22
Her river
Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν καθαρὸν* ποταμον καθαρον f35 Mbpt,d,e,f,gpt,h⅓,ipt CP,RP ¦ ~ 21 TR ¦ 1 Ma,bpt,gpt,h⅔,ipt ℵA,HF,OC,NU ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς κρύσταλον, κρυσταλον f35 Ma⅙,b⅓,d⅕,e⅖,gpt,ipt ¦ κρυσταλλον Ma,b⅔,c⅖,d,e⅗,f,gpt,h,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU,TR (Having spelled the verb with just one ‘l’, John handles the noun the same way; the unusual spelling led copyists to ‘correct’ him.) ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου, ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς· καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν εντευθεν f35 Ma⅙,bpt,d,e,hpt,ipt CP,TR ¦ εκειθεν Ma,bpt,f,g,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοὺς§ εκαστον αποδιδους f35 Mdpt,e⅕ ℵ,CP,RP ¦ 1 αποδιδον Mbpt,fpt ¦ 1 αποδιδουν Md⅓,e⅔,h⅓ A,OC,NU,TR ¦ ~ 21 Ma⅖,bpt,f⅓,gpt HF ¦ αποδιδους εκαστος Ma⅓,gpt [i is badly splintered] (-δους [f35,a,bpt,dpt,e¼,f,g,hpt,ipt,ℵ] has stronger attestation than both -δουν [a,d,e,h,A] and -δον [bpt,fpt]; and ε. α. [f35,bpt,d,e,f,h,ipt,ℵA] than α. ε. [a,bpt,f,g]; so f35 has the correct reading.) τὸν καρπὸν αὐτοῦ. Καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. Καὶ πᾶν κατάθεμα* καταθεμα rell ¦ καταναθεμα TR ¦ καταγμα ℵ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, εκει f35 Mbpt,d,e,f,gpt,hpt,ipt CP ¦ ετι Ma,bpt,gpt,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU,TR ¦ — ℵ καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν λατρευσουσιν f35 Ma⅗,b⅔,d,e⅔,f⅔,g⅔,h⅔,i ℵA,CP,RP,OC,NU,TR ¦ λατρευουσιν Ma⅖,b⅓,e⅓,f⅓,g⅓,h⅓ HF αὐτῷ. Καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. Καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ§ εκει f35 Ma¼,bpt,d,e,f,g,hpt,i CP,RP,TR ¦ ετι Mbpt,hpt ℵA,OC,NU ¦ — Ma HF καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσιν* χρειαν ουκ εχουσιν f35 Ma¼,b,d,e,f,i CP,RP,TR ¦ ~ 231 Mh,i¼ ℵ(A)NU ¦ ου χρεια Ma,g OC,HF λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, λυχνου και φωτος (φως Mdpt,e¼,f) ηλιου f35 Ma¼,bpt,dpt,e,f,i⅔ CP,RP,OC,TR ¦ φως 12 φως 4 Mdpt,hpt ¦ ~ 31234 Mhpt,i⅓ ℵ(A)NU ¦ 123 Ma,g HF ¦ 34 Mbpt ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ φωτιει f35 Ma,bpt,d¼,e,g,h⅔,i⅓ ℵ,CP,RP,HF,OC ¦ φωτιζει Mbpt,d,e⅙,f,i⅓ TR ¦ φωτισει Mh⅓,i⅓ A,NU αὐτούς. Καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Conclusion
Καὶ λέγει§ λεγει f35 Ma,bpt,g CP,RP,HF,OC ¦ ειπεν Ma⅕,bpt,d,e,f,h,i ℵA,NU,TR μοι· «Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί. Καὶ* και rell ¦ 1 ο ℵA,NU Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν πνευματων των f35 Ma,f,g,h,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU ¦ 12 αγιων Mb ¦ αγιων Ma⅕,d,e,g¼,ipt TR προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δειξαι τοις δουλοις αυτου f35 Ma¼,b,e,f,g,h,i (ℵ)A,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ διδαξαι 234 Md ¦ — Ma⅔ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. Ἰδού,§ ιδου f35 Ma⅕,bpt,e,f,g¼,hpt,ipt CP,TR ¦ και 1 Ma,bpt,d,g,hpt,ipt ℵA,RP,HF,OC,NU ἔρχομαι ταχύ. Μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.»
