The difference the Gospel makes
3
Ὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ* και f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [5%] NU (OC has small print.) ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πρᾳότητα πραοτητα f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πραυτητα A,C [3%] NU ¦ σπουδην τα ℵ (Aleph really got lost.) πρὸς πάντας ἀνθρώπους. Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους.
What a marvelous salvation!
Ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ —οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ων f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ α ℵA,C [3%] NU (The Alexandrians confused the referent.) ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον§ τον αυτου ελεον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ το αυτου ελεος ℵA [4%] NU ¦ το ελεος αυτου [1%] (Liddell & Scott give the masculine as the original form, with the neuter appearing later.)—ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾿ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα* γενωμεθα f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γενηθωμεν ℵA,C [4%] NU (The middle voice is presumably correct.) κατ᾿ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.
So let’s do good
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ τω f35 [50%] OC,TR ¦ — ℵA,C [50%] RP,HF,CP,NU Θεῷ. Ταῦτά ἐστιν τὰ τα f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,I [10%] NU καλὰ καὶ ὠφέλιμα§ ωφελιμα rell ¦ ωφελημα [30%] τοῖς ἀνθρώποις. Μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρις* ερις f35 [20%] ¦ εριν ℵ [1%] ¦ ερεις A,C [75%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ερειν [2%] ¦ εριδας [2%] καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.
10 Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος.
Farewell
12 Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ απολλω f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απολλων ℵ [4%] NU ¦ απολλωνα [1%] σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι, εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.
15 Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν. αμην f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,048 [5%] NU,§ The citation of f35 is based on thirty-six MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 986, 1072, 1075, 1100, 1247, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 35, 1072, 1503, 1855, 1864, 1892, 2080, 2587 and 2723 are ‘perfect’ representatives of f35 in Titus, as they stand, and the exemplars of another four probably were too. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Athens, Mt. Athos [seven different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception.
In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources.
I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. But I guarantee the witness of Family 35.

*3:1 και f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C [5%] NU (OC has small print.)

3:2 πραοτητα f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ πραυτητα A,C [3%] NU ¦ σπουδην τα ℵ (Aleph really got lost.)

3:5 ων f35 [97%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ α ℵA,C [3%] NU (The Alexandrians confused the referent.)

§3:5 τον αυτου ελεον f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ το αυτου ελεος ℵA [4%] NU ¦ το ελεος αυτου [1%] (Liddell & Scott give the masculine as the original form, with the neuter appearing later.)

*3:7 γενωμεθα f35 [96%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ γενηθωμεν ℵA,C [4%] NU (The middle voice is presumably correct.)

3:8 τω f35 [50%] OC,TR ¦ — ℵA,C [50%] RP,HF,CP,NU

3:8 τα f35 [90%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,I [10%] NU

§3:8 ωφελιμα rell ¦ ωφελημα [30%]

*3:9 ερις f35 [20%] ¦ εριν ℵ [1%] ¦ ερεις A,C [75%] RP,HF,OC,TR,CP,NU ¦ ερειν [2%] ¦ εριδας [2%]

3:13 απολλω f35 C [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ απολλων ℵ [4%] NU ¦ απολλωνα [1%]

3:15 αμην f35 [95%] RP,HF,OC,TR,CP ¦ — ℵA,C,048 [5%] NU

§3:15 The citation of f35 is based on thirty-six MSS—18, 35, 201, 204, 328, 386, 394, 444, 604, 757, 824, 928, 959, 986, 1072, 1075, 1100, 1247, 1249, 1503, 1548, 1637, 1725, 1732, 1761, 1768, 1855, 1864, 1865, 1876, 1892, 2080, 2466, 2554, 2587 and 2723—all of which I collated myself. 35, 1072, 1503, 1855, 1864, 1892, 2080, 2587 and 2723 are ‘perfect’ representatives of f35 in Titus, as they stand, and the exemplars of another four probably were too. Since these MSS come from all over the Mediterranean world (Sinai, Jerusalem, Patmos, Constantinople, Bucharest, Aegean, Trikala, Athens, Mt. Athos [seven different monasteries], Grottaferrata, Vatican, etc.) they are certainly representative of the family, giving us the precise family profile—it is reflected in the Text without exception. In the statements of evidence I have included the percentage of manuscript attestation for each variant, within either ( ) or [ ]. I have used ( ) for the evidence taken from TuT, which I take to be reasonably precise. For the variant sets that are not covered there I had to revert to von Soden and the apparatus of N-A27, supplementing from other sources where possible (Scrivener and Tischendorf)—the percentages offered, I have used [ ] for these, are extrapolations based on a comparison of these sources. I venture to predict, if complete collations ever become available, that for any non-Byzantine variants listed with 5 to 1% support (in my apparatus) the margin of error should not exceed ±1%; for non-Byzantine variants listed with 10 to 6% support the margin of error should hardly exceed ±3%; where there is some division among the Byzantine witnesses the margin of error should rarely exceed ±15%. But I guarantee the witness of Family 35.