻1ℵB [0.5%] NU ¦ βοος C [0.5%] ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὠβὴδ* ωβηδ f35 W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ ιωβηδ ℵB,C [2%] NU ¦ two other spellings ἐκ τῆς Ῥούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα.
Δαυὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς ο βασιλευς f35 C,W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ — 𝕻1ℵB [2%] NU ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα σολομωνα f35 𝕻1B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ σολομωντα W [9%] TR ¦ σαλομων ℵ [0.5%] ¦ σολομων [0.5%] ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσά·§ ασα f35 W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ ασαφ 𝕻1vℵB,C [2%] NU (twice) Ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν· Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐζεκίαν· 10 Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆν,* μανασσην f35 [25%] ¦ μανασση ℵB,C,W [73%] RP,HF,OC,CP,TR,NU ¦ μανασην [2%] Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμών, αμων f35 W [96%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ αμμων [2%] ¦ αμως ℵC [2%] NU ¦ αμνων B ¦ one other spelling Ἀμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν· 11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν εγεννησεν rell ¦ 1 τον ιωακειμ ιωακειμ δε 1 (11.6%) τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας§ μετοικεσιας rell ¦ μετοικησιας [10%] (also in verse 17, twice) Βαβυλῶνος.
12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν* μετοικεσιαν rell ¦ μετοικησιαν [10%] Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ· 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ, ελιακειμ rell ¦ ελιακιμ W [10%] NU Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ· 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχείμ, αχειμ 𝕻1 rell ¦ αχιμ [10%] NU ¦ αχειν W ¦ two other spellings Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ· 15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν§ ματθαν rell ¦ ματθατ [2%] ¦ ματθαμ CP (twice) ¦ μαθθαν 𝕻1B δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ· 16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, ὁ λεγόμενος Χριστός.
17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἁβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.
Conception of Jesus—5 BC
18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις* γεννησις f35 [96.5%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ γενεσις 𝕻1ℵB [3%] NU ¦ γενεσεις C,W ¦ two other spellings οὕτως ἦν· Μνηστευθείσης γὰρ γαρ f35 W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ — 𝕻1ℵB,C [2%] NU τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, παραδειγματισαι f35 ℵC,W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ δειγματισαι 𝕻1B [1%] NU ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· «Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ§ μαριαμ f35 ℵC,D,W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ μαριαν B [1%] NU τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. 21 Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.» 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ* του f35 [97%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ — ℵB,C,D,W [3%] NU Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23 «Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,» ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, ‹μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.› 24 Διεγερθεὶς διεγερθεις f35 D,W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ εγερθεις ℵB,C [1%] NU δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς, τὸν πρωτότοκον. τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον f35 C,D,N,W (99.5%) RP,HF,OC,CP,TR ¦ υιον ℵB (0.5%) NU (1454 vs 8 manuscripts) Καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ΙΗΣΟΥΝ.

*1:1 Since most minuscules have the abbreviation δαδ, the choice between δαβιδ and δαυιδ becomes difficult, if not arbitrary. The LXX and most uncials have δαυιδ.

1:1 ἁβρααμ f35 [60%] ¦ ἀβρααμ [40%] RP,HF,OC,CP,TR,NU [When Jehovah changed Abram’s name to Abraham (Genesis 17:5) the intervocalic aspiration in Hebrew is adequately represented in English by ‘h’; but so far as I know, there is no way in Greek to indicate intervocalic aspiration within a word—the only alternative to losing the aspiration altogether would be to place it at the beginning of the word.]

1:4 αμιναδαβ rell ¦ αμιναδαμ [30%] (In the minuscule manuscripts β is often written like an μ, only without the ‘tail’—if the scribe was the least bit careless, they could easily be confused.)

§1:5 βοοζ f35 W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ βοες 𝕻1ℵB [0.5%] NU ¦ βοος C [0.5%]

*1:5 ωβηδ f35 W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ ιωβηδ ℵB,C [2%] NU ¦ two other spellings

1:6 ο βασιλευς f35 C,W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ — 𝕻1ℵB [2%] NU

1:6 σολομωνα f35 𝕻1B,C [90%] RP,HF,OC,CP,NU ¦ σολομωντα W [9%] TR ¦ σαλομων ℵ [0.5%] ¦ σολομων [0.5%]

§1:7 ασα f35 W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ ασαφ 𝕻1vℵB,C [2%] NU (twice)

*1:10 μανασσην f35 [25%] ¦ μανασση ℵB,C,W [73%] RP,HF,OC,CP,TR,NU ¦ μανασην [2%]

1:10 αμων f35 W [96%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ αμμων [2%] ¦ αμως ℵC [2%] NU ¦ αμνων B ¦ one other spelling

1:11 εγεννησεν rell ¦ 1 τον ιωακειμ ιωακειμ δε 1 (11.6%)

§1:11 μετοικεσιας rell ¦ μετοικησιας [10%] (also in verse 17, twice)

*1:12 μετοικεσιαν rell ¦ μετοικησιαν [10%]

1:13 ελιακειμ rell ¦ ελιακιμ W [10%] NU

1:14 αχειμ 𝕻1 rell ¦ αχιμ [10%] NU ¦ αχειν W ¦ two other spellings

§1:15 ματθαν rell ¦ ματθατ [2%] ¦ ματθαμ CP (twice) ¦ μαθθαν 𝕻1B

*1:18 γεννησις f35 [96.5%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ γενεσις 𝕻1ℵB [3%] NU ¦ γενεσεις C,W ¦ two other spellings

1:18 γαρ f35 W [98%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ — 𝕻1ℵB,C [2%] NU

1:19 παραδειγματισαι f35 ℵC,W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ δειγματισαι 𝕻1B [1%] NU

§1:20 μαριαμ f35 ℵC,D,W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ μαριαν B [1%] NU

*1:22 του f35 [97%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ — ℵB,C,D,W [3%] NU

1:24 διεγερθεις f35 D,W [99%] RP,HF,OC,CP,TR ¦ εγερθεις ℵB,C [1%] NU

1:25 τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον f35 C,D,N,W (99.5%) RP,HF,OC,CP,TR ¦ υιον ℵB (0.5%) NU (1454 vs 8 manuscripts)