Κἀγὼ* καγω f35 Ma,bpt,e⅕,gpt,hpt,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU ¦ και εγω Ma⅙,bpt,d,e,f,gpt,hpt,ipt TR Ἰωάννης, ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα, ακουων και βλεπων ταυτα f35 Ma,bpt,e⅕,g,hpt,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU ¦ ~ 3214 Mbpt,d,e,f,hpt ℵ ¦ ~ 3421 Ma⅙,ipt TR καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, εβλεψα f35 Ma¼,bpt,d,e,f,h,ipt ℵ,CP,RP,OC,NU,TR ¦ εβλεπον M A ¦ οτε ειδον Ma⅗,g,ipt HF ¦ ειδον Ma⅙,bpt ἔπεσον§ επεσον f35 Ma,bpt,d,e⅗,f,g,hpt,i CP,RP,HF ¦ επεσα Ma⅕,bpt,e⅖,hpt,i¼ ℵA,OC,NU,TR προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύντος* δεικνυντος f35 Mapt,f⅓,g,h⅔ (ℵ)(CP)HF ¦ δεικνυοντος Mapt,b,d,e,f⅔,h⅓,i (A)RP,OC,NU,TR μοι ταῦτα. Καὶ λέγει μοι· «Ὅρα μή· σύνδουλός σού σου rell ¦ 1 γαρ TR εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν, τῶν των f35 Ma⅙,e,f⅔ CP ¦ και 1 Ma,b,d,e¼,f⅓,g,h,i ℵA,RP,HF,OC,NU,TR τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου. Τῷ Θεῷ προσκύνησον.» 10 Καὶ λέγει μοι· «Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ὅτι ὁ καιρὸς§ οτι ο καιρος f35 Ma¼,e,f¼,ipt CP,TR ¦ ~ 23 γαρ Ma,b,fpt,gpt,h,ipt ℵA,RP,HF,OC,NU ¦ ~ 2 γαρ 3 Md,h⅙ ¦ 23 Mf¼,gpt ἐγγύς ἐστιν. 11 Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι,* και ο ρυπαρος ρυπαρευθητω ετι rell ¦ 123 ρυπανθητω 5 ℵ,NU ¦ 2 ρυπων ρυπωσατω 5 TR ¦ — Mb A καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω δικαιοσυνην ποιησατω rell ¦ δικαιωθητω Md TR ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.»
Jesus’ final word
12 «Ἰδού, ιδου rell ¦ και 1 Mept TR ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.§ ως το εργον εσται αυτου f35 Ma,bpt,gpt,hpt,ipt CP,RP,HF,OC ¦ ~ 12354 Ma¼,bpt,d⅓,e,f,gpt,hpt,ipt TR ¦ 123 εστιν 5 ℵA,NU ¦ κατα τα εργα 5 Md⅔ 13 Ἐγὼ* εγω rell ¦ 1 ειμι TR τὸ Ἄλφα αλφα f35 Ma,b,d⅓,e⅙,f,gpt,ipt ℵA,CP,RP,HF,NU ¦ Α Ma¼,c⅕,d⅔,e,gpt,h,ipt OC,TR καὶ τὸ Ὦ, Ἀρχὴ καὶ Τέλος, ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Ἔσχατος.» αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος f35 Ma⅙,d,e,f,h¼,ipt CP,TR ¦ ~ 45678123 OC ¦ 45678 Me⅙ ¦ ~ 45678 η 12 το 3 Ma,b,g,h⅔,ipt ℵ,RP,HF,NU ¦ ~ 568 η 12 το 3 A 14 (Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ,§ ποιουντες τας εντολας αυτου rell ¦ πλυνοντες 2 στολας αυτων ℵA,NU ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 15 Ἔξω* εξω rell ¦ 1 δε TR οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν φιλων και ποιων f35 Ma,gpt,hpt A,CP,RP,NU ¦ ~ 321 ℵ ¦ ο 123 Ma¼,d,e,gpt,hpt,i HF,OC,TR ¦ ~ ο 321 Mbpt,f ¦ ~ ο 32 ο 1 Mbpt ψεῦδος.) 16 «Ἐγὼ Ἰησοῦς, ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. Ἐγώ εἰμι ἡ Ῥίζα καὶ τὸ Γένος γενος rell ¦ 1 του TR Δαυίδ, ὁ § ο f35 Ma,e⅓,f,gpt,h,i ℵA,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ και 1 Mb,d,e⅔,gpt,h¼ Ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.* ο πρωινος rell ¦ και 12 (A) ¦ και 2 M ¦ 121 αυτος M ¦ και ορθρινος TR ¦ ~ 121 λαμπρος Mf⅔ 17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, ‹Ἔρχου.› Instead of ερχου twice, TR has ελθε twice. Only 3 MSS—Gregory 296, 2049, 2075—have ελθε, all three being XVI century and under suspicion of having copied Erasmus’ printed edition. No one knows where Erasmus got ελθε, but certainly it wasn’t from John. Καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, ‹Ἔρχου.› Καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω. ερχεσθω rell ¦ 1 και OC,TR Ὁ θέλων, λαβέτω§ λαβετω rell ¦ λαβειν Me⅓ ¦ λαμβανετω το TR ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.
A serious warning* [I find it to be curious that in spite of the serious warning contained in verses 18 and 19, a warning issued by the glorified Christ Himself, the Apocalypse suffered more textual alteration than any other New Testament book. I suppose that the explanation one gives will depend on his presuppositions.]
