4
Διαμαρτύρομαι WH Treg NIV ] + οὖν ἐγὼ RP⸀Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ WH Treg NIV ] κατὰ RP⸀καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας WH Treg NIV ] ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας RP⸂ἰδίας ἐπιθυμίας⸃ ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου WH Treg NIV ] ἐμῆς ἀναλύσεως RP⸂ἀναλύσεώς μου⸃ ἐφέστηκεν. τὸν καλὸν ἀγῶνα WH Treg NIV ] ἀγῶνα τὸν καλὸν RP⸂καλὸν ἀγῶνα⸃ ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως· 10  Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπεν WH⸀ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν· 11  Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν, 12  Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 13  τὸν φαιλόνην, ὃν ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH⸀ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 14  Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο— ἀποδώσει WH Treg NIV ] ἀποδῴη RP⸀ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ— 15  ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη WH Treg NIV ] ἀνθέστηκεν RP⸀ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
16  Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο WH Treg NIV ] συμπαρεγένετο RP⸀παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπον WH⸀ἐγκατέλιπον. μὴ αὐτοῖς λογισθείη— 17  ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν WH Treg NIV ] ἀκούσῃ RP⸀ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 18  ῥύσεταί WH Treg NIV ] Καὶ ῥύσεταί RP⸀ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
19  Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. 20  Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH⸀ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21  Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
22  κύριος WH Treg NIV ] + Ἰησοῦς χριστὸς RP⸀κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP⸀ὑμῶν.

4:1 Διαμαρτύρομαι WH Treg NIV ] + οὖν ἐγὼ RP

4:1 Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP

4:1 καὶ WH Treg NIV ] κατὰ RP

4:3 ἰδίας ἐπιθυμίας WH Treg NIV ] ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας RP

4:6 ἀναλύσεώς μου WH Treg NIV ] ἐμῆς ἀναλύσεως RP

4:7 καλὸν ἀγῶνα WH Treg NIV ] ἀγῶνα τὸν καλὸν RP

4:10 ἐγκατέλιπεν Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπεν WH

4:13 ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH

4:14 ἀποδώσει WH Treg NIV ] ἀποδῴη RP

4:15 ἀντέστη WH Treg NIV ] ἀνθέστηκεν RP

4:16 παρεγένετο WH Treg NIV ] συμπαρεγένετο RP

4:16 ἐγκατέλιπον Treg NIV RP ] ἐγκατέλειπον WH

4:17 ἀκούσωσιν WH Treg NIV ] ἀκούσῃ RP

4:18 ῥύσεταί WH Treg NIV ] Καὶ ῥύσεταί RP

4:20 ἀπέλιπον Treg NIV RP ] ἀπέλειπον WH

4:22 κύριος WH Treg NIV ] + Ἰησοῦς χριστὸς RP

4:22 ὑμῶν WH Treg NIV ] + Ἀμήν RP