18 »Μαρτυρῶ ἐγὼ μαρτυρω εγω rell ¦ μαρτυρομαι 2 Mbpt,f ¦ η 12 ℵ ¦ συμμαρτυρομαι γαρ TR παντὶ παντι f35 Ma⅕,dpt,ept,f⅕,i¼ CP,TR ¦ 1 τω Ma,b,dpt,ept,f,g,h,i ℵA,RP,HF,OC,NU ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· Ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾿ αὐτά,§ επιθη επ αυτα rell ¦ επιθηση 23 Mdpt ¦ επιτιθη προς ταυτα TR ¦ 1 επι ταυτα OC ¦ — ℵ ἐπιθήσαι* επιθησαι f35 Ma,gpt,ipt CP,RP,HF ¦ επιθησει Mbpt,d⅔,e⅔,f,gpt,h⅔,i⅓ ℵA,OC,NU,TR ¦ επιθηση Md⅓ ¦ επιθησεται Mbpt ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ Θεὸς επ αυτον ο Θεος f35 Mbpt(d)ept,f,ipt ℵ,CP ¦ ~ 3412 Ma,bpt,g,h,ipt RP,HF,OC,NU,TR ¦ ~ 34 αυτω M ¦ 34 A τὰς ἑπτὰ επτα f35 Ma⅙,bpt,e,f,ipt CP ¦ — Ma,bpt,d,g,h,ipt ℵA,RP,HF,OC,NU,TR πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ§ τω rell ¦ — TR βιβλίῳ τούτῳ· 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ* αφελη rell ¦ αφεληται M ¦ αφαιρη TR ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, του βιβλιου της προφητειας ταυτης f35 Ma,b,e⅗,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU ¦ βιβλου 345 TR ¦ τουτων 12345 ℵ ¦ ~ 3412 τουτου Md,e¼ ἀφέλοι αφελοι f35 Ma⅗,bpt,e⅙,h⅓,i⅓ CP,RP,HF ¦ αφελει Mbpt,d,e⅔,f,gpt,h⅔,ipt A,OC,NU ¦ αφελαι Ma⅙,gpt ¦ αφελι ℵ ¦ αφαιρησει Ma¼,e⅙ TR ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου§ του ξυλου rell ¦ βιβλου TR τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας,* αγιας rell ¦ 1 και TR τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ τω rell ¦ — TR βιβλίῳ τούτῳ.»
John signs off
20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, «Ναί, ἔρχομαι ταχύ.» Ἀμήν. Ναί, ναι f35 Ma,bpt,d,e⅓,g,h⅓,i⅔ CP,RP,HF,OC,TR ¦ — Mbpt,e⅔,f,h⅔,i⅓ ℵA,NU ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.§ ιησου f35 Ma,b,g,hpt,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ 1 χριστε Ma¼,d,e,f,hpt,ipt
21 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ* ιησου χριστου rell ¦ 1 ℵA,NU ¦ ημων 12 TR μετὰ πάντων τῶν ἁγίων. παντων των αγιων rell ¦ 23 ℵ ¦ 1 A,NU ¦ 1 υμων TR Ἀμήν. αμην f35 Ma,b,dpt,e⅔,f,g,h,i ℵ,CP,RP,HF,OC,TR ¦ — Mdpt,e⅓ A,NU,§ The statements of evidence are based almost entirely on Herman C. Hoskier’s monumental work, Concerning the Text of the Apocalypse (London: Bernard Quaritch, Ltd., 1929; 2 vols.). I follow H-F in using Ma-e. Mf-i are my invention—Mf was included by Hodges in his Ma and he ignored Mg-i (H-F is also based on Hoskier). For the composition of the M families see the Appendix. Many minor variants have not been included in the apparatus, which is why the fractions for a family do not always add up to 100%. Where a fraction is ¼ or less I show the family without fraction for the other variant. The citation of f35 is based on the 32 MSS that Hoskier assigned to Mc (his “Complutensian”) [but he did not cite 243, and 231 is a mere fragment containing only the first two verses, but has the diagnostic reading at the end of verse 2]. To these the following ten MSS should be added: 1064, 1903 [his 243], 2201, 2323, 2431, 2434, 2554, 2656, 2669 and 2723. After determining that they belonged to the family, by checking a list of diagnostic readings, I then checked them individually at the ±110 places where three or more family members share a variant. At the 40 or so places where the dissent involved seven or more MSS I re-checked most of the MSS done by Hoskier [I had to make a number of corrections, but nothing serious]. I have taken account of every extant MS that belongs to Family 35, so far as I know. Please see the last footnote for Matthew for further information.

*22:1 ποταμον καθαρον f35 Mbpt,d,e,f,gpt,h⅓,ipt CP,RP ¦ ~ 21 TR ¦ 1 Ma,bpt,gpt,h⅔,ipt ℵA,HF,OC,NU

22:1 κρυσταλον f35 Ma⅙,b⅓,d⅕,e⅖,gpt,ipt ¦ κρυσταλλον Ma,b⅔,c⅖,d,e⅗,f,gpt,h,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU,TR (Having spelled the verb with just one ‘l’, John handles the noun the same way; the unusual spelling led copyists to ‘correct’ him.)

22:2 εντευθεν f35 Ma⅙,bpt,d,e,hpt,ipt CP,TR ¦ εκειθεν Ma,bpt,f,g,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU

§22:2 εκαστον αποδιδους f35 Mdpt,e⅕ ℵ,CP,RP ¦ 1 αποδιδον Mbpt,fpt ¦ 1 αποδιδουν Md⅓,e⅔,h⅓ A,OC,NU,TR ¦ ~ 21 Ma⅖,bpt,f⅓,gpt HF ¦ αποδιδους εκαστος Ma⅓,gpt [i is badly splintered] (-δους [f35,a,bpt,dpt,e¼,f⅓,g,hpt,ipt,ℵ] has stronger attestation than both -δουν [a⅐,d⅓,e,h⅓,A] and -δον [bpt,fpt]; and ε. α. [f35,bpt,d,e,f⅔,h,ipt,ℵA] than α. ε. [a,bpt,f⅓,g]; so f35 has the correct reading.)

*22:3 καταθεμα rell ¦ καταναθεμα TR ¦ καταγμα ℵ

22:3 εκει f35 Mbpt,d,e,f,gpt,hpt,ipt CP ¦ ετι Ma,bpt,gpt,hpt,ipt A,RP,HF,OC,NU,TR ¦ — ℵ

22:3 λατρευσουσιν f35 Ma⅗,b⅔,d,e⅔,f⅔,g⅔,h⅔,i ℵA,CP,RP,OC,NU,TR ¦ λατρευουσιν Ma⅖,b⅓,e⅓,f⅓,g⅓,h⅓ HF

§22:5 εκει f35 Ma¼,bpt,d,e,f,g,hpt,i CP,RP,TR ¦ ετι Mbpt,hpt ℵA,OC,NU ¦ — Ma HF

*22:5 χρειαν ουκ εχουσιν f35 Ma¼,b,d,e,f,i CP,RP,TR ¦ ~ 231 Mh,i¼ ℵ(A)NU ¦ ου χρεια Ma,g OC,HF

22:5 λυχνου και φωτος (φως Mdpt,e¼,f) ηλιου f35 Ma¼,bpt,dpt,e,f,i⅔ CP,RP,OC,TR ¦ φως 12 φως 4 Mdpt,hpt ¦ ~ 31234 Mhpt,i⅓ ℵ(A)NU ¦ 123 Ma,g HF ¦ 34 Mbpt

22:5 φωτιει f35 Ma,bpt,d¼,e,g,h⅔,i⅓ ℵ,CP,RP,HF,OC ¦ φωτιζει Mbpt,d,e⅙,f,i⅓ TR ¦ φωτισει Mh⅓,i⅓ A,NU

§22:6 λεγει f35 Ma,bpt,g CP,RP,HF,OC ¦ ειπεν Ma⅕,bpt,d,e,f,h,i ℵA,NU,TR

*22:6 και rell ¦ 1 ο ℵA,NU

22:6 πνευματων των f35 Ma,f,g,h,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU ¦ 12 αγιων Mb ¦ αγιων Ma⅕,d,e,g¼,ipt TR

22:6 δειξαι τοις δουλοις αυτου f35 Ma¼,b,e,f,g,h,i (ℵ)A,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ διδαξαι 234 Md ¦ — Ma⅔

§22:7 ιδου f35 Ma⅕,bpt,e,f,g¼,hpt,ipt CP,TR ¦ και 1 Ma,bpt,d,g,hpt,ipt ℵA,RP,HF,OC,NU

*22:8 καγω f35 Ma,bpt,e⅕,gpt,hpt,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU ¦ και εγω Ma⅙,bpt,d,e,f,gpt,hpt,ipt TR

22:8 ακουων και βλεπων ταυτα f35 Ma,bpt,e⅕,g,hpt,ipt A,CP,RP,HF,OC,NU ¦ ~ 3214 Mbpt,d,e,f,hpt ℵ ¦ ~ 3421 Ma⅙,ipt TR

22:8 εβλεψα f35 Ma¼,bpt,d,e,f,h,ipt ℵ,CP,RP,OC,NU,TR ¦ εβλεπον Mh¼ A ¦ οτε ειδον Ma⅗,g,ipt HF ¦ ειδον Ma⅙,bpt

§22:8 επεσον f35 Ma,bpt,d,e⅗,f,g,hpt,i CP,RP,HF ¦ επεσα Ma⅕,bpt,e⅖,hpt,i¼ ℵA,OC,NU,TR

*22:8 δεικνυντος f35 Mapt,f⅓,g,h⅔ (ℵ)(CP)HF ¦ δεικνυοντος Mapt,b,d,e,f⅔,h⅓,i (A)RP,OC,NU,TR

22:9 σου rell ¦ 1 γαρ TR

22:9 των f35 Ma⅙,e,f⅔ CP ¦ και 1 Ma,b,d,e¼,f⅓,g,h,i ℵA,RP,HF,OC,NU,TR

§22:10 οτι ο καιρος f35 Ma¼,e,f¼,ipt CP,TR ¦ ~ 23 γαρ Ma,b,fpt,gpt,h,ipt ℵA,RP,HF,OC,NU ¦ ~ 2 γαρ 3 Md,h⅙ ¦ 23 Mf¼,gpt

*22:11 και ο ρυπαρος ρυπαρευθητω ετι rell ¦ 123 ρυπανθητω 5 ℵ,NU ¦ 2 ρυπων ρυπωσατω 5 TR ¦ — Mb A

22:11 δικαιοσυνην ποιησατω rell ¦ δικαιωθητω Md TR

22:12 ιδου rell ¦ και 1 Mept TR

§22:12 ως το εργον εσται αυτου f35 Ma,bpt,gpt,hpt,ipt CP,RP,HF,OC ¦ ~ 12354 Ma¼,bpt,d⅓,e,f,gpt,hpt,ipt TR ¦ 123 εστιν 5 ℵA,NU ¦ κατα τα εργα 5 Md⅔

*22:13 εγω rell ¦ 1 ειμι TR

22:13 αλφα f35 Ma,b,d⅓,e⅙,f,gpt,ipt ℵA,CP,RP,HF,NU ¦ Α Ma¼,c⅕,d⅔,e,gpt,h,ipt OC,TR

22:13 αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος f35 Ma⅙,d,e,f,h¼,ipt CP,TR ¦ ~ 45678123 OC ¦ 45678 Me⅙ ¦ ~ 45678 η 12 το 3 Ma,b,g,h⅔,ipt ℵ,RP,HF,NU ¦ ~ 568 η 12 το 3 A

§22:14 ποιουντες τας εντολας αυτου rell ¦ πλυνοντες 2 στολας αυτων ℵA,NU

*22:15 εξω rell ¦ 1 δε TR

22:15 φιλων και ποιων f35 Ma,gpt,hpt A,CP,RP,NU ¦ ~ 321 ℵ ¦ ο 123 Ma¼,d,e,gpt,hpt,i HF,OC,TR ¦ ~ ο 321 Mbpt,f ¦ ~ ο 32 ο 1 Mbpt

22:16 γενος rell ¦ 1 του TR

§22:16 ο f35 Ma,e⅓,f,gpt,h,i ℵA,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ και 1 Mb,d,e⅔,gpt,h¼

*22:16 ο πρωινος rell ¦ και 12 (A) ¦ και 2 Mh¼ ¦ 121 αυτος Me¼ ¦ και ορθρινος TR ¦ ~ 121 λαμπρος Mf⅔

22:17 Instead of ερχου twice, TR has ελθε twice. Only 3 MSS—Gregory 296, 2049, 2075—have ελθε, all three being XVI century and under suspicion of having copied Erasmus’ printed edition. No one knows where Erasmus got ελθε, but certainly it wasn’t from John.

22:17 ερχεσθω rell ¦ 1 και OC,TR

§22:17 λαβετω rell ¦ λαβειν Me⅓ ¦ λαμβανετω το TR

*22:17 [I find it to be curious that in spite of the serious warning contained in verses 18 and 19, a warning issued by the glorified Christ Himself, the Apocalypse suffered more textual alteration than any other New Testament book. I suppose that the explanation one gives will depend on his presuppositions.]

22:18 μαρτυρω εγω rell ¦ μαρτυρομαι 2 Mbpt,f ¦ η 12 ℵ ¦ συμμαρτυρομαι γαρ TR

22:18 παντι f35 Ma⅕,dpt,ept,f⅕,i¼ CP,TR ¦ 1 τω Ma,b,dpt,ept,f,g,h,i ℵA,RP,HF,OC,NU

§22:18 επιθη επ αυτα rell ¦ επιθηση 23 Mdpt ¦ επιτιθη προς ταυτα TR ¦ 1 επι ταυτα OC ¦ — ℵ

*22:18 επιθησαι f35 Ma,gpt,ipt CP,RP,HF ¦ επιθησει Mbpt,d⅔,e⅔,f,gpt,h⅔,i⅓ ℵA,OC,NU,TR ¦ επιθηση Md⅓ ¦ επιθησεται Mbpt

22:18 επ αυτον ο Θεος f35 Mbpt(d)ept,f,ipt ℵ,CP ¦ ~ 3412 Ma,bpt,g,h,ipt RP,HF,OC,NU,TR ¦ ~ 34 αυτω Me¼ ¦ 34 A

22:18 επτα f35 Ma⅙,bpt,e,f,ipt CP ¦ — Ma,bpt,d,g,h,ipt ℵA,RP,HF,OC,NU,TR

§22:18 τω rell ¦ — TR

*22:19 αφελη rell ¦ αφεληται Me¼ ¦ αφαιρη TR

22:19 του βιβλιου της προφητειας ταυτης f35 Ma,b,e⅗,f,g,h,i A,CP,RP,HF,OC,NU ¦ βιβλου 345 TR ¦ τουτων 12345 ℵ ¦ ~ 3412 τουτου Md,e¼

22:19 αφελοι f35 Ma⅗,bpt,e⅙,h⅓,i⅓ CP,RP,HF ¦ αφελει Mbpt,d,e⅔,f,gpt,h⅔,ipt A,OC,NU ¦ αφελαι Ma⅙,gpt ¦ αφελι ℵ ¦ αφαιρησει Ma¼,e⅙ TR

§22:19 του ξυλου rell ¦ βιβλου TR

*22:19 αγιας rell ¦ 1 και TR

22:19 τω rell ¦ — TR

22:20 ναι f35 Ma,bpt,d,e⅓,g,h⅓,i⅔ CP,RP,HF,OC,TR ¦ — Mbpt,e⅔,f,h⅔,i⅓ ℵA,NU

§22:20 ιησου f35 Ma,b,g,hpt,ipt ℵA,CP,RP,HF,OC,NU,TR ¦ 1 χριστε Ma¼,d,e,f,hpt,ipt

*22:21 ιησου χριστου rell ¦ 1 ℵA,NU ¦ ημων 12 TR

22:21 παντων των αγιων rell ¦ 23 ℵ ¦ 1 A,NU ¦ 1 υμων TR

22:21 αμην f35 Ma,b,dpt,e⅔,f,g,h,i ℵ,CP,RP,HF,OC,TR ¦ — Mdpt,e⅓ A,NU

§22:21 The statements of evidence are based almost entirely on Herman C. Hoskier’s monumental work, Concerning the Text of the Apocalypse (London: Bernard Quaritch, Ltd., 1929; 2 vols.). I follow H-F in using Ma-e. Mf-i are my invention—Mf was included by Hodges in his Ma and he ignored Mg-i (H-F is also based on Hoskier). For the composition of the M families see the Appendix. Many minor variants have not been included in the apparatus, which is why the fractions for a family do not always add up to 100%. Where a fraction is ¼ or less I show the family without fraction for the other variant. The citation of f35 is based on the 32 MSS that Hoskier assigned to Mc (his “Complutensian”) [but he did not cite 243, and 231 is a mere fragment containing only the first two verses, but has the diagnostic reading at the end of verse 2]. To these the following ten MSS should be added: 1064, 1903 [his 243], 2201, 2323, 2431, 2434, 2554, 2656, 2669 and 2723. After determining that they belonged to the family, by checking a list of diagnostic readings, I then checked them individually at the ±110 places where three or more family members share a variant. At the 40 or so places where the dissent involved seven or more MSS I re-checked most of the MSS done by Hoskier [I had to make a number of corrections, but nothing serious]. I have taken account of every extant MS that belongs to Family 35, so far as I know. Please see the last footnote for Matthew for further